Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2021, 1

Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 08.04.2021 nr 32

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määrust nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) 2021. aastal kohaldatakse §-s 2 sätestatud abi andmisel komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 6 punktis c sätestatud erandit raskustes olevate ettevõtjate suhtes.”;

2) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) 2021. aastal võib riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega ettenähtud 2020. aasta kasutamata jäänud rahalisi vahendeid kasutada põllumajandustootjale asendusteenuse osutamise toetamiseks selles määruses sätestatud alustel ja korras, arvestades selles paragrahvis sätestatud erisusi ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määrusest nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused”.”;

3) paragrahvi 161 lõigetes 2–4 ja 6 asendatakse tekstiosa „2020. aastal” tekstiosaga „2020. ja 2021. aastal”;

4) paragrahvi 161 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „nimetatud rahaliste vahendite arvelt esitab isik, kellele on § 8 alusel määratud toetus 2020. aastaks” tekstiosaga „või 11 nimetatud rahaliste vahendite arvelt esitab isik, kellele on § 8 alusel määratud toetus 2020. või 2021. aastaks”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json