Teksti suurus:

Rahastamislepingu nr 121 muutmise leping nr 90

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2021, 5

Rahastamislepingu nr 121 muutmise leping nr 90

Vastu võetud 08.04.2021


Eesti Vabariigi Maaeluministeerium, registrikoodiga 70000734 (edaspidi ministeerium), keda esindab maaeluminister Urmas Kruuse, kes tegutseb Maaeluministeeriumi põhimääruse alusel

ja

Maaelu Edendamise Sihtasutus, registrikoodiga 90000245 (edaspidi sihtasutus), keda esindab juhatuse esimees Raul Rosenberg, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi nimetatakse koos „pooled”, lepivad kokku 11. mail 2020. a sõlmitud rahastamislepingu nr 121 (edaspidi nimetatud rahastamisleping) punkti 9.1 alusel rahastamislepingu muutmises alljärgnevalt:


1. Rahastamislepingu punkti nr 2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2.2. Käesoleva lepingu alusel on kriisimeetmeteks ette nähtud 120 000 000 eurot. COVID määruse § 4 lõike 2 alusel peab finantsinstrumendi rakendamise otsus lõpliku abisaaja tasemel olema tehtud enne 30. juunit 2021. a.”

2. Rahastamislepingu punkti nr 2.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2.4. Lepingu alusel võib pakkuda finantstoodet „COVID-19 laen bio- ja maamajandusettevõtjatele”, mille eelarve on 87 700 000 eurot ja mille täpsemad tingimused on toodud lepingu lisas.”

3. Rahastamislepingu punkti nr 2.8 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2.8. Lepingu alusel moodustab sihtasutus 27 300 000 euro suuruse laenukäenduse käendusreservi ehk käenduskahjude reservi, mis katab võimalikud väljamaksed pankadele COVID riigiabi alusel 6 aasta jooksul, muul juhul vastavalt riigiabi tingimustele kui risk peaks realiseeruma. Rahalised vahendid jäävad nõudena üles ning need on garantiiks pankadele, et sihtasutusel on käendatud laenude osas tuleviku kahjude kinni maksmiseks rahalised vahendid. Käendatud laenude riske hinnatakse kvartaalselt käenduse kestvuse jooksul. Vastavalt kriisimeetme sihtgrupi finantskäitumisele võib risk varieeruda 3–100% vahel, mis tähendab, et vastavad rahalised vahendid peavad olema sihtasutusel käenduste kestvuse lõpuni kasutamisel.”

4. Rahastamislepingu punkti 2.11 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2.11. Sihtasutus tagab, et igale finantstootele tagasi makstud vahendite, intressi ja muude tulude üle peetakse eraldi arvestust. Sihtasutus tagastab riigi tuludesse enda kontole laenusaajate poolt tagastatud kriisimeetmetega seotud meetme rahalised vahendid, millest arvab maha:
2.11.1. teenitud instressid, käendus- ja lepingutasud ulatuses, mis lähevad sihtasutuse tegevuskulude katteks. Tegevuskulude ulatuse ja arvestuse esitab sihtasutus eelnevalt kooskõlastamiseks Maaeluministeeriumile;
2.11.2. laenukahjumid;
2.11.3. käenduste ja käenduslepingutest tulenevate kohustuste kulude katmiseks kasutatud vahendid;
2.11.4. sihtasutuse tegevuskulud (sh kahjude tagasivõtmise kulud), mis ületavad teenitud intresse, käendus- ja lepingutasusid. Käesoleva punkti raames maha arvatavate kulude maksimaalne summa on 3% väljastatud laenude, käenduste ning muude kriisimeetmete mahust.”

5. Rahastamislepingut täiendatakse punktiga 2.111, mis sõnastatakse järgnevalt:
„2.111. Sihtasutus kohustub riigieelarvesse tagasikantavad rahalised vahendid kandma üle kaks korda aastas hiljemalt iga aasta 30. juuniks (kaasa arvatud) ning 31.  detsembriks (kaasa arvatud).”

6. Rahastamislepingu punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„3.1. Sihtasutuse kaudu antava abi korda reguleerivad konkurentsiseaduse 6. ptk, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (edaspidi MPKS) § 16 lõige 2 ja § 19 lõige 2 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 41 lõige 1 ja § 45 lõige 5. Kui riigiabi eeskirjad osadele tegevustele ei kohaldu, kohalduvad siiski kõik muud asjakohased käesoleva lepingu sätted.”

7. Rahastamislepingu punkti 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„3.2. Sihtasutus juhindub EL riigiabi reeglistikust, eelkõige lähtutakse vähese tähtsuse abi ja riigiabi andmisel määrustest (EL) nr 1407/20131, (EL) nr 1408/2013, (EL) nr 651/20142 (eelkõige artiklid 14, 40, 41, 46, 47, 53, 55), (EL) nr 702/2014, (EL) nr 1388/2014, (EL) nr 717/2014 ja Euroopa Komisjoni teatisest „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis”3 ning ajutise raamistiku alusel Komisjoni poolt heaks kiidetud abikavadest.”

8. Rahastamislepingut täiendatakse punktiga 4.1.10, mis sõnastatakse järgnevalt:
„4.1.10. Sihtasutusel on õigus taotluse alusel ja kooskõlas kriisimeetmete tingimustega muuta kriisimeetme raames sõlmitud laenulepingu tingimusi.”

9. Rahastamislepingu lisa punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„1.1. Finantstoode „COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele” on avatud kuni 30.06.2021 (kaasa arvatud).”

10. Rahastamislepingu lisa punkti 2.9 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„2.9. Laenu tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 30% laenusummast. Laenu tagatis saab olla:
2.9.1. kinnisvara;
2.9.2. vallasvara;
2.9.3. käendus;
2.9.4. muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised.”

11. Rahastamislepingu lisa punkti 4.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„3.1.4. taotleja ei tohi olla 31. detsembri 2019. a seisuga raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punkti 18 mõistes, kui riigiabi reeglites ei ole sätestatud teisiti;”.

12. Rahastamislepingu lisa punkti 3.1.4 viimane osa viiakse uue punkti 3.1.8 alla, mis sõnastatakse järgnevalt:
„3.1.8. laenutaotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid.”

13. Käesolev leping on 11. mail 2020. a sõlmitud rahastamislepingu nr 121 lahutamatu osa.

14. Käesolev leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja on sõlmitud tähtajatult.


Poolte andmed:

Maaeluministeerium

Maaelu Edendamise Sihtasutus

registrinumber 70000734

registrikood 90000245

Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn

Oru 21, 71003 Viljandi

Telefon 625 6107

Telefon 648 4064

Faks 625 6200

Faks 648 4065

e-mail: info@agri.ee

e-mail: mes@mes.ee

_____________________

_____________________

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Kruuse

Raul Rosenberg

Maaeluminister

Juhatuse liige

 

 

1 Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013,milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.
2 Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014, 17. juuni 2014, ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks.
3 Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9). Konsolideeritud versioon on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.

/otsingu_soovitused.json