Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2021, 7

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Vastu võetud 07.04.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruses nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) mürast tingitud häiringu vähendamine;”;

2) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Mürast tingitud häiringu vähendamisega seoses toetatakse mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade koostamist, müra vähendamist käsitlevate rakendusuuringute koostamist ja müra valdkonnast ülevaate andmist avalikkusele.”;

3) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Abikõlblik on võrguettevõtjaga liitumise tasu ning eel- ja põhiprojekti ja alternatiivide analüüsi kulu.”;

4) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse § 20 lõike 4 punktis 1 nimetatud tegevuste korral on toetuse osakaal maksimaalselt 70% abikõlblikest kuludest.

(6) Käesoleva määruse § 20 lõike 4 punktis 1 nimetatud tegevuste korral võib toetuse osakaal olla kuni 100% abikõlblikest kuludest:
1) projektidel, mille taotlejaks on sihtasutused või mittetulundusühingud;
2) projektidel, mille eesmärk on tagada kalade läbipääs riigi maal või riigi omandis või osaliselt riigimaal või riigi omandis oleval paisul.”;

5) paragrahvi 23 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse § 22 lõike 3 punktis 1, lõike 4 punktis 4 ja lõikes 5 nimetatud tegevuste toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.”;

6) paragrahvi 23 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesoleva määruse § 22 lõike 6 punktis 1 nimetatud tegevuste puhul võib sihtasutuste ja mittetulundusühingute toetuse osakaal olla kuni 100% abikõlblikest kuludest.”;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Looduskaitseliste uuringute puhul on abikõlblikkuse periood maksimaalselt kolm aastat.”;

8) paragrahvi 26 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) mere kaitset ja kestlikku kasutamist võimaldava tehnoloogia arendamine ja kasutuselevõtt.”;

9) paragrahvi 27 lõike 7 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „analüüsimine” sõnadega „ning seadmete soetamine”;

10) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ohtlike jäätmete, välja arvatud eterniidi, kogumisringide korraldamine;”;

11) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 29 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamine jäätmejaamas või jäätmete kogumiskohas.”;

13) paragrahvi 29 lõike 6 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 30 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „punktides 3, 5, 6, 8 ja 9” tekstiosaga „punktides 3, 5, 6, 8 ja 11”;

15) paragrahvi 30 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „punktis 3” tekstiosaga „punktides 3 ja 11”;

16) paragrahvi 30 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Käesoleva määruse § 29 lõike 4 punktis 11 nimetatud eterniidijäätmete kogumise korraldamisel jäätmejaamas või jäätmete kogumiskohas tuleb koostada registreerimisleht, kus kajastatakse, milliselt aadressilt ja kui palju eterniidijäätmeid üle antakse. Registreerimisleht esitatakse koos lõpparuandega.”;

17) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud juhul ei ole lammutusprojekti koostamine abikõlblik.”;

18) paragrahvi 30 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Käesoleva määruse § 29 lõike 4 punktis 3 nimetatud ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisel ja punktis 11 nimetatud elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamisel jäätmejaamas või jäätmete kogumiskohas ei ole abikõlblikud töötasud, projektijuhtimise kulu ja koolitustasud ega probleemtoodete hulka kuuluvate jäätmete jäätmehoolduskulud.”;

19) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Sihtasutustel ja mittetulundusühingutel võib toetuse osakaal olla kuni 80% abikõlblikest kuludest.”;

20) paragrahvi 41 lõigetes 2–4 asendatakse number „10 000” numbriga „20 000”.

Tõnis Mölder
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json