Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2023, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 06.04.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõikes 3 nimetatud periood lõppeb selle kuu viimasel päeval, millal saabub kalibreerimiskehtivuse lõppkuupäev.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Tehnoülevaatusel kogutakse mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmeid kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/392, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 (ELT L 77, 05.03.2021, lk 8–25).”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 2 jõustub 2023. aasta 20. mail.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json