Teksti suurus:

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2011, 1

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid1

Vastu võetud 09.05.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) teatud probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid, millest väiksema sisalduse korral ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld;
  2) teatud probleemtoodete kasutusalad, tehnilised tingimused ja nõuded, mille korral ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld;
  3) teatud probleemtoodete turule laskmise keelu rakendamise tähtajad.

§ 2.  Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangud

  (1) „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti:
  1) patareide ja akude kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 0,0005 massiprotsenti;
  2) nööpelementide ja nööpelementidest koosnevate patareide kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 2 massiprotsenti;
  3) kantavate patareide ja akude, sealhulgas seadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad kaadmiumi kuni 0,002 massiprotsenti.

  (2) „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi sisaldavate kantavate patareide ja akude kohta, mis on mõeldud kasutamiseks:
  1) avarii- ja häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas avariivalgustuses;
  2) meditsiiniseadmetes;
  3) juhtmeta mootortööriistades.

§ 3.  Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

  (1) Keelatud on selliste mootorsõidukite või nende osade turule laskmine, mis sisaldavad homogeenses materjalis:
  1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
  3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi.

  (2) Lõiget 1 kohaldatakse „Jäätmeseaduse” § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõidukitele ja nende osadele, mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” lisa 1 lisanduse B „Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse” kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1.

  (3) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmistele mootorsõidukite materjalidele ja osadele:
  1) masinaehitusteras ja galvaanitud teras, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,35 massiprotsenti;
  2) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 2 massiprotsenti, kui see masinaehitusalumiinium on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  3) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 1,5 massiprotsenti, kui see masinaehitusalumiinium on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  4) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,4 massiprotsenti;
  5) vasesulam, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 4 massiprotsenti;
  6) laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite hooldustööde jaoks;
  7) mootorites, jõuülekannetes ja õhukonditsioneeride kompressorites kasutatavad laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element;
  8) pliiakud;
  9) pliid sisaldavad vibratsioonisummutid;
  10) elastomeeride pliid sisaldavad vulkaniseerivad ained ja stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  11) elastomeeride kuni 0,05 massiprotsenti pliid sisaldavad vulkaniseerivad ained ja stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2006. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  12) ülekandeseadmetes kasutatavate elastomeeride sidumisvahendid pliisisaldusega kuni 0,5 massiprotsenti, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2009. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  13) pliid sisaldav joodis, millega kinnitatakse elektrilised ja elektroonilised osad elektroonikaplaatidele, ning pliid sisaldavad lõpp-punktide, tihvtide ja elektroonikaplaatide viimistluses kasutatavad osad, välja arvatud alumiinium-elektrolüütkondensaatorid, kui see pärineb sõidukitest ja mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2016. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  14) pliid sisaldav elektriseadmete joodis, välja arvatud pehmejoodis elektronplaatidel või klaasil, mis pärineb sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2011. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  15) pliid sisaldavad alumiinium-elektrolüütkondensaatorite lõpp-punktide viimistlusmaterjalid, mis pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2013. a, või mis on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  16) pliid sisaldav pehmejoodis, mida kasutatakse klaasile jootmisel õhukuluandurites, kui see pärineb sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2015. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  17) pliid sisaldav kõrge sulamistemperatuuriga joodis (näiteks pliisulam, mis sisaldab pliid 85% või üle selle);
  18) pliid sisaldavad pin-sõrmpistik-ühendussüsteemid;
  19) pliid sisaldav joodis, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi viigu ja aluse voolukandja vahel pöördkiibi (Flip Chip) integraallülituspaketis integreeritud Flip Chip-lülituste sees;
  20) pliid sisaldav joodis, millega kinnitatakse soojuse hajutajad soojuse eemaldile jõupooljuhtseadistes, mille kiibi projektsioonipindala suurus on vähemalt 1 cm2 ja voolutihedus vähemalt 1 A ränikiibi pindala 1 mm2 kohta;
  21) pliid sisaldav joodis, mida kasutatakse klaasil paiknevates elektrirakendustes, välja arvatud pliid sisaldav pehmejoodis lamineeritud klaasil, mis pärineb sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2013. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  22) pliid sisaldav pehmejoodis lamineeritud klaasil;
  23) pliid sisaldavad klapipesad;
  24) elektrilised osad, mis sisaldavad pliid klaas- või keraamilise segu koosseisus, välja arvatud pirnides ja süüteküünalde glasuuris kasutatav klaasisegu;
  25) pliid või pliiühendeid sisaldavad pürotehnilised sütikud, kui need pärinevad sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2006. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  26) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2007. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  27) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted šassiirakenduste polt-mutter-ühendustel, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  28) autoelamutes kasutatavad kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad absorptsioonkülmikud;
  29) elavhõbedat sisaldavad lahenduslambid esilaternates, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  30) elavhõbedat sisaldavad fluorestsentslambid armatuurlaua ekraanides, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  31) elektrisõidukite nikkel-kaadmium akud, kui need on mõeldud enne 31. detsembrit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks.

  (4) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2003. a turule lastud mootorsõidukite osadele, mida kasutatakse enne 1. juulit 2003. a turule lastud sõidukite tehnohoolduse jaoks.

  (5) Lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandeid ei kohaldata järgmistele pliid sisaldavatele mootorsõidukite osadele:
  1) rataste tasakaaluvihid;
  2) elektrimootorite süsiharjad;
  3) piduri hõõrdekatted.

§ 4.  Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

  Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse § 3 lõikes 3 nimetatud mootorsõidukite materjalide või osade suhtes järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 7 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2011. a;
  2) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 29 ja 30 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2012. a;
  3) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 15 ja 21 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2013. a;
  4) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 16 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2015. a;
  5) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 13 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2016. a.

§ 5.  Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

  (1) Keelatud on selliste elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade turule laskmine, mis sisaldavad homogeenses materjalis:
  1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
  3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  5) polübroomitud bifenüüle (PBB) üle 0,1 massiprotsendi;
  6) polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) üle 0,1 massiprotsendi.

  (2) Lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, ning elektripirnide ja kodumajapidamiste valgustitele.

  (3) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmistele elektri- ja elektroonikaseadmetele, nende materjalidele, osadele või komponentidele:
  1) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega kuni 30 W;
  2) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega 30–50 W;
  3) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega 50–150 W;
  4) elavhõbedat kuni 15 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega üle 150 W;
  5) elavhõbedat sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised rõnga- või ruudukujulised luminofoorlambid toru läbimõõduga kuni 17 mm;
  6) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) eriotstarbelised luminofoorlambid;
  7) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga sirged, tavalise elueaga ja toru läbimõõduga alla 9 mm luminofoorlambid (näiteks T2);
  8) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga 9–17 mm luminofoorlambid (näiteks T5);
  9) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga 17–28 mm luminofoorlambid (näiteks T8);
  10) elavhõbedat kuni 5 mm ühe lambi kohta sisaldavad kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga üle 28 mm luminofoorlambid (näiteks T12);
  11) elavhõbedat kuni 8 mm ühe lambi kohta sisaldavad kolme luminofooriga, pika elueaga (üle 25 000 h) luminofoorlambid;
  12) elavhõbedat kuni 10 mg sisaldavad sirged, toru läbimõõduga üle 28 mm halofosfaatlambid (näiteks T10 ja T12);
  13) elavhõbedat kuni 15 mg sisaldavad kõverad halofosfaatlambid;
  14) elavhõbedat sisaldavad kõverad kolme luminofooriga, toru läbimõõduga üle 17 mm luminofoorlambid (näiteks T9);
  15) elavhõbedat sisaldavad muud üld- ja eriotstarbelised luminofoorlambid (näiteks induktsioonlambid);
  16) elavhõbedat sisaldavad lühikesed (kuni 500 mm) eriotstarbelised külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja lühikesed (kuni 500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  17) elavhõbedat sisaldavad keskmise pikkusega (500–1500 mm) külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja keskmise pikkusega (500–1500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  18) elavhõbedat sisaldavad pikad (üle 1500 mm) külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja pikad (üle 1500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  19) elavhõbedat sisaldavad muud madalrõhulahenduslambid;
  20) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (P≤155 W);
  21) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (155 W<P≤405 W);
  22) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (P>405 W);
  23) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (P≤155 W);
  24) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (155 W<P≤405 W);
  25) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (P>405 W);
  26) kõrgrõhuelavhõbelambid (HPMV);
  27) elavhõbedat sisaldavad metallhaliidlambid;
  28) elavhõbedat sisaldavad muud käesolevas lõikes eraldi nimetamata eriotstarbelised lahenduslambid;
  29) pliid sisaldav elektronkiiretorude klaas;
  30) pliid kuni 0,2 massiprotsenti sisaldav luminofoortorude klaas;
  31) pliid legeeriva elemendina kuni 0,35 massiprotsenti sisaldav masinaehitusteras ja tsingitud teras;
  32) pliid legeeriva elemendina kuni 0,4 massiprotsenti sisaldav alumiinium;
  33) pliid kuni 4 massiprotsenti sisaldav vasesulam;
  34) pliid sisaldavad kõrge sulamistemperatuuriga joodised (näiteks pliisulamid, mis sisaldavad pliid 85 massiprotsenti ja enam);
  35) pliid sisaldavad serverite, salvestiste ja salvestimaatriksite joodised, kommuteerimiseks ja signaali edastamiseks mõeldud võrgu infrastruktuuriseadmete ning telekommunikatsioonivõrgu haldamisseadmete joodised;
  36) pliid sisaldavad keraamilised või klaasist osad, välja arvatud kondensaatorite dielektriline keraamika (näiteks piesoelektrilistes seadmetes või klaasis või keraamilise materjali koosseisus);
  37) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on alates 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu;
  38) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on väiksem kui 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu;
  39) kaadmiumi või selle ühendeid sisaldavad ühekordsed tabletitüüpi sulavkaitsmed;
  40) kaadmiumi või selle ühendeid sisaldavad elektrikontaktid;
  41) kuuevalentse kroomi ühendeid korrosioonitõrjevahendina sisaldavad absorptsioonkülmiku süsinikterasest jahutussüsteemis kuni 0,75 massiprotsenti;
  42) laagriliudades ja puksides pliid sisaldavad külmutusagensit sisaldavad kompressorid, mida kasutatakse kuumutamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja külmutamiseks;
  43) lõugpressis kasutamiseks sobivad viikühendussüsteemid, mis sisaldavad pliid, kui need on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või on mõeldud korduskasutuseks;
  44) mujal kui lõugpressis kasutamiseks sobivad viikühendussüsteemid, mis sisaldavad pliid;
  45) soojusjuhtimismooduli C-ringi pliid sisaldav kattematerjal, kui see on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  46) optikaseadmetes kasutatav pliid sisaldav klaas;
  47) filterklaasina ja peegeldusstandardina kasutatav klaas, mis sisaldab kaadmiumi ja pliid;
  48) pliid sisaldav joodis, mille koostises on üle kahe komponendi ning pliisisaldus on 80–85% segu massist ja mida kasutatakse sõrmpistik-ühenduskontaktide ja mikroprotsessorite ühendamiseks, kui see on mõeldud enne 1. jaanuari 2011. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  49) pliid sisaldav joodis, millega tekitatakse stabiilne elektriühendus pooljuhi viigu ja voolukandja vahel integreeritud Flip Chip-lülituste sees;
  50) pliid sisaldavad silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilised hõõglambid;
  51) pliihalogeniidid, mida kasutatakse tehnilises reprograafias kiirgusainetena suure valgustugevusega lahenduslampides (HID);
  52) solaariumilambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ning selliseid fosfoore nagu BSP (BaSi2O5:Pb);
  53) lambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ja mida kasutatakse diasomenetlusel, reprograafias, litograafias, putukapüünistes, fotokeemilistes ja konserveerimisprotsessides ning mis sisaldavad selliseid fosfoore nagu SMS ([(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb]), kui need on mõeldud enne 1. jaanuari 2011. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need lambid on mõeldud korduskasutuseks;
  54) eriühendid, mis sisaldavad pliid põhiamalgaamina koos ühenditega PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg ning lisaamalgaamina koos ühendiga PbSn-Hg väga kompaktsetes säästulampides (ESL);
  55) pliioksiidi sisaldav vedelkristallekraanides (LCD) kasutatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja tagakülje põhimike sidumiseks kasutatav klaas;
  56) pliid ja kaadmiumi sisaldavad trükivärvid, mida kasutatakse emailide kandmiseks boorsilikaatklaasile ja sooda-lubi-liivklaasile;
  57) viimistluses pliid sisaldavad tiheda sammuga komponendid, mis on muud kui kuni 0,65 mm sammuga konnektorid, kui need on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need komponendid on mõeldud korduskasutuseks;
  58) pliid sisaldav joodis, mida kasutatakse läbi augu metallitud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks;
  59) pliioksiidi sisaldavad struktuurielemendid, mida kasutatakse pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites (SED), eelkõige fritt-tihendis ja fritt-rõngastes;
  60) pliioksiidi sisaldavad mustklaaslampide (BLB-lambid) klaasümbrised;
  61) pliisulamit sisaldav joodis, mida kasutatakse suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks määratud) valjuhääldite muundurites, kui see on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  62) pliid sisaldav kristallklaas, mille kategooriad on nimetatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2004. a määruse nr 79 „Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele ja kristallklaasist toote omaduste määramise meetodid” lisas 1 (kategooriad 1–4);
  63) kaadmiumi sisaldavad sulamid elektrilis-mehaanilistes joodisühendustes elektrijuhtidega, mis asuvad otse võnkepoolil muundurites, mida kasutatakse võimsates valjuhääldites helirõhu väärtusega alates 100 dB (A);
  64) pliid sisaldavad jootematerjalid elavhõbedavabade tasapinnaliste fluorostsentslampide (mida kasutatakse näiteks vedelkristallekraanides, dekoratiiv- või tööstuslikes valgustites) valmistamiseks;
  65) pliioksiidi sisaldav paagutatud tihend, mida kasutatakse argoon- ja krüptoonlaserseadmete akende valmistamiseks;
  66) pliid sisaldav pehmejoodis, mida kasutatakse 100 μm läbimõõduga vasktraatide jootmiseks ning vähemal määral trafodes;
  67) pliid sisaldavad metallkeraamilised trimmerpotentsiomeetri osad;
  68) elavhõbedat sisaldavad alalisvoolul töötavad plasmakuvarid, milles kasutatakse elavhõbedat katoodpihustuse pidurdajana kuni 30 mg ühe kuvari kohta, kui need on mõeldud kuni 1. juulini 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need kuvarid on mõeldud korduskasutuseks;
  69) tsinkboraatklaaskorpusel põhinevad kõrgepingedioodide pliid sisaldavad kattekihid;
  70) kaadmiumi või kaadmiumoksiidi sisaldavad pakskilepastad, mida kasutatakse alumiiniumiga seotud berülliumoksiidil;
  71) kaadmiumi sisaldavad värvi muutvad II–VI valgusdioodid (alla 10 μg kaadmiumi valgust kiirgava pinna mm2 kohta), mida kasutatakse tahkistes valgus- või kuvamissüsteemides;
  72) pliid võõrelemendina sisaldavad haruldaste muldmetallide ja rauaga legeeritud granaati (RIG) sisaldavad Faraday mootorid, mida kasutatakse kiudoptilistes sidesüsteemides, kui need on mõeldud enne 1. jaanuari 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need mootorid on mõeldud korduskasutuseks.

  (4) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks mõeldud varuosadele ja elektri- ja elektroonikaseadmete korduskasutusele.

  (5) Lõike 1 punktis 6 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2008. a turule lastud dekabromodifenüüleetri (10-BDE) polümeere sisaldavatele osadele, mida kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, ning seadmetele, mis on mõeldud korduskasutuseks.

  (6) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldada lõike 3 punktides 5 ja 14–25 nimetatud lampidele kuni 31. detsembrini 2011. a. Pärast nimetatud kuupäeva võivad lambid sisaldada elavhõbedat ühe valguselemendi või lambi kohta järgmiselt:
  1) lõike 3 punktis 5 nimetatud lampides kuni 7 mg;
  2) lõike 3 punktides 14, 15 ja 19 nimetatud lampides kuni 15 mg;
  3) lõike 3 punktis 16 nimetatud lampides kuni 3,5 mg;
  4) lõike 3 punktis 17 nimetatud lampides kuni 5 mg;
  5) lõike 3 punktis 18 nimetatud lampides kuni 13 mg;
  6) lõike 3 punktides 20 ja 24 nimetatud lampides kuni 30 mg;
  7) lõike 3 punktides 21, 22 ja 25 nimetatud lampides kuni 40 mg;
  8) lõike 3 punktis 23 nimetatud lampides kuni 25 mg.

§ 6.  Elektri- ja elektroonikaseadmete ning nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

  (1) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse § 5 lõikes 3 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, nende materjalide, komponentide või osade suhtes järgmiselt:
  1) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 54, 55 ja 60 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. juunist 2011. a;
  2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 39 nimetatud osade suhtes alates 1. jaanuarist 2012. a;
  3) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 12 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2012. a;
  4) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 38 ja 44 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. jaanuarist 2013. a;
  5) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 50 nimetatud seadmete suhtes alates 1. septembrist 2013. a;
  6) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 71 nimetatud komponentide suhtes alates 1. juulist 2014. a;
  7) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 26 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2015. a;
  8) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 13 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2016. a.

  (2) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirang kehtib kuni 31. detsembrini 2011. a. Ajavahemikul 31. detsembrist 2011. a kuni 31. detsembrini 2012. a võivad lambid sisaldada kuni 3,5 mg elavhõbedat valguselemendi kohta ning pärast 31. detsembrit 2012. a kuni 2,5 mg elavhõbedat valguselemendi kohta.

  (3) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 2, 7, 8, 9 ja 11 nimetatud lampidele kohaldatakse § 5 lõikes 3 antud piirangut kuni 31. detsembrini 2011. a. Pärast nimetatud kuupäeva võivad lambid sisaldada elavhõbedat ühe valguselemendi või lambi kohta järgmiselt:
  1) lõike 3 punktides 2 ja 9 nimetatud lampides kuni 3,5 mg;
  2) lõike 3 punktis 7 nimetatud lampides kuni 4 mg;
  3) lõike 3 punktis 8 nimetatud lampides kuni 3 mg;
  4) lõike 3 punktis 11 nimetatud lampides kuni 5 mg.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 10 nimetatud piirang kehtib kuni 31. detsembrini 2012. a. Pärast nimetatud päeva võib elavhõbedasisaldus olla kuni 3,5 mg ühe lambi kohta.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. mail 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (ELT L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 13.02.2003, lk 19–23);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14);
Euroopa Komisjoni otsus 2009/428/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii kasutusviisi erandi osas seoses plii kasutamisega võõrlisandina haruldaste metallide ja rauaga legeeritud granaati (RIG) sisaldavates Faraday rotaatorites, mida kasutatakse kiudoptilistes sidesüsteemides (ELT L 139, 05.06.2009, lk 32–33);
Euroopa Komisjoni otsus 2010/115/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 48, 25.02.2010, lk 12–16);
Euroopa Komisjoni otsus 2010/571/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide või polübroomitud difenüüleetrite kasutusviiside erandite osas (ELT L 251, 25.09.2010, lk 28–34).

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json