Teksti suurus:

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2015, 1

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

Vastu võetud 11.05.2015 nr 59

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” raames antava metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artiklite 34 ja 41 kohane riigiabi.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded 

§ 3.   Taotleja

  Toetust võib taotleda:
  1) metsaühistu metsaseaduse § 10 lõike 5 tähenduses küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi koos maapiirkond) paikneva tema omandis või tema liikmete omandis oleva metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) kohta kinnisasja omaniku antud õiguse alusel;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 I lisa artikli 2 lõikes 3 sätestatud mikroettevõtja määratlusele (edaspidi koos mikroettevõtja), või füüsiline isik (edaspidi koos erametsaomanik) tema omandis oleva maapiirkonnas paikneva metsamaa kohta.

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud riigiabi;
  2) kui taotleja on metsaühistu, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;
  5) kui taotleja on metsaühistu või mikroettevõtja, ei ole tal äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse kantud kehtivat kustutamishoiatust;
  6) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 lõike 14 ja artikli 1 lõike 6 tähenduses, välja arvatud sama lõike punkti b alapunktis iii sätestatud juhul;
  7) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas täitnud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 nimetatud Euroopa Komisjoni otsuse ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

  (2) Taotleja võib toetust taotleda metsamaa kohta, mille inventeerimisandmed on kantud metsaseaduse § 11 lõike 41 kohaselt metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse (edaspidi metsaregister).

  (3) Paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamiseks võib toetust taotleda:
  1) metsaühistu, kelle omandis või kelle liikmete omandis on metsaregistrisse kantud metsamaad;
  2) mikroettevõtja, kelle omandis on vähemalt kümme hektarit metsaregistrisse kantud metsamaad ja kes on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel kalendriaastal tegelenud metsa majandamisega.

  (4) Paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste puhul võib toetust taotleda üksnes metsaühistu.

  (5) Taotleja ei või kavandatava tegevuse elluviimist alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste korral, mille puhul ei või kavandatava tegevuse elluviimist alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal.

3. peatükk Toetatavad tegevused 

§ 5.   Kahjustatud metsa taastamine

  (1) Toetust võib taotleda loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa (edaspidi koos kahjustatud mets) kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks järgmiste tegevuste kohta:
  1) hukkunud puude kõrvaldamine (edaspidi kahjustuste kõrvaldamine);
  2) metsapuutaimede istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede soetamine ja istutamine (edaspidi uue metsakultuuri rajamine);
  3) loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamine (edaspidi maapinna mineraliseerimine);
  4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste metsakasvukohatüübile sobivate looduslikult uuenenud metsapuutaimede hooldamine (edaspidi koos metsauuenduse hooldamine).

  (2) Toetust võib taotleda kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks, kui:
  1) metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 0,5 hektari suurune ja kahjustus hõlmab vähemalt 20 protsenti katastriüksusel paikneva selle metsamaa osa pindalast, millel kahjustus paikneb;
  2) kahjustuste kõrvaldamise, uue metsakultuuri rajamise või maapinna mineraliseerimise korral on mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta tehtud metsaseaduse § 40 alusel ja korras metsakaitseekspertiis (edaspidi metsakaitseekspertiis);
  3) kahjustuste kõrvaldamiseks toetuse taotlemisel taotletakse toetust samale metsamaa osale uue metsakultuuri rajamiseks või sama metsamaa maapinna mineraliseerimiseks;
  4) istutatakse keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” (edaspidi metsa majandamise eeskiri) § 15 lõikes 1 ning keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 69 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu” lubatud puuliikide metsapuutaimi ning hariliku männi ja kuuse kultiveerimisel arvestatakse keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 75 „Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad” § 3 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõudeid;
  5) istutatavad metsapuutaimed on keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 85 „Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded” kohaselt varustatud puuliiki, kvaliteeti ja päritolu tõendava põhitunnistusega ning sertifitseerimisele mittekuuluvad metsapuutaimed puuliiki ja päritolu tõendava vastavustunnistusega;
  6) istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kes on esitanud majandustegevusteate metsakultiveerimismaterjali tarnijana. Kui taotleja või metsaühistu puhul tema liige on esitanud majandustegevusteate metsakultiveerimismaterjali tarnijana, võib ta istutada enda kasvatatud metsapuutaimi;
  7) metsapuutaimed istutatakse mitte väiksema kui metsa majandamise eeskirja § 14 lõikes 3 sätestatud algtihedusega;
  8) metsauuenduse hooldamise korral on samale metsamaa osale, mille kohta toetust taotletakse, mitte rohkem kui kolm aastat tagasi rajatud kahjustatud metsa taastamiseks uus metsakultuur või on seal mitte rohkem kui kolm aastat tagasi loodusliku uuenduse tekkele kaasa aidatud, ning samal metsamaa osal toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud metsakaitseekspertiis;
  9) metsauuenduse hooldamise korral eemaldatakse kuni kolme aasta vanuse metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede kasvu segavad rohttaimed ja kiirekasvulised väheväärtuslikud puuliigid.

  (3) Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või ‑murd.

§ 6.   Metsamajandamisvõtete rakendamine

  (1) Toetust võib taotleda kuni 30-aastase puistu hooldusraieks (edaspidi hooldusraie), kui:
  1) hooldusraie tehakse metsaseaduse § 28 lõike 4 punktis 2 nimetatud valgustus- või harvendusraiena metsa majandamise eeskirja §-des 6 ja 16 sätestatud korra kohaselt;
  2) erametsaomanik taotleb toetust mitte vähem kui ühe hektari ja mitte rohkem kui 60 hektari ulatuses kalendriaastas;
  3) metsaühistu taotleb toetust mitte vähem kui ühe hektari kohta ja mitte rohkem kui 60 hektari ulatuses kalendriaastas ühe liikme kohta, arvestades, et liikme metsamaa suurus, mille kohta toetust taotletakse, ei ületa 60 hektarit kalendriaastas kokku.

  (2) Toetust võib taotleda kasvavate puude laasimiseks kuuse, männi, tamme, kase, lehise ja sanglepa puistus, mille keskmine rinnasdiameeter on kuni 15 sentimeetrit, kui:
  1) laasitav puu on puistu esimesse rindesse kuuluv kuusk, mänd, tamm, kask, lehis või sanglepp;
  2) laasitud puutüve lõpp-pikkus on vähemalt kolm meetrit;
  3) laasitavate puude arv on vähemalt 200 puud hektari kohta;
  4) laasitud puu on märgistatud märkelindi või -värviga, mis on visuaalselt nähtav vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Toetust võib taotleda järgmiste ulukikahjustuse ennetamise tarvikute soetamiseks ning nende kasutamiseks või paigaldamiseks:
  1) repellent;
  2) aed, kui paigaldatava aiaga piiratakse kultiveeritud männi-, kuuse-, lehise- ja kõvalehtpuupuistu;
  3) tüvekaitse;
  4) ladvakaitse.

  (4) Toetust võib taotleda järgmiste metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamiseks:
  1) mootorsaag;
  2) kõrglaasimissaag;
  3) võsasaag, -lõikur;
  4) metsapuutaimede istutusvahend;
  5) metspuuseemne külvik;
  6) istutus- või ümberistutusmasin või -seade;
  7) metsamaapinna ettevalmistamise seade.

§ 7.   Metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning metsatulekahju ennetamine

  (1) Toetust võib taotleda männikärsaka (Hylobius abietis) ja juurepessu (Heterobasidion annosum) kahjustuse ennetamiseks (edaspidi taimekahjustuse ennetamine) vajalike tõrjevahendite soetamiseks ja kasutamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda metsatulekahju ennetamiseks järgmiste tegevuste kohta:
  1) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine;
  2) tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi, veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde kuuluva sõiduvahendi peatumiskoha (edaspidi koos tuletõrje veevõtukoht ja veevõtukohale juurdepääsutee) korrashoidmine;
  3) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine.

  (3) Metsatulekahju ennetamise tegevused viiakse ellu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 24 lõike 2 alusel kehtestatud riigi metsakaitsekavas määratletud kõrgema ja keskmise tuleohuga metsamaa tuleohu ennetamiseks.

  (4) Tuletõkestusriba või -vöönd rajatakse või hoitakse korras keskkonnaministri 28. veebruari 2011. a määruse nr 14 „Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta” kohaselt.

  (5) Toetust võib taotleda tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmiseks järgmistel tingimustel:
  1) tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi ning veevõtukohale juurdepääsutee omanik kinnitab metsaühistu liikmena lisas 1 esitatud vormi kohase kinnituskirjaga (edaspidi kinnituskiri) oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
  2) metsamaal paikneva tuletõrje veevõtukoha veemahutavus on vähemalt 200 kuupmeetrit, veepinna nivoo ja veevõtukoha teenindusplatsi kõrguste vahe on maksimaalselt neli meetrit, minimaalne vee sügavus veevõtukohas on vähemalt 1,5 meetrit ning veevõtukoha teenindusplatsi mõõtmed on vähemalt 12 × 12 meetrit;
  3) veevõtukohale juurdepääsutee laius on vähemalt 3,5 meetrit ja juurdepääsutee on eratee, mis ei ole ehitusseadustiku § 94 tähenduses määratud avalikuks kasutamiseks;
  4) tuletõrje veevõtukoha korrashoidmise korral on tehtavateks töödeks vajaduse korral veevõtukohast setete, heintaimede ja peenvõsa eemaldamine, veevõtukaevu korrastamine, milleks on veevõtukaevust setete ja prahi eemaldamine, veevõtukaevu kaanetamine, veevõtukaevu kaevurõngaste vahekohtade ja toruühenduste tihendamine ning veevõtukoha tähistamine infotahvliga, kuhu on märgitud veevõtukoha maht ja omaniku kontaktandmed;
  5) tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmise korral on tehtavateks töödeks kruusa- või siirdekatendiga teenindusplatsile, veevõtukohale juurdepääsuteele ja selle juurde kuuluvale sõiduvahendi peatumiskohale vajaduse korral kruusa- või siirdekatendi lisamine ja hööveldamine.

  (6) Toetust võib taotleda lõkke- ja õppepuhkekoha rajamiseks ning tähistamiseks järgmistel tingimustel:
  1) lõkke- ja õppepuhkekoht rajatakse metsaühistu liikme omandis olevale metsamaale õppe- ja puhkeotstarbel metsa kasutavatele isikutele vähemalt 20 hektari suuruse sellise metsamaa tuleohu ennetamiseks, mis on metsaregistris määratud I tuleohuklassiga metsamaana;
  2) lõkke- ja õppepuhkekoht rajatakse ja hoitakse kasutuses siseministri 30. augusti 2010. a määrusega nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” kehtestatud nõuete kohaselt;
  3) lõkke- ja õppepuhkekoha pindala kokku ei ole suurem kui 30 m2, sinna kuuluvad laud ja pink, prügikast, suitsuotste kogumiskoht ja infostend, mis käsitleb tuleohutusteavet ja käitumisjuhiseid metsatulekahjude ennetamiseks, ning vajaduse korral tulekindel kattega lõkkekoht või grillseade koos puistematerjaliga lõkke kustutamiseks ja infostend, mis käsitleb muud teavet metsa kohta;
  4) infostendil, mis käsitleb tuleohutusteavet ja käitumisjuhiseid metsatulekahjude ennetamiseks, peab olema tekst järgmises sõnastuses: „Tuld tohib teha vaid selleks ettenähtud kohas! Veendu, et tule tegemine oleks ohutu sulle ja metsale! Lahkudes kustuta lõke, kasutades selleks puistematerjali, ja veendu, et lõke on kustunud! Kui tuli on väljunud kontrolli alt, siis ära viivita ning kutsu abi hädaabinumbril 112!”;
  5) lõkke- ja õppepuhkekohta ei rajata elamu ja muu hoone lähedusse ning sellele peab olema tagatud juurdepääs.

  (7) Metsaühistu liige tagab tasuta juurdepääsu päästetööde tegemiseks tuletõkestusribale või ‑vööndile ning tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje veevõtukohale ja veevõtukohale juurdepääsuteele, samuti õppe- ja puhkeotstarbel metsa kasutajatele lõkke- ja õppepuhkekohale.

4. peatükk Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded hinnapakkumuse kohta ning toetuse määr ja suurus 

§ 8.   Abikõlblikud kulud

  (1) Uue metsakultuuri rajamise, maapinna mineraliseerimise, metsauuenduse hooldamise, hooldusraie, kasvavate puude laasimise, repellendi soetamise ja kasutamise ning taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral võetakse abikõlbliku kulu maksumuse määramisel aluseks §-s 11 sätestatud ühikuhinnad.

  (2) Kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste abikõlbliku kulu maksumuse moodustab väljavalitud hinnapakkumuses esitatud tegevuse käibemaksuta maksumus ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus;

  (3) Käibemaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt abikõlblik üksnes siis, kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav.

  (4) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab toetusraha sihipärase ja säästliku kasutamise.

§ 9.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  2) kulu reklaamile;
  3) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulu, töötasu ning muud üldkulud;
  4) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulu, patendi ja litsentsi ostmise, riigilõivu ning teostatavusuuringu kulu;
  6) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulu;
  7) kasutatud kauba ostmiseks tehtud kulu;
  8) toreduslik kulu tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja ebaotstarbekas kulu;
  9) riigile, kohaliku omavalitsuse üksusele või riigi osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule kuuluval metsamaal ellu viidud tegevuste kulu;
  10) looduskaitseseaduse § 4 lõikes 1 nimetatud loodusobjektil ellu viidud tegevuse kulu, kui keskkonnakaitsepiirangute tõttu ei tohtinud sellel loodusobjektil seda tegevust ellu viia;
  11) elektripaigaldise kaitsevööndis ellu viidud tegevuse kulu;
  12) kasvavate puude laasimiseks tehtud kulu metsaalal, mille kohta on kasvavate puude laasimiseks makstud toetust põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel;
  13) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega otseselt seotud.

§ 10.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud tegevuse või investeeringu kohta vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Kui kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema tegevuse või investeeringu kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (3) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega ning kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumust.

  (4) Väljavalitud tegevuse või investeeringu hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (5) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (6) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 11.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Kahjustuste kõrvaldamise korral on toetuse määr 30 protsenti tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja toetuse maksimaalne suurus on:
  1) tuuleheite või -murru tõttu kahjustatud metsas kahjustuste kõrvaldamise korral 1110 eurot hektari kohta;
  2) metsatulekahju tõttu kahjustatud metsas kahjustuste kõrvaldamise korral 710 eurot hektari kohta.

  (2) Uue metsakultuuri rajamise, maapinna mineraliseerimise ja metsakultuuri hooldamise korral ning taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral on toetuse määr 90 protsenti tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning toetuse maksimaalne suurus on:
  1) uue metsakultuuri rajamise korral 783 eurot hektari kohta;
  2) maapinna mineraliseerimise korral 117 eurot hektari kohta;
  3) metsauuenduse hooldamise korral 99 eurot hektari kohta;
  4) taimekahjustuste ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral 108 eurot hektari kohta.

  (3) Hooldusraie, kasvavate puude laasimise ning ulukikahjustuste ennetamise tarvikute soetamise ja kasutamise või paigaldamise korral on toetuse määr 50 protsenti abikõlbliku kulu maksumusest ning toetuse maksimaalne suurus on:
  1) hooldusraie korral 140 eurot hektari kohta;
  2) kasvavate puude laasimise korral 80 eurot hektari kohta;
  3) repellendi soetamise ja kasutamise korral 65 eurot hektari kohta;
  4) aia soetamise ja paigaldamise korral 5 eurot aia või tara ühe jooksva meetri kohta.

  (4) Metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise korral on toetuse määr 30 protsenti abikõlbliku seadme või tarviku maksumusest ning toetuse suurus on:
  1) ühe erametsaomaniku kohta kuni 20 000 eurot kalendriaastas ja mitte rohkem kui 100 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku;
  2) ühe metsaühistu kohta kuni 60 000 eurot kalendriaastas ja mitte rohkem kui 300 000 eurot programmiperioodil kokku.

  (5) Tuletõkestusriba või -vööndi rajamise ja korrashoidmise ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmise korral on toetuse määr 80 protsenti abikõlbliku kulu maksumusest.

  (6) Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamise ja tähistamise korral on toetuse määr 50 protsenti abikõlbliku kulu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe lõkke- ja õppepuhkekoha kohta ja mitte rohkem kui 20 000 eurot taotleja kohta programmiperioodil kokku.

  (7) Metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise korral ei saa ettevõtjad, kes on konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ning tegutsevad samas tegevuskohas ja samal tegevusalal, programmiperioodil kokku toetust rohkem kui 100 000 eurot.

  (8) Programmiperioodil võib toetust taotleda:
  1) kahjustuste kõrvaldamise, uue metsakultuuri rajamise ja maapinna mineraliseerimise korral sama metsamaa osa kohta tehtud sama metsakaitseekspertiisi alusel üks kord;
  2) metsauuenduse hooldamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas kuni nelja järjestikuse kalendriaasta jooksul arvates metsakultuuri istutamise või maapinna mineraliseerimise aastast;
  3) hooldusraie, kasvavate puude laasimise ja § 6 lõike 3 punktides 2–4 nimetatud ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamise ning paigaldamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord;
  4) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud ulukikahjustuse ennetamiseks repellendi ning taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas;
  5) tuletõkestusriba- või vööndi ja lõkke- ja õppepuhkekoha rajamise korral sama metsamaa osa kohta üks kord;
  6) tuletõkestusriba- või vööndi korrashoidmise korral sama metsamaa osa kohta üks kord kalendriaastas;
  7) tuletõrje veevõtukoha korrashoidmise korral üks kord sama veevõtukoha kohta;
  8) tuletõrje veevõtukoha teenindusplatsi, veevõtukohale juurdepääsutee ning selle juurde kuuluva sõiduvahendi peatumiskoha korrashoidmiseks kruusa- või siirdekatendi lisamise korral üks kord sama veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee kohta;
  9) tuletõrje veevõtukoha teenindusplatsi, veevõtukohale juurdepääsutee ja selle juurde kuuluva sõiduvahendi peatumiskoha korrashoidmiseks nende hööveldamise korral üks kord kalendriaastas.

5. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 12.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded ning PRIA veebilehel ja erametsanduse portaalis.

  (3) EMK koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi, mis avaldatakse PRIA ja EMK veebilehel.

  (4) Avaldus peab sisaldama järgmist teavet taotleja, kavandatava tegevuse asukoha ning taotleja ja toetatavate tegevuste nõuetele vastavuse kohta:
  1) taotleja nimi ning isiku- või registrikood;
  2) esindaja olemasolul taotleja esindaja nimi ning isikukood, juriidilise isiku esindaja puhul ka esindusõiguse alus;
  3) taotleja või tema esindaja kontaktandmed (elektronposti aadress, postiaadress ja telefoninumber);
  4) käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, juhul kui isik on käibemaksukohuslane;
  5) selle kinnisasja asukoht, nimi, katastriüksuse ja metsaeraldise number, millel paikneva metsamaa kohta toetust taotletakse;
  6) andmed taotletava tegevuse kohta, sealhulgas andmed selle metsamaa suuruse, mille kohta toetust taotletakse, ning selle määruse 3. peatükis sätestatud nõuetele ja tingimustele vastavuse kohta;
  7) andmed taotletava toetuse suuruse kohta, lähtudes §-s 11 sätestatud toetuse määrast ja suurusest.

  (5) Avalduse allkirjastab taotleja või tema esindaja elektrooniliselt esitatava taotluse puhul digitaalallkirjaga või paberil esitatava taotluse puhul omakäeliselt.

  (6) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse, mis võib sisaldada kõiki 3. peatükis loetletud toetatavaid tegevusi.

§ 13.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 10 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse ärakirjad ning § 10 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt üks hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 10 lõikes 1 nimetatud juhul hinnavõrdlustabel, mis peab sisaldama pakkuja nime ja äriregistri- või isikukoodi, hinnapakkumuse kehtivusaega, olulisimaid näitajaid tegevuse või investeeringu valimisel, kavandatava tegevuse või investeeringu täpset nimetust, valitud hinnapakkumuse eelistust ja selle põhjendust, hinnapakkumuse vastavust taotleja esitatud tehnilistele tingimustele ja kavandatava tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumust.

  (2) Metsaühistu esitab lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) kinnituskiri, mis sisaldab metsaühistu liikme nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
  2) ärakiri mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal metsaühistu vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda arengukava raames toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
  3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga.

  (3) Kui taotleja taotleb toetust tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmiseks, esitab ta lisaks järgmised kinnitused:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse kinnitus tuletõrje veevõtukoha olemasolu kohta ja et tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee on eratee, mis ei ole ehitusseadustiku § 94 tähenduses määratud avalikuks kasutamiseks;
  2) pärast kohaliku omavalitsuse üksuse kinnitust Päästeameti kinnitus, et olemasolev tuletõrje veevõtukoht vastab § 7 lõike 5 punktis 2 sätestatud tingimustele ja et see vajab korrastamist;
  3) Päästeameti hinnangul on tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee sobiv päästesõiduki juurdepääsuks veevõtukohale.

  (4) Kui taotleja taotleb toetust tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks, esitab ta lisaks Keskkonnaameti kooskõlastuse tuletõkestusriba või -vööndi rajamise lubatavuse kohta.

  (5) EMK koostab hinnapakkumuste võrdlustabeli vormi, mis avaldatakse PRIA ja EMK veebilehel.

6. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 14.   Taotluse vastuvõtmine

  EMK kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 15.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) EMK kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Metsauuenduse hooldamise korral metsakultuuri kultiveerimise aasta ja kuni 30-aastase puistu vanuse kontrollimisel lähtub EMK metsaregistri kehtivate inventeerimisandmete alusel määratud puistu jooksvast vanusest ning kuni kümneaastase puistu puhul, kui inventeerimisandmed ei vasta tegelikkusele, muudest asjaomastest andmetest ja tõenditest.

  (3) EMK võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 kohaselt hinnata taotlusi enne nõuetele vastavuse kindlakstegemist, kui taotletava toetuse summa § 16 lõikes 1 nimetatud tegevuste grupi kohta, mida hindamiskriteeriumite alusel tuleb hinnata, ületab 20 protsendi ulatuses meetme eelarve.

§ 16.   Taotluste hindamise kord

  (1) EMK hindab nõuetele vastavaid taotlusi järgmiste tegevuste gruppide kaupa:
  1) kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine, maapinna mineraliseerimine ja metsauuenduse hooldamine;
  2) hooldusraie;
  3) metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi soetamine ning kasutamine;
  4) ulukikahjustuste ennetamine;
  5) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmine;
  6) kasvavate puude laasimine;
  7) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine;
  8) seadmete ja tarvikute soetamine.

  (2) EMK hindab taotlusi tegevuste gruppide kaupa lõikes 1 esitatud järjestuses, arvestades, et järjestuses tagapool olevasse tegevuste gruppi kuuluvaid taotlusi hinnatakse alles siis, kui eelnevasse gruppi kuuluvate taotluste rahuldamise järel jääb toetuseks ettenähtud vahendeid üle.

  (3) EMK hindab taotlusi lisas 2 esitatud hindamiskriteeriumite alusel, kusjuures erinevate tegevuste gruppide hindepunkte omavahel ei liideta.

  (4) EMK moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse selle tegevuste grupi kohta, mida hinnatakse.

  (5) Võrdsete hindepunktidega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mille on esitanud metsaühistu. Võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud metsaühistute puhul eelistatakse metsaühistut, kelle liikmete arv on suurem. Võrdse liikmete arvuga metsaühistute puhul eelistatakse metsaühistut, kelle taotletav toetuse summa tegevuste grupi kohta, mida hindamiskriteeriumite alusel hinnati, on väiksem.

  (6) Võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud erametsaomanike puhul eelistatakse füüsilisest isikust erametsaomanikku. Võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud füüsilisest isikust erametsaomanike puhul või võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud mikroettevõtjate puhul eelistatakse taotlust, milles taotletava toetuse summa tegevuste grupi kohta, mida hindamiskriteeriumite alusel hinnati, on väiksem.

§ 17.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid ja kui taotlus vastab vähemalt lõikes 5 sätestatud hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, rahuldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (2) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendid, rahuldatakse vähemalt hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavad parimad taotlused hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse põhjal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) EMK teeb taotluste rahuldamise otsused § 16 lõikes 1 nimetatud tegevuste gruppide kaupa samas lõikes esitatud järjestuses.

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Taotluse rahuldamiseks hindamiskriteeriumite miinimumnõuded § 16 lõikes 1 nimetatud tegevuste gruppide kaupa on järgmised:
  1) kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamise, uue metsakultuuri rajamise, maapinna mineraliseerimise ja metsauuenduse hooldamise korral on erametsaomaniku omandis või metsaühistu puhul tema liikme omandis vähemalt üks katastriüksus, mille koosseisus olevast metsamaa osast on vähemalt 20 protsenti kahjustatud;
  2) hooldusraieks taotletakse toetust vähemalt ühe hektari ulatuses;
  3) metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi soetamise ning kasutamise korral taotletakse toetust vähemalt ühe § 7 lõikes 1 nimetatud kahjustaja tõrjumiseks;
  4) ulukikahjustuste ennetamise korral taotletakse toetust vähemalt ühe § 6 lõikes 3 nimetatud tarviku soetamiseks ning kasutamiseks või paigaldamiseks;
  5) tuletõkestusriba või -vööndi rajamise ja korrashoidmise ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmise korral taotletakse toetust vähemalt metsaühistu omandis ja metsaühistu ühe liikme omandis oleva metsamaa kaitseks või kahe metsaühistu liikme omandis oleva metsamaa kaitseks;
  6) kasvavate puude laasimiseks taotletakse toetust vähemalt 0,1 hektari kohta;
  7) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamise ning tähistamise korral taotletakse toetust vähemalt 20 hektari suuruse metsaregistris määratud I tuleohuklassiga metsamaa tuleohu ennetamiseks;
  8) seadmete ja tarvikute soetamise korral taotleb toetust erametsaomanik, kelle omandis on vähemalt kümme hektarit metsaregistrisse kantud metsamaad, ning metsaühistu, kes taotleb toetust mitte vähem kui kolme § 6 lõikes 4 nimetatud seadme või tarviku soetamiseks.

  (6) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või kavandatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb EMK Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib EMK teha taotluse osalise rahuldamise otsuse vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (8) EMK teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 18.   Muudatustest teavitamine

  Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja EMK-d viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust ning ettevõtja suhtes pankrotimenetluse või likvideerimismenetluse alustamisest;
  3) metsaühistu või mittetulundusühingu ühinemisest või jagunemisest, samuti pankrotimenetluse või likvideerimismenetluse alustamisest.

7. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 19.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta:
  1) ühe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on erametsaomanik;
  2) 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on metsaühistu.

  (2) Toetuse saajal ei tohi olla riikliku maksu võlgnevust või tema riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Toetuse saaja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (4) Kui toetuse saaja on metsaühistu või mikroettevõtja, ei tohi tal olla äriregistri registripidaja poolt kehtivat kustutamishoiatust.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) toetuse abil uue metsakultuuri rajamisel istutatud metsapuutaimi, ulukikahjustuse ennetamiseks paigaldatud aeda, tüvekaitsmeid ja ladvakaitsmeid, ostetud seadet või tarvikut ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise objekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) säilitama selle metsamaa, mille kohta on toetust saadud, metsamaana vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
  4) võimaldama teha toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  5) esitama järelevalve või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  7) esitama toetuste kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet.

  (6) Kui toetuse saaja ei täida lõikes 5 sätestatud kohustusi toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu tõttu, loetakse tegevuse elluviimiseks kasutatud toetus sihipäraselt kasutatuks üksnes juhul, kui toetuse saaja on vääramatu jõu või erandlike asjaolude ilmnemisest teavitanud EMK-d viivitamata, kuid mitte rohkem kui 15 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil see on võimalik, ja esitanud EMK-le vääramatu jõu või erakordsete asjaolude esinemise kohta asjakohased tõendid.

  (7) Repellendi ja taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi kasutamise korral pritsitakse või määritakse repellendiga või tõrjevahendiga kõik metsapuutaimed või selle osad, kusjuures taotleja või toetuse saaja teatab vähemalt neli tööpäeva enne tööde tegemise alustamist töö tegemise kuupäeva, koha ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetuse elektrooniliselt EMK-le.

  (8) Harvendusraiega ei või alustada enne, kui metsaseaduse §-s 41 sätestatud alusel ja korras koostatud metsateatisele on tehtud märge „lubatud”.

§ 20.   Tegevuse ja investeeringu elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Maapinna mineraliseerimise, metsauuenduse hooldamise, hooldusraie, kasvavate puude laasimise ning § 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud ulukikahjustuse ennetamiseks repellendi soetamise ja kasutamise ning taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osalist elluviimist maksetaotluse (edaspidi maksetaotlus).

  (2) Kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamise aia, tüvekaitsme ja ladvakaitsme soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise ning metsatulekahju ennetamise tegevuste korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osalist elluviimist või investeeringu täielikku või osalist tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (3) Uue metsakultuuri rajamise korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osalist elluviimist maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) sertifitseeritava puuliigi puhul istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava põhitunnistuse ärakiri;
  2) sertifitseerimisele mittekuuluva puuliigi puhul metsataimepartii vastavustunnistuse ärakiri;
  3) paragrahvi 5 lõike 2 punktides 4–6 nimetatud metsapuutaimede soetamise korral käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid, kui toetuse saaja ei ole istutatud metsapuutaimi ise kasvatanud.

  (4) Lõike 2 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Lõigetes 1–3 nimetatud maksetaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise tõendamise kohta:
  1) toetuse saaja nimi ja kontaktandmed;
  2) teave elluviidud tegevuse ja investeeringu tegemise kohta;
  3) teave lõigetes 1–3 nimetatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta.

  (6) EMK koostab maksetaotluse vormi, mis avaldatakse PRIA veebilehel ja erametsanduse portaalis.

§ 21.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta ning PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 20 lõigetes 1–3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates keeldumise aluseks olevast asjaolust teada saamisest.

  (4) EMK teeb taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 3 sätestatud juhul PRIA poolt toetuse maksmise keeldumise otsuse tegemisest.

§ 22.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab EMK kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

§ 23.   Rakendussäte

  Kuni 30. juunini 2015 esitab taotleja § 13 lõike 1 punktis 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kinnituse selle kohta, et tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee on eratee teeseaduse § 52 tähenduses.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Metsaühistu liikmete kinnituskiri toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json