Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2016, 1

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 09.05.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4) omanikujärelevalve, ettevalmistava töö ja investeeringuobjekti tähistamise korral jagatakse nimetatud tegevuse taotletud toetuse kogumaksumus võrdeliselt liikme metsamaal paikneva reguleeriva võrgu osa suurusega.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse number “5” numbriga “4”;

3) paragrahvi 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal (edaspidi põllumajandustootja);”;

4) paragrahvi 3 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

“(2) Toetust võib taotleda ka põllumajandustootja või erametsaomanikust ettevõtja,  kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaht majandusaastat, kuid kes on üle võtnud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte, milles tegeleti omatoodetud põllumajandustoodete tootmisega või nende töötlemisega või mille osaks on metsamaa.”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõna „tähtajal”;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

“5) ettevõtjast taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;

6) äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille esitamise tähtpäev on saabunud, peavad olema äriseadustikus ja tulundusühistuseaduses sätestatud juhul taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad, välja arvatud § 3 lõikes 2 sätestatud juhul;”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega  11 ja 12  järgmises sõnastuses:

“(11) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud taotleja puhul on § 3 lõike 1 punktis 1 ja selle paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuded täidetud, kui taotleja ja selle füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevus kas koos või eraldi vastavad esitatud nõuetele.

(12) Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja puhul, kes on § 3 lõike 2 kohaselt oma ettevõtte üle andnud, ei arvestata § 3 lõike 1 punktis 1 ja selle paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud nõude tõendamiseks üleantud ettevõtte majandustegevuse andmeid.”;

8) paragrahvi 4 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „sealhulgas ei ole võetud sellega seotud siduvaid kohustusi,”;

9) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna “mahasõidutee” sõnaga “mahasõidukoht”;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 10 lõike 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) maaparandussüsteemi kood, maaparandusehitise kood ja juurdepääsutee puhul ehitise registrikood, kui see on ehitusseadustiku kohaselt nõutav;”;

12) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõna “number” sõnaga “kood”;

13) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

“(61) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul on kokku 290 000 eurot taotlusvooru kohta ja 580 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.”;

14) paragrahvi 11 lõikes 7 asendatakse sõnad “või tema ettevõtjast” sõnadega “või taotleja ettevõtjast”;

15) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).”;

16) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 13 lõikest 3 jäetakse välja sõnad “ja muu müügitulu summa”;

18) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

“5) teave hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta.”;

19) paragrahvi 13 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 14 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 14 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

“9) väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonistest või muu plaan mõõtkavas M 1 : 2000 kuni M 1 : 10 000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ning millele on märgitud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes ettenähtud uuendustööd ja tööde mahud, kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi või selle osa uuendamiseks;”;

22) paragrahvi 14 täiendatakse punktidega 20–21 järgmises sõnastuses:

“20) ärakiri ehitusprojekti seletuskirjast;

21) ärakiri dokumendist, mis tõendab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte ülevõtmist, kui see teave ei ole kättesaadav äriregistrist.”;

23) paragrahvi 17 lõikes 4 asendatakse sõna “omafinantseeringumääraga” sõnaga “omafinantseeringuga”;

24) paragrahvi 18 lõikes 7 asendatakse arv “90” arvuga “75”;

25) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

“12) tagama uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht ja töö tegemise aeg, kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamise kohta;

13) teavitama PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust. ”;

26) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse tekstiosa “punktides 3 ja 4” tekstiosaga “punktides 1–4”;

27) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse enne tekstiosa “PRIA-le” tekstiosaga “PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

28) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt peab olema kooskõlastatud PMA-ga ning maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral ka omanikujärelevalve tegijaga ning sellelt peab nähtuma osutatud teenuse või tehtud töö maht ja maksumus, akti koostamise ajaks osutamata teenuse või tegemata töö maht ja maksumus ning hinnapakkumuses esitatud töö või teenuse maht ja maksumus.”;

29) paragrahvi 20 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

“(5) PRIA koostab üleandmist-vastuvõtmist tõendava akti vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”;

30) paragrahvi 22 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

31) lisa 1 A-osa täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) täitma komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), sätestatuid nõudeid, kui olen ettevõtjast liige ja investeering tehakse metsakuivenduse või selle toimimiseks vajalike muude rajatiste (eesvool, keskkonnakaitserajatis, teenindav, juurdepääsu tee) kohta.”;

32) lisa 1 B-osa tunnistatakse kehtetuks;

33) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses;

34) lisa 3 tabelit 5 täiendatakse reaga 5.7 järgmises sõnastuses:

5.7

Ehitatavate, rekonstrueeritavate ja uuendatavate ühiseesvoolude pikkus

                

km

35) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte

Lisa 4 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json