Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2016, 4

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Vastu võetud 10.05.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määrust nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muudetakse järgmiselt:

1) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Loomkatse protokolli vorm

(1) Määruse lisas 2 esitatud loomkatse protokoll vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni 14. novembri 2012. a rakendusotsuse (EL) nr 2012/707, millega kehtestatakse teabe esitamise ühtne vorm vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 320, 17.11.2012, lk 33–50), II lisa B-osas toodud üksikasjalike juhiste kohaselt.

(2) Maaeluministeerium avaldab loomkatse protokolli vormi oma veebilehel.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üheksa liiget või nende asendusliiget, nende hulgas komisjoni esimees või viimase äraolekul komisjoni aseesimees.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus

Lisa 2 Loomkatse protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json