Teksti suurus:

Haldusleping nr 7-3/620-1

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2016, 5

Haldusleping nr 7-3/620-1

Vastu võetud 09.05.2016

Võttes aluseks: Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus“ § 23 lg 2 p 15 ning riigipiiri seaduse § 82 ja § 86

olles kooskõlas: halduskoostöö seaduse § 3 lg 1 ja § 8, haldusmenetluse seaduse § 96 lg 1, § 97, § 99 lg 2 ja 3 ning § 101 lõikega 1 ja riigipiiriseaduse § 81, § 83 ja § 87

Siseministeerium (edaspidi ministeerium), registrikood 70000562, aadressiga Pikk 61, 15065 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel siseminister Hanno Pevkur

ja

ühispakkujad GoSwift OÜ (registrikood 10673059), aadressiga Mäealuse 2/1, Tallinna linn, Harju maakond, mida esindab juhatuse liige Madis Sassiad isikus,

OÜ COLLADE (registrikood 10212884), aadressiga Vabaduse 12, Võru linn, Võru maakond, mida esindab juhatuse liige Maire Edesi isikus,

Paldiski Sadamate AS (registrikood 10425338), aadressiga Peetri 11, Paldiski linn, Harju maakond, mida esindab juhatuse liige Aleksandr Kovaljov isikus,

AS TRANSSERVIS-N (10338071 registrikood), aadressiga Rahu 4A, Narva linn, Ida-Viru maakond,mida esindab juhataja Vladimir Mižui isikus, (edaspidi täitjad),

eraldi nimetatud ka pool ja koos pooled, sõlmisid halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. LEPINGU EESMÄRK

Lepingu eesmärk on täita haldusülesannet, milleks on riigipiiri seaduse § 84 alusel loodud piiriületuse ootejärjekorra andmekogu (edaspidi andmekogu) tehniline realiseerimine, majutamine ning haldamine (edaspidi infosüsteem) ning riigipiiri seaduse § 81 sätestatud sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamine (edaspidi teenus).

2. LEPINGU SÕLMIMISE ALUS JA DOKUMENDID

2.1 Leping sõlmitakse ainuõiguse andmiseks korraldatud avaliku konkursi (riigihanke viitenumber 170732) „Sõidukite Narva, Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise ja andmekogu haldamise avaliku ülesande üleandmine” (edaspidi konkurss) tulemusena edukaks pakkujaks tunnistatud isikuga.

2.2 Lepingu dokumendid koosnevad lepingu tekstist, lepingu lisadest, lepingu muudatustest, konkursi pakkumuskutse dokumentidest koos dokumentide muudatustega, edukaks tunnistatud pakkumusest ja lepingu täitmise käigus poolte vahel sõlmitavatest protokollidest.

2.2.1 lepingu lisaks lepingu sõlmimise hetkel on Lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ ;

2.2.2 lepingu lahutamatuks osaks on avaliku konkursi käigus läbi viidud riigihankele (viitenumber 170732) esitatud täitjate ühispakkumus.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Täitja võtab endale lepinguga kohustuse täita haldusülesannet ja kohustub:

3.1.1. tehniliselt realiseerima, majutama ja haldama vastavalt lepingu lisas 1 etteantud, riigipiiri seaduses ja andmekogu põhimääruses sätestatud tingimustele vastava piiriületuse ootejärjekorra andmekogu ja osutama sellega seonduvat teenust alates 23.05.2016;

3.1.2. korraldama infosüsteemi kaudu ootejärjekorras koha võtmist ja sõidukite piiripunkti suunamist alates 23.05.2016;

3.1.3. tagama läbi Koidula piiripunkti Eestist lahkuvatele infosüsteemi kaudu ootejärjekorra koha võtnud C- ja D- kategooria sõidukitele ning läbi Narva piiripunkti Eestist lahkuvatele, Narvast, Narva-Jõesuust ja Vaivara vallast teekonda alustanud C- ja D- kategooria sõidukitele piiriületuse ooteala alates 23.05.2016;

3.1.4. tagama läbi Luhamaa piiripunkti Eestist lahkuvatele infosüsteemi kaudu ootejärjekorra koha võtnud C- ja D- kategooria sõidukitele piiriületuse ooteala alates 05.11.2016;

3.1.5. tagama läbi Narva piiripunkti Eestist lahkuvatele ootejärjekorra koha võtnud A- ja B- kategooria sõidukitele piiriületuse ooteala alates 23.05.2016;

3.1.6. olema alates 23.05.2016 võimaluse olemasolul valmis 30 (kolmekümne) päevase etteteatamise ajaga teenindama ootealal läbi Koidula piiripunkti ministeeriumi määratud perioodil Eestist lahkuvaid ootejärjekorra koha võtnud A- ja B- kategooria sõidukeid. A- ja B- kategooria sõidukite ootealana võib vabade kohtade olemasolul kasutada C- ja D- kategooria sõidukite ooteala;

3.1.7. olema alates 05.11.2016 võimaluse olemasolul valmis 30 (kolmekümne) päevase etteteatamise ajaga teenindama ootealal läbi Luhamaa piiripunkti ministeeriumi määratud perioodil Eestist lahkuvaid ootejärjekorra koha võtnud A- ja B- kategooria sõidukeid. A- ja B- kategooria sõidukite ootealana võib vabade kohtade olemasolul kasutada C- ja D- kategooria sõidukite ooteala;

3.1.8. korraldama oma kuludega andmekogu täieliku ja tervikliku sõltumatu auditi enne andmekogu kasutuselevõtmist ning esitama audiitori hinnangu ministeeriumile, kes otsustab auditi tulemuste põhjal andmekogu kasutuselevõtmise. Andmekogu audiitor peab vastama Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ § 91 sätestatud tingimustele;

3.1.9. täitja peab likvideerima oma kuludega auditi tulemusel ilmnenud puudused vastavalt ministeeriumi nõudmisele;

3.1.10. arvestama, et andmekogu turvaklass on K2T2S1 ja turbeaste M. Sellest tulenevalt on täitja kohustatud tagama andmekogu kasutamisel nimetatud turvaklassile ja turbeastmelt vastava infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuete täitmise kogu lepingu kehtivuse aja jooksul vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määrusele nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“, sealhulgas:

3.1.10.1. rakendama punktis 3.1.10 nimetatud turvaklassile ja turbeastmele määratud turvameetmeid vastavalt ISKE rakendusjuhendis sätestatule;

3.1.10.2. korraldama oma kuludega andmekogu sõltumatu ISKE auditi enne andmekogu kasutuselevõtmist ja esitama selle tulemused ministeeriumile, kusjuures andmekogu sõltumatu ISKE audit võib olla osa punktis3.1.8 sätestatud andmekogu täielikust ja terviklikust sõltumatust auditist;

3.1.10.3. korraldama oma kuludega andmekogu sõltumatu ISKE audit iga 3 (kolme) aasta järel ja esitama audiitori hinnangu 7 (seitsme) päeva jooksul pärast auditi teostamist ministeeriumile;

3.1.10.4. andmekogu sõltumatu audiitor peab vastama Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määruses nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ audiitorile sätestatud nõuetele ja järgima ISKE auditi juhendit;

3.1.10.5. tagama ministeeriumi poolt nimetatud ja andmekogu põhimääruses sätestatud haldusorganitele avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks juurdepääsu andmekogu andmetele ja funktsionaalsustele, sealhulgas logidele.

3.1.11. kandma teenuse pakkumisega seotud kulud;

3.1.12. tagama infosüsteemi ja teenuse töökindluse vastavalt lepingu lisas 1 sätestatud tingimustele;

3.1.13. välja töötama A- ja B- kategooria ning C- ja D- kategooria ootealade (edaspidi ühiselt nimetatud ka ooteala) kasutamise eeskirja, milles on sätestatud ootealale sisenemise, sealt väljumise ja ootealal viibimise kord ning esitama selle ministeeriumile kooskõlastamiseks;

3.1.14. tagama, et punktis 3.3.1 sätestatud lisateenuste osutamise õigus ei segaks kuidagi punktis 3.1 ja lisas 1 sätestatud põhikohustuste täitmist;

3.1.15. teavitama avalikkust teenuse pakkumisest ning sellega seonduvatest piiriületajatele kaasnevatest kohustustest;

3.1.16. võtma arvesse, et ministeeriumil on Luhamaa piiripunktis kuni 04.11.2016 ooteala teenuse pakkumiseks sõlmitud haldusleping kolmanda isikuga, arvestama nimetatud ooteala teenust pakkuva ettevõttega sõlmitud halduslepingu tingimustega ja sõlmima vastava ettevõttega lepingu andmekogu kasutamise osas ning tagama piiriületuse ooteala teenuse pakkujale juurdepääsu ooteala teenuse pakkumiseks vajalikele andmekogu andmetele ja funktsionaalsustele;

3.1.17. võtma arvesse, et ministeeriumil on Narva piiripunktis kuni 31.12.2017 C-kategooria sõidukitele ooteala teenuse pakkumiseks sõlmitud haldusleping kolmanda isikuga, arvestama nimetatud ooteala teenust pakkuva ettevõttega sõlmitud halduslepingu tingimustega ja sõlmima vastava ettevõttega lepingu andmekogu kasutamise osas ning tagama piiriületuse ooteala teenuse pakkujale juurdepääsu ooteala teenuse pakkumiseks vajalikele andmekogu andmetele ja funktsionaalsustele;

3.1.18. tegema toiminguid, mis ei ole lepingus ja selle lisades otsesõnu nimetatud, kuid mille tegemine on vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks ja täitmiseks ning mis olemuslikult kuuluvad teenuse pakkuja ülesannete hulka;

3.1.19. teavitama ministeeriumi viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

3.1.20. tagama haldusülesande täitmisel riigipiiri seaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, nende seaduste alusel antud õigusaktides ja muudes õigusaktides sätestatud andmekogu pidamisele ja teenuse osutamisele kohalduvate nõuete täitmise.

3.2. Käesoleva lepingu põhitekstis sätestamata täitja täpsemad kohustused, andmekogu infosüsteemi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded ning piiriületuse ootealadele esitatavad nõuded on toodud lepingu lisas 1.

3.3. Täitjal on õigus:

3.3.1.pakkuda seoses teenuse osutamisega ka muid teenuseid, mille kasutamine ei ole sõiduki ega piiri ületada sooviva isiku jaoks kohustuslik, ja võtta nende eest täiendavat tasu;

3.3.2.võtta haldusülesande täitmise eest isikutelt riigipiiri seaduse alusel käesolevas lepingus ette nähtud tasu;

3.3.3.teha ministeeriumile ettepanekuid andmekogu täiendamiseks ja parandamiseks;

3.3.4.saada ministeeriumilt teavet, mis on vajalik lepingu täitmiseks.

3.4. Riigipiiri seaduse ja piiriületuse ootejärjekorra pidamise andmekogu põhimääruse mõistes on täitja andmekogu volitatud töötleja.

3.5. Ministeerium kohustub:

3.5.1.andma täitjale lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid;

3.5.2.teavitama täitjat viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist;

3.5.3.teavitama täitjat õigusaktide muudatustest, mis mõjutavad haldusülesannet ning astuma täitjaga läbirääkimistesse lepingu muutmiseks, kui õigusliku olukorra tõttu haldusülesanne muutub.

3.6. Ministeeriumil on õigus:

3.6.1. saada teavet lepingu esemeks oleva haldusülesande täitmise kohta;

3.6.2. teostada lepingu esemeks oleva haldusülesande täitmise üle järelevalvet.

3.7. Täitja ei või lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda kolmandatele isikutele.

3.8. Täitja kinnitab ja tagab, et ta on võimeline haldusülesannet täitma ja saab täielikult aru endale võetavatest kohustustest.

4. KONFIDENTSIAALSUS

4.1. Konfidentsiaalne on lepingu täitmisel teatavaks saanud isiku-, teenistuslikud- ja andmekogu turvaandmed ning muu teave ja asjaolud, mille avalikuks tulemine võiks kahjustada ministeeriumi või kolmandate isikute huve. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist käsitletakse lepingu olulise rikkumisena.

4.2. Konfidentsiaalne informatsioon ei hõlma endas informatsiooni, mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või selle aluselt antud õigusaktidest, tingimusel, et selline avaldamine viiakse läbi võimalikest variantidest kõige piiratumal viisil.

4.3. Täitja kinnitab, et on teadlik, et lepingu täitmine hõlmab tööd isikuandmetega ja andmetega, mis on seotud riigi sisejulgeoleku tagamisega. Täitja tagab eelnimetatud teabe töötlemise vastavuse kehtivatele õigusaktidele.

4.4. Täitjal on keelatud teha ja säilitada koopiaid piiriületuse andmetest ning muudest haldusülesande täitmise käigus tekkinud andmetest, muuhulgas ja mitte ainult isikuandmed, kontaktandmed, kauba ja sõidukitega seonduvad andmed, tollideklaratsiooni andmed, andemete töötlemise käigus tekkinud andmed (logid) ja muud piiriületuse ootejärjekorraga seotud andmed.

4.5. Täitja on kohustatud sõlmima kõigi teenuse osutamisel osalevate töötajate ja muude seotud isikutega täiendavad tähtajatud konfidentsiaalsuslepingud.

4.6. Konfidentsiaalsusnõue on tähtajatu, kui seadusest või selle alusel antud õigusaktidest ei tulene teisiti.

5. INTELLEKTUAALNE OMAND JA OMANDIÕIGUS

5.1. Täitja poolt lepingu täitmise käigus loodud arvutiprogrammi varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses jäävad täitjale.

5.2. Täitja kinnitab ja tagab, et talle kuuluvad autoriõigused ja/või muud intellektuaalse omandi õigused või tal on muu õiguslik alus tarkvarale, spetsifikatsioonidele, joonistele, tehnilistele kirjeldustele jms, mida lepingu täitmise käigus kasutatakse.

5.3. Täitja kannab kõik lepingu täitmiseks vajalikud autori- ja litsentsitasudega seonduvad kulutused.

5.4. Juhul, kui leping lõpetatakse ennetähtaegselt täitja poolse lepingu rikkumise tõttu või täitja likvideerimise või pankroti korral, siis annab täitja ministeeriumile lihtlitsentsi arvutiprogrammile ja loovutab kõik lepingu täitmise käigus tekkinud varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks.

6. LEPINGU TÄITMISE RAHASTAMISE ALUSED

6.1. Täitja täidab lepingu esemeks olevat haldusülesannet rahaliste vahendite arvelt, mida isikud piiriületuse ootejärjekorras koha võtmise ja ooteala kasutamise eest tasuvad.

6.2. Pooled on kokku leppinud lepingu jõustumisest esimesel aastasel perioodil teenuse kasutamise eest võetavate tasude suuruseks (koos käibemaksuga) järgmiselt:

6.2.1. A- kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest broneerimise teel 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.2. A- kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 1 eurot (üks eurot);

6.2.3. B- kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest broneerimise teel 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.4. B- kategooria sõiduki ooteala kasutamise eest 3 eurot (kolm eurot);

6.2.5. C- kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.6. C- kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot);

6.2.7. D- kategooria sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti);

6.2.8. D- kategooria sõiduki piiriületuse ooteala kasutamise eest 14 eurot (neliteist eurot).

6.3. A- ja B- kategooria sõidukile piiriületuse ootejärjekorra koha võtmisel iseteeninduskioskist elavasse järjekorda tasu ei võeta.

6.4. Elavasse järjekorda kohta võtvalt A- ja B- kategooria sõidukilt piiriületuse ooteala kasutamise eest tasu ei võeta, kui ootejärjekorra koht võetakse sõiduki ootealale sisenemisel automaatset numbrituvastussüsteemi või iseteeninduskioskit kasutades ning sõiduk suunatakse piiripunkti 15 (viieteist) minuti jooksul alates ootejärjekorra koha võtmisest.

6.5. Punktis 6.2 kokkulepitud tasude suurused lepitakse kokku üheks aastaks korraga ja kehtestatakse igal aastal eraldi. Täitja esitab hiljemalt 1. veebruariks ministeeriumile põhjendatud taotluse teenuse pakkumise eest võetavate tasude suuruste kehtestamiseks, kust nähtuvad detailsed teenuse pakkumisega seotud kulud ja eeldatava ärikasumi suurus.

6.6. Täitjal ei ole lepingu täitmisega seonduvalt ministeeriumi või tema valitsemisala asutuste suhtes täiendavaid rahalisi nõudeõigusi.

7. ARUANDLUS

7.1. Täitja esitab ministeeriumile igal aastal kinnitatud majandusaasta aruande.

7.2. Täitja kajastab oma raamatupidamises eraldi lepingu esemeks oleva haldusülesande täitmisega seotud tulusid ja kulusid ning toob selle välja majandusaasta aruandes.

7.3. Täitja esitab ministeeriumile iga kalendriaasta 1. veebruariks eelmise kalendriaasta 12 (kaheteist) kuu kohta aruanded ootejärjekorra infosüsteemi kasutamise ja lepingu esemeks oleva teenuse osutamise kohta.

8. LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE NING JÄRELEVALVE

8.1. Pooled on kohustatud tegema koostööd lepingus nimetatud õiguste ja kohustuste täitmiseks.

8.2. Lepingus sätestatud nõuete rikkumise korral, mille eest ei ole lepingus ette nähtud eraldi leppetrahvi, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus maksta leppetrahvi 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot iga rikkumise korral.

8.3. Kui täitja muudab ühepoolset kehtestatud tasu, on tegemist täitjapoolse lepingu olulise rikkumisega. Iga rikkumise korral on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus hüvitada lepingu rikkumisega tekitatud kahju täies ulatuses ning tasuda leppetrahvi 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

8.4. Kui täitja rikub tehnilises kirjelduses nimetatud reklaami mitteavaldamise kohustust, on tegemist täitjapoolse lepingu olulise rikkumisega. Iga rikkumise korral on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

8.5. Konfidentsiaalsusnõude rikkumisel on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus maksta leppetrahvi 400 000 (nelisada tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.6. Lepingust tulenevate õiguste ning kohustuste müümisel, loovutamisel või mingil muul viisil edasi andmisel täitja poolt kolmandatele isikutele ilma ministeeriumi eelneva kirjaliku nõusolekuta on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus maksta leppetrahvi 200 000 (kakssada tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.7. Kui täitja poolt antud kinnitused ei vasta tõele, on tegemist täitjapoolse lepingu olulise rikkumisega. Iga rikkumise korral on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus hüvitada lepingu rikkumisega tekitatud kahju täies ulatuses ning tasuda leppetrahvi 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

8.8. Kui summaarne teenuse katkestus nädalas ületab 120 (sada kakskümmend) minutit, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 10 000 (kümme tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.9. Kui arhiveeritud andmete taastamise aeg on pikem kui 24 (kakskümmend neli) tundi, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 300 (kolmsada) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.10. Kui maksimaalne andmekadu teenuse taastamise korral on rohkem kui 8 (kaheksa) tundi, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 5 000 (viis tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.11. Kui täitja parandab kriitilisi vigu sisulistes andmetes üle 120 (sada kakskümmend) minuti, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 4 000 (neli tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.12. Kui kriitiliste vigade parandamise aeg ületab 120 (sada kakskümmend) minutit, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 10 000 (kümme tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.13. Kui lepingu lisas 1 nimetatud teenindussoovide täitmine kestab kauem kui 5 (viis) tööpäeva, on ministeeriumil õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 2 000 (kaks tuhat) eurot iga vastava juhtumi korral.

8.14. Leppetrahvid ja viivised tasutakse 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

8.15. Lepingust tulenevate leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta lepingut rikkunud poolt mistahes lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

8.16. Pooled kohustuvad tegema mõistlikkuse piires kõik võimaliku vähendamaks kahju, mis on või võib olla aluseks mistahes lepingujärgsele kahju hüvitamise nõudele.

8.17. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega ministeeriumile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju korral kohustub täitja taastama kahju tekitamisele eelnenud olukorra või hüvitama ministeeriumi poolt olukorra taastamiseks kantud kulud.

8.18. Täitja vastutab oma töötajate poolt töötervishoiu ja -ohutuse alaste nõuete järgimise eest.

8.19. Täitja vastutab oma töötajate poolt õigusaktide järgimise eest.

8.20. Kui täitjal tekib vajadus haldusülesande täitmisel kasutada intellektuaalse omandiga kaitstud teost, ei vastuta ministeerium sellise teose kasutamisega täitjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Täitja kohustub hüvitama ministeeriumile kõik sellise nõude esitamisega kaasnevad kahjud täies ulatuses viivitamatult vastava nõude saamisel.

8.21. Järelevalvet lepingu täitmise üle teostab ministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet. Ministeeriumil ja Politsei- ja Piirivalveametil on järelevalve teostamiseks õigus nõuda täitjalt asjakohaseid selgitusi ja dokumente.

8.22. Punktis 8.21 nimetatud isiku esindajatel on õigus järelevalve teostamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustel siseneda täitja tööruumidesse ning kõikidesse teenuse osutamisega seonduvatesse ruumidesse, teha täitjale kohustuslikke ettekirjutusi lepingu täitmiseks ning määrata täiendav tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud täiendav tähtaeg ei vabasta täitjat leppetrahvi tasumise kohustusest.

8.23. Pooled vastutavad lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ning lepingus ettenähtud korras.

8.24. Lepingu rikkumine on vabandatav vääramatu jõu esinemisel, s.o asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal oleks saanud selle asjaoluga arvestada või suutnud seda asjaolu vältida või ületada või selle tagajärgi ära hoida. Vääramatu jõuna käsitatakse eelkõige hajusat ummistusrünnet, loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, streiki või sõda poolte asukoha piirkonnas või lepingu täitmise piirkonnas, mis muudavad lepingu täitmise võimatuks. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist poolt esimesel võimalusel teavitama.

8.25. Vääramatust jõust tuleneva lepingu täitmist takistava asjaolu ära langemisel, on täitja kohustatud esimesel võimalusel jätkama lepinguga võetud kohustuste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingu edasine täitmine on muutunud võimatuks.

8.26. Muudatusi seadustes ja teistes riigi õigusaktides ei käsitleta vääramatu jõuna.

9. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Lepingut võib muuta või lõpetada:

9.1.1. poolte kokkuleppel;

9.1.2. kui tulenevalt muutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik lepinguga võetud kohustusi täita;

9.1.3. vääramatu jõu korral.

9.2. Pool, kes soovib lepingut muuta või selle lõpetada punktis 9.1 nimetatud alusel, esitab sellekohase ettepaneku kirjalikult teisele poolele. Teine pool on kohustatud ettepanekule kirjalikult vastama 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Ettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada. Lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe vormistatakse kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad pooled.

9.3. Ministeerium võib lepingut muuta või ühepoolselt üles öelda üksnes lepingus kokkulepitud alljärgnevatel juhtudel. Ministeeriumil on õigus:

9.3.1. lepingut muuta või leping üles öelda, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist;

9.3.2. leping üles öelda, kui täitja on lepingut vähemalt ühe korra ühe aasta jooksul oluliselt rikkunud ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige lepingust tulenevate põhikohustuste täitmata jätmist;

9.3.3 leping üles öelda, kui täitja on korduvalt jätnud täitmata järelevalvet teostava isiku ettekirjutuse ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud.

9.4. Ministeerium on kohustatud punktis 9.3 toodud alusel lepingu muutmist või lõpetamist põhjendama. Lepingu muutmisest või lõpetamisest tuleb täitjat teavitada kirjalikult.

9.5. Kui leping lõpetatakse punkti 9.3.1 alusel, hüvitab ministeerium täitjale lepingu lõpetamisega kaasneva otsese varalise kahju.

9.6. Leping lõppeb, kui selle sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks ning ministeeriumil ei ole õigust haldusülesannet täitjale üle anda. Kui lepingu sõlmimise aluseks olev õigusnormi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks, kuid ministeeriumil säilib õigus anda haldusülesande täitmine edasi, jätkavad pooled haldusülesande täitmise järjepidevuse säilitamise eesmärgil lepingust tulenevate ülesannete täitmist ning viivad lepingu muutunud õigusega kooskõlla.

9.7. Lepingu lõppemisel ja lõpetamisel annab täitja ministeeriumile üle andmekogu pidamise käigus tekkinud andmed:

9.7.1. mis on loodud haldusülesande täitmise käigus ning millel on arhiiviväärtus;

9.7.2. mis on vajalikud haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks.

9.8. Täitjal on keelatud jätta lepingu lõppemisel ja lõpetamisel enda valdusesse teenuse osutamise käigus tekkinud mistahes andmeid või koopiat andmetest, muuhulgas isikuandmed, kontaktandmed, kauba ja sõidukitega seonduvad andmed, tollideklaratsiooni andmed, andmete töötlemise käigus tekkinud andmed (logid), muud piirületuse ootejärjekorraga seotud andmed jms.

10. TEADETE EDASTAMINE

10.1. Ministeeriumi kontaktisik lepingu täitmisel on Viljar Kärk, telefon 612 5216, [email protected]

10.2. Täitjate kontaktisikud lepingu täitmisel on järgmised:

10.2.1. Collade OÜ kontaktisikuks on Maire Edesi, telefon +372 78 28790, faks +372 7828790 ja e-post: [email protected] ja [email protected]

10.2.2. GoSwift OÜ kontaktisikuks on Marius Kutateladze, telefon +372 50 13382, e-post: [email protected]

10.2.3. Paldiski Sadamate AS kontaktisikuks on Jaanus Ilumets, telefon +372 528 7861, e-post: [email protected]

10.2.4. Transservis-N AS kontaktisikuks on Andrus Tamm, telefon +372 517 7861, e-post: [email protected]

10.3. Pooled edastavad lepingu täitmist mõjutada võivad teated kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

10.4. Pooled vahetavad kirjalikke teateid kokkulepitud kontaktaadressidel. Kontaktisikute ja aadresside vahetusest teavitavad pooled teineteist viivitamatult. Kontaktisiku ja kontaktandmete muutumise korral ei vormista pooled lepingu muutmise kokkulepet.

10.5. Teated, mis on informatiivse sisuga ja millel ei ole õiguslikku tähendust, võib edastada punktis 10.3 märgitust erinevas vormis.

10.6. Lepingu täitmise käigus toimuvad pooltevahelised koosolekud ja nõupidamised protokollitakse ja allkirjastatakse poolte või nende kontaktisikute poolt.

11. LEPINGUST TULENEVATE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD JA LEPINGU VAIDLUSTAMINE

11.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused asjast huvitatud poole algatusel Tallinna Halduskohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

12. LEPINGU JÕUSTUMINE NING TÄHTAEG

12.1. Leping on sõlmitud tähtajaga viis (5) aastat arvestades lepingu jõustumise kuupäevast.

12.2. Leping loetakse sõlmituks lepingu mõlemapoolse allkirjastamise hetkest ja jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

12.3. Leping on poolte poolt allkirjastatud digitaalselt.

13. Lepingupoolte rekvisiidid

 

Siseministeerium

Registrikood: 70000562

Pikk 61, 15065 TALLINN

Tel: 612 5008

E-post: [email protected]

Hanno Pevkur
/allkirjastatud digitaalselt/

GoSwift OÜ

Registrikood: 10673059

Mäealuse 2/1, Tallinna linn, Harju maakond

Tel: 651 0440 , 50 88 546

E-post: [email protected]

Madis Sassiad
/allkirjastatud digitaalselt/

OÜ COLLADE

Registrikood: 10212884

Vabaduse 12, Võru linn, Võru maakond

Tel: 78 287 90

E-post: [email protected]

Maire Edesi
/allkirjastatud digitaalselt/

Paldiski Sadamate AS

Registrikood: 10425338

Peetri 11, Paldiski linn, Harju maakond

Tel: 659 9352

E-post: [email protected]

Aleksandr Kovaljov
/allkirjastatud digitaalselt/

AS TRANSSERVIS-N

Registrikood: 10338071

Rahu 4A, Narva linn, Ida-Viru maakond

Tel: 35 60 104

E-post: [email protected]

Vladimir Mižui
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json