Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2016, 9

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2016 nr 55

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määrust nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded“ täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Tegevväelase tervisenõuded sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal

(1) Tegevväelase tervisenõuetena sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal sätestatakse lisas 2 kehtestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuded.

(2) Ägeda haigusseisundi või värske vigastuse esinemise korral vastab isik sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal tegevväelase tervisenõuetele, kui teenistuskohas või kogunemiskohas arstlikku läbivaatust tegeva arsti otsuse kohaselt on isik oma terviseseisundi tõttu võimeline teenistusülesandeid täitma.“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär