Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2016, 10

Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded

Vastu võetud 21.03.2013 nr 45
RT I, 25.03.2013, 4
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2016RT I, 13.05.2016, 916.05.2016

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

  (1) Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuetest.

  (2) Kaitseväekohustuslasel, kes vastab arstliku komisjoni otsuse kohaselt kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, on kaitseväeteenistusse asumisel terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

§ 2.  Tegevväelase tervisenõuded

  (1) Tegevväelase tervisenõuded kehtestatakse järgnevate tasemetena:
  1) tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded;
  2) tegevväelase A-taseme tervisenõuded;
  3) tegevväelase B-taseme tervisenõuded;
  4) tegevväelase C-taseme tervisenõuded.

  (2) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktides 1–3 kehtestatud tervisenõuetele, on terviseseisundi poolest sõjaväerelva kandmise õigus.

  (3) Tegevväelasel, kes vastab lõike 1 punktis 4 kehtestatud tervisenõuetele, on sõjaväerelva kandmise õigus, kui tema terviseseisundi hindamisel on kindlaks tehtud relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 ning Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-s 2 sätestatud tervisehäirete puudumine.

§ 3.  Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuded

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetest.

  (2) Juhul kui isik soovib asuda ametikohale, millele on kehtestatud tegevväelase A-taseme tervisenõuded, lähtutakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel tegevväelase A-taseme tervisenõuetest vastavalt §-s 4 sätestatule.

§ 4.  Tegevväelase A-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuded sätestatakse tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul lisaks lisas 1 sätestatud kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ja tegevväelase puhul lisaks lisas 2 sätestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuetele järgnevalt nimetatud tervisenõuetena vastavalt tegevväelase ametikohale:
  1) tegevväelase A1-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks tuukri või laevapere liikmena – tervisenõuded vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 või § 27 lõike 2 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  2) tegevväelase A2-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks õhusõiduki meeskonnaliikme, lennuliikluse lennujuhi või -informaatorina – tervisenõuded vastavalt lennundusseaduse § 241 lõike 5 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  3) tegevväelase A3-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks lõhkematerjali vahetu käitlejana – tervisenõuded vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 61 lõike 6 alusel kehtestatud korrale ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetele;
  4) tegevväelase A4-taseme tervisenõuded teenistusülesande täitmiseks mootorsõidukijuhina – tervisenõuded vastavalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Tegevväelase terviseseisund loetakse ametikohal teenistusülesande täitmiseks ettenähtud A-taseme tervisenõuetele vastavaks, kui seda kinnitavad lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid.

§ 5.  Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

  Tegevväelase teenistusülesande täitmiseks ettenähtud B-taseme tervisenõuded on sätestatud lisas 2.

§ 6.  Tegevväelase C-taseme tervisenõuded

  (1) Tegevväelase C-taseme tervisenõuetena sätestatakse kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase puhul käesolevas paragrahvis nimetatud tingimustel tegevväelase ametikohal teenistusülesande täitmist takistavate piirangute ja vastunäidustuste ning järgnevate tervisehäirete puudumine:
  1) sõltuvus alkoholist, narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest või nende kuritarvitamine;
  2) raskekujuline psüühika- või käitumishäire;
  3) närvisüsteemi kahjustus olulise funktsioonihäirega või muu tervisehäire, mis võib teenistusülesannete täitmisel ohtu seada tegevväelase või teise isiku elu või tervise.

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud tegevväelase terviseseisundi vastavust C-taseme tervisenõuetele hinnatakse arstlikus komisjonis tegevväelase avalduse alusel ning tema teenistust korraldava ülema nõusolekul, võttes seejuures arvesse:
  1) tegevväelase arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi;
  2) tegevväelase ametikoha teenistusülesannete iseloomu;
  3) tegevväelase ametikoha ametijuhendi ja riskianalüüsi tulemusi;
  4) teenistust korraldava ülema seisukoha.

§ 61.  Tegevväelase tervisenõuded sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal

  (1) Tegevväelase tervisenõuetena sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal sätestatakse lisas 2 kehtestatud tegevväelase B-taseme tervisenõuded.

  (2) Ägeda haigusseisundi või värske vigastuse esinemise korral vastab isik sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni ajal tegevväelase tervisenõuetele, kui teenistuskohas või kogunemiskohas arstlikku läbivaatust tegeva arsti otsuse kohaselt on isik oma terviseseisundi tõttu võimeline teenistusülesandeid täitma.
[RT I, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

Lisa 2 Tegevväelase B-taseme tervisenõuded

/otsingu_soovitused.json