Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2020, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.05.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „kalakäitlemisettevõttes” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ettevõttes”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 ja § 7 lõikes 1 asendatakse sõna ”kalakäitlemise” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „kalakäitlemisehitise” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva.”;

5) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)” tekstiosaga „PRIA-le”.

§ 2.  Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määrust nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 7 lõikes 8 asendatakse sõna „kalakäitlemisehitisele” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitisele”;

2) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „kalakäitlemise” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise”;ˇ

3) paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse sõna „Kalakäitlemisehitis” tekstiosaga „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitis”;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „kalakäitlemisehitise” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise”;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „kalakäitlemisehitiste” tekstiosaga „kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitiste”.

§ 3.  Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le toetuse taotluse ühe kalendrikuu jooksul arvates toetuse kasutamise kavasse nimetamisest. Toetuse taotlus peab sisaldama haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja või ametniku kohta dokument, milles on kirjeldatud toetatava tegevusega seotud tööülesanded;”;

3) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud toetuse kasutamise kavas ettenähtud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 31. detsembriks.”.

§ 4.  Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le toetuse taotluse ühe kalendrikuu jooksul arvates toetuse kasutamise kavasse nimetamisest. Toetuse taotlus peab sisaldama haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja või ametniku kohta dokument, milles on kirjeldatud toetatava tegevusega seotud tööülesanded;”;

3) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud toetuse kasutamise kavas ette nähtud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 31. detsembriks.”.

§ 5.  Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” § 11 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja või ametniku kohta dokument, milles on kirjeldatud toetatava tegevusega seotud tööülesanded;”.

§ 6.  Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” § 11 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja või ametniku kohta dokument, milles on kirjeldatud toetatava tegevusega seotud tööülesanded;”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json