Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2020, 10

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 12.05.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruses nr 57 „Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, § 1 punktis 1, § 3 lõigetes 1 ja 4, § 5 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1 ja 3, § 9 lõike 1 punktis 3 ning § 11 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „hoone” sõnaga „ehitis” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõna „hoonete” sõnaga „ehitise”;

3) paragrahvis 2 asendatakse tekstiosa „, konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut ja määruse § 7 lõigetes 3 ja 4 ning § 13 lõike 4 punktis 7 kehtestatut” tekstiosaga „ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut”;

4) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Eriolukorra tõttu kehtestatud toetusmeetme üldtingimuste kohaldamine

(1) Toetuse andmisel lähtutakse riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

(2) Toetuse taotlejal on kohustus teavitada taotluste menetlejat, kui ta on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tuleneva kriisi tõttu saanud riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.”;

5) paragrahv 21, § 5 lõiked 21, 22 ja 51, § 71, § 11 lõike 1 punktid 41 ja 51 ning § 15 lõige 91 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ehitis – taotlejale kuuluval kinnisasjal või taotleja kasuks hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuv hoone või rajatis, mida ei kasutata ja mis on muutunud varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine või võõrandamine on ebaotstarbekas.”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Abikõlblikud kulud on lisaks lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud kuludele:
1) lammutusjäätmete käitlemise, krundi korrastamise ja haljastamisega seotud kulud ning haljasala kujundamiseks vajalike istepinkide, pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide paigaldamisega seotud kulud;
2) omanikujärelevalve kulud, kui omanikujärelevalvet teostab ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik.

(22) Lõike 21 punktis 1 nimetatud kulud on abikõlblikud kuni 20 protsendi ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest. Lõike 21 punktis 2 nimetatud kulud on abikõlblikud, kui omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumus.”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Mitteabikõlblikud kulud on lõike 5 punktides 1–4 ja 6–7 nimetatud kulud.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

(1) Toetuse määr on kuni 90 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu määr on vähemalt 10 protsenti.

(2) Toetuse andmisel võetakse arvesse § 7 lõikes 3 sätestatud kumuleerimisreegleid.

(3) Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.”;

10) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) toetust taotletakse § 5 lõikes 1 kehtestatud toetatavale tegevusele ja lõikes 21 kehtestatud kuludele;”;

11) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) taotletava toetuse suurus ei ületa §-s 71 kehtestatud toetuse määra ega toetussummat;”;

12) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta või taotleja kinnitatud eelarve, millest selgub omafinantseeringu tagamiseks vajalikus mahus rahaliste vahendite olemasolu;”;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Kui toetatavate tegevuste tegelik maksumus kujuneb taotluse rahuldamise otsuses märgitust erinevaks, makstakse toetust § 71 lõikes 1 kehtestatud toetuse määras, kui toetuse eelarve seda võimaldab.”;

14) määrust täiendatakse 7. peatükiga järgmises sõnastuses:

7. peatükk
Määruse rakendamine

§ 20. Rakendussäte

(1) Taotlustele, mis rahuldatakse käesoleva määruse 2020. aasta mais jõustunud redaktsiooni vastuvõtmisest kuni 2020. aasta 31. detsembrini, ei kohaldata § 5 lõikeid 2 ja 5, § 7, § 9 lõike 1 punkti 2, § 11 lõike 1 punkte 4 ja 5 ning § 15 lõiget 9, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.

(2) Käesoleva määruse 2020. a mais jõustunud redaktsiooni ei kohaldata taotlustele, mis rahuldati enne selle redaktsiooni vastuvõtmist.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json