Teksti suurus:

Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.05.2021 otsus nr 732

Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.05.2021

§ 1.   Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 95 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Audiitorettevõtja on kohustatud kooskõlas käesoleva seaduse § 46 alusel kehtestatud või kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standarditega auditi või ülevaatuse käigus kontrollima koos raamatupidamise aastaaruandega avaldatava rahandusalase ja muu info vastavust raamatupidamise aastaaruandele ning selle avaldamise vastavust seaduses sätestatud avaldamise nõuetele.

(2) Audiitorettevõtja on kohustatud avaliku huvi üksuse ning raamatupidamise seaduse tähenduses keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja, keskmise suurusega konsolideerimisgrupi ja suure konsolideerimisgrupi auditi tegemisel:
1) avaldama vandeaudiitori aruandes, kas tegevusaruanne on olulises osas kooskõlas raamatupidamise aastaaruandega;
2) avaldama vandeaudiitori aruandes, kas tegevusaruanne on koostatud kooskõlas kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega;
3) kirjeldama vandeaudiitori aruandes tegevusaruandes tuvastatud väärkajastuste olemust, kui audiitorettevõtja on auditi käigus teada saadud asjaolusid ning arusaamist ettevõtjast ja tema tegevuskeskkonnast arvestades teinud tegevusaruandes kindlaks olulisi väärkajastusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata informatsiooni korral, mis esitatakse tegevusaruandes raamatupidamise seaduse § 24 lõigete 6–8 ja § 31 lõigete 4–6 alusel.ˮ;

2) seadust täiendatakse §-ga 1841 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 1841. Audiitorettevõtja kohustuste rakendamine seoses tegevusaruandega

Käesoleva seaduse § 95 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 2020. aasta 1. juunil või hiljem.ˮ.

§ 2.   Raamatupidamise seaduse muutmine

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Suurettevõtja, kes on audiitortegevuse seaduse §-s 13 nimetatud avaliku huvi üksus ja kelle töötajate arv bilansipäeva seisuga on suurem kui 500, peab raamatupidamiskohustuslase arengust, tulemustest, seisundist ja tegevuse mõjust ülevaate saamiseks esitama tegevusaruandes vajalikus ulatuses informatsiooni oma tegevusega kaasnevate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude ning inimressursi juhtimise, inimõiguste järgimise ja korruptsioonivastast võitlust käsitlevate küsimuste kohta, lisades asjakohasel juhul täiendavaid selgitusi või viidates raamatupidamise aastaaruandes kajastatud informatsioonile.ˮ;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

ˮ(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kohustuse raames peab raamatupidamiskohustuslane tegevusaruandes muu hulgas kirjeldama oma:
1) ärimudelit;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud mõjude ja küsimuste suhtes rakendatavat poliitikat ning selle tulemusi, sealhulgas rakendatavate hoolsuskohustuse standardite täitmist;
3) käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud mõjude ja küsimustega seonduvaid peamisi riske ja riskide juhtimist, sealhulgas ärisuhteid, pakutavaid ja müüdavaid kaupu ning pakutavaid ja osutatavaid teenuseid, mille olemusest või ulatusest tulenevalt on tõenäoline, et nende tegevustega kaasneb negatiivne keskkonna- või sotsiaalne mõju või muu negatiivne mõju lõikes 6 nimetatud küsimustes;
4) peamisi mitterahalisi tulemusnäitajaid.ˮ;

3) paragrahvi 24 lõikes 7 asendatakse tekstiosa ˮkäesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud raamatupidamiskohustuslase tegevusega kaasnevate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude, inimressursi juhtimise ja inimõiguste järgimise ning korruptsioonivastaste võitlusega seonduv poliitikaˮ tekstiosaga ˮkäesoleva paragrahvi lõike 61 punktis 2 nimetatud poliitikaˮ;

4) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 61 nimetatud informatsiooni esitamisel kasutatakse Euroopa Liidu või rahvusvahelist raamistikku, tuleb tegevusaruandes esitada viide vastavale raamistikule.ˮ.

§ 3.   Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18410 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Majandusaasta aruanne peab olema koostatud kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/815, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (ELT L 143, 29.05.2019, lk 1–792).ˮ;

2) seaduse 26. peatükki täiendatakse §-ga 2724 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 2724. Käesoleva seaduse § 18410 lõike 11 kohaldamine

Käesoleva seaduse § 18410 lõiget 11 kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2021. aasta 1. jaanuaril või hiljem.ˮ.

§ 4.   Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. juunil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json