Teksti suurus:

2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2023, 2

2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Vastu võetud 27.01.2023 nr 5
RT I, 28.01.2023, 15
jõustumine 31.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2023RT I, 24.03.2023, 827.03.2023
11.05.2023RT I, 13.05.2023, 116.05.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 50 lõike 1 alusel.

§ 1.  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetmed, mille raames antakse 2023. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  2023. aastal antakse toetust järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heakskiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetmete raames:
  1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;
[RT I, 13.05.2023, 1 - jõust. 16.05.2023]
  11) meede 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad”;
[RT I, 13.05.2023, 1 - jõust. 16.05.2023 - muudetud punkti number 1 numbriks 1¹]
  2) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse”;
  3) meede 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine”;
  4) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng”;
  5) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede”;
  6) meede 11 „Mahepõllumajandus”;
  7) meede 16 „Koostöö”;
  8) meede 17 „Riskijuhtimine”;
  9) meede 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)”;
  10) meede 20 „Tehniline abi”.

§ 2.  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” tegevuse liigid, mille raames antakse 2023. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  (1) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks” raames.
[RT I, 13.05.2023, 1 - jõust. 16.05.2023]

  (11) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liikide raames:
[RT I, 13.05.2023, 1 - jõust. 16.05.2023 - muudetud lõike number 1 numbriks 1¹]
  1) „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine”;
  2) „Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused”.

  (2) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liikide raames:
  1) „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
  2) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks”;
  3) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”.

  (3) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liikide raames:
  1) „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
  2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine”.

  (4) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide raames:
  1) „Piirkondlik veekaitse toetus”;
  2) „Piirkondlik mullakaitse toetus”;
  3) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”;
  4) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus”;
  5) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus”;
  6) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”.

  (5) 2023. aastal võib arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide „Piirkondlik veekaitse toetus”, „Piirkondlik mullakaitse toetus”, „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus” ja „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” raames taotleda ainult toetuse maksmist komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), artikli 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud maksetaotluse alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses.

  (6) 2023. aastal võib arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” raames taotleda ainult toetuse maksmist komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud maksetaotluse alusel.

  (7) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liigi „Mahepõllumajandusega jätkamine” raames.

  (8) 2023. aastal võib arengukava meetme 11 „Mahepõllumajandus” raames taotleda ainult toetuse maksmist komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud maksetaotluse alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses.

  (9) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 16 „Koostöö” tegevuse liigi „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine” raames.

  (10) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)” tegevuse liikide raames:
  1) „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine”;
  2) „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine”;
  3) „Koostöö”.
[RT I, 24.03.2023, 8 - jõust. 27.03.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json