Teksti suurus:

Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2023, 5

Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.05.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 171 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
01.11.2023 11:10
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesolevas“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.
  1) „Eesti 2035” arenguvajadused on üleilmsete arengusuundade ja Eesti olukorra analüüsis tuvastatud üheksa arenguvajadust (rahvastik; tervis ja eluiga; ühiskond ja võimalused; õppimisvõimalused; ettevõtluskeskkond; elurikkus ja keskkond; ruum ja taristu; julgeolek ja turvalisus; riigijuhtimine), mille raames tuleb Eestis astuda olulisi samme seisundi parandamiseks või võimaluste ärakasutamiseks;
  2) „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035” fookusvaldkonnad on arengukava raames kinnitatud eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad, millel on oluline potentsiaal lahendada majanduse ja ühiskonna väljakutseid; arengukava fookusvaldkondi on viis: digilahendused igas eluvaldkonnas; tervisetehnoloogiad ja -teenused; kohalike ressursside väärindamine; nutikad ja kestlikud energialahendused; elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum;
  3) teaduse tippkeskus on mitme silmapaistvalt kõrge tasemega uurimisrühma ühendus, mille eesmärgiks on koostöö ja ühistegevuse kaudu tõsta läbiviidavate teadus- ja arendustegevuse taset, tulemuslikkust ja mõju; teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse kohaselt nimetatakse tippkeskused seitsmeks aastaks;
  4) teaduse tippkeskuse toetus on vähemalt kahe positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse kolme või enama kõrgetasemelise uurimisrühma nii siseriiklikku kui rahvusvahelist koostööd toetav rahastusmeede, mis eraldatakse rahvusvahelisel tipptasemel ja läbimurdelise teadustulemuste saamiseks ja levitamiseks Eestile olulistes valdkondades;
  5) teadus- ja arendustegevus on uudne, loominguline, ettemääramatu tulemusega, süstemaatiline ning ülekantav ja/või korratav uurimis- ja arendustöö, mille eesmärk on saada uusi teadmisi ja leida teadmistele uusi rakendusalasid ning mis jaguneb alusuuringuteks, rakendusuuringuteks ja eksperimentaalarenduseks;
  6) alusuuringud on teoreetiline või katsetel rajanev uurimistöö uute teadmiste saamiseks nähtuste ja faktide põhialuste kohta, seadmata eesmärgiks saadud teadmiste rakendamist praktikas;
  7) rakendusuuringud on uurimistöö uute teadmiste saamiseks otsese eesmärgiga rakendada saadud teadmisi praktikas;
  8) eksperimentaalarendus on süstemaatiline tegevus, mis põhineb alus- ja rakendusuuringutest saadud teadmistel ja praktilisel kogemusel ning mille tulemusena luuakse uusi tooteid, teenuseid või protsesse või parendatakse olemasolevaid tooteid, teenuseid või protsesse;
  9) kõrge riski, suure kasupotentsiaaliga teadus- ja arendustegevus on eksperimentaalne või teoreetiline uurimistöö, millel on oma uudsuse, ainulaadsuse või interdistsiplinaarsuse tõttu suur risk ebaõnnestuda, kuid mille õnnestumisel tekkinud uus teadmine on murranguline, erinedes silmapaistvalt senisest teadmistest ja praktikatest või millel on potentsiaalne rakendusala paljudes eri teadusvaldkondades;
  10) läbimurdeline teadustulemus – kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadus- ja arendustegevuse tulemusel tekkiv murranguline uus teadmine, mis mõjutab oluliselt ühe või mitme valdkonna seniseid teadmisi ja/või praktikaid;
  11) teadus- ja arendustöötaja on isik, kes töötab asutuses, kas akadeemilise töötajana, teadus- ja arendusspetsialistina või insenerina, ning teadus- ja arendusasutuse ja selle struktuuriüksuse juht, kes korraldab teadus- ja arendustegevuse kavandamist ja elluviimist;
  12) uurimisrühm on positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses töötavate teadus- ja arendustöötajate rühm, mis koosneb uurimisrühma juhist, põhitäitjatest ja täitjatest ning mis tegeleb vähemalt ühe käimasoleva teadus- ja arendusprojekti läbiviimisega;
  13) uurimisrühma juht on doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga rahvusvaheliselt kõrge tasemega teadus- ja arendustegevuse läbiviimise kogemusega teadus- ja arendustöötaja, kellel on taotlemise hetkel kehtiv tööleping Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusega, töö asukohaga Eestis, ning kes on vähemalt ühe käimasoleva teadus- ja arendusprojekti vastutav täitja;
  14) põhitäitja on doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga teadus- ja arendustegevust teostav isik, kes töötab teaduse tippkeskuse tegevuse elluviimise ajal Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses ja kuulub teaduse tippkeskuse uurimisrühma;
  15) teadus- ja arendusprojekt on Eesti Teadusinfosüsteemis kajastuv taotlemise aastal käimasolev teadus- ja arendusprojekt, mille eesmärk on luua uut teadmist ning mille periood on vähemalt kaks aastat ja mille rahastuse maht on kokku vähemalt 210 000 eurot;
  16) teadustaristu on vahendid – laborid, aparatuur, seadmed, teaduskollektsioonid, arhiivid, struktureeritud informatsioon või nende kompleks – ning nende vahenditega seotud tingimused, oskusteave, inimressurss, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, mida kasutatakse uute teadmiste loomiseks, teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ja/või säilitamiseks;
  17) riikliku tähtsusega teadustaristu on teadustaristu, mille olulisus Eesti teadussüsteemile, ühiskonnale ja ettevõtlusele on märkimisväärne ning mille mastaap ja haare on piisavalt suur, et sellist taristut on võimalikult laialdase mõju saavutamiseks mõistlik ning efektiivsem keskselt planeerida, prioritiseerida ja riigi poolt täiendavalt rahastada; riikliku tähtsusega teadustaristu nimekiri on kinnitatud Eesti teaduse teekaardiga;
  18) ühispublikatsioon on eelretsenseeritud teaduspublikatsioon, mille autoriteks on vähemalt kahe erineva asutuse teadus- ja arendustöötajad; ühispublikatsioonid käesoleva määruse mõistes on ühispublikatsioonid teaduse tippkeskusesse kuuluvate asutuste vahel, ühispublikatsioonid Eesti era- või avaliku sektori asutustega ja ühispublikatsioonid välisriikide asutustega;
  19) teaduse tippkeskuse juht on teaduse tippkeskusesse kuuluva uurimisrühma juht, kelle ülesanne on teaduse tippkeskuse teadus- ja arendustegevuse juhtimine ja tippkeskusesse kuuluvate uurimisrühmade koostöö koordineerimine;
  20) teaduse tippkeskuse teadusnõukoda on tippkeskuse välistest valdkonna ekspertidest või välisriikide rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustöötajatest ja ekspertidest moodustatud nõuandev kogu, mille ülesanne on teaduse tippkeskuse tegevussuundade ja tegevuste osas soovituste andmine; teaduse tippkeskuse teadusnõukojast vähemalt pooled liikmed on välisriikide teadus- ja arendustöötajad või eksperdid.

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Teaduse tippkeskuste toetuse andmise eesmärk on arendada silmapaistvalt kõrge tasemega Eesti uurimisrühmade koostööd ja ühistegevust Eesti arenguvajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisel.

  (2) Toetuse andmise tulemusena:
  1) positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste silmapaistvalt kõrge tasemega uurimisrühmad teevad sisulist koostööd teadus- ja arendustegevuse taseme, tulemuslikkuse ja mõju tõstmiseks;
  2) Eestis luuakse Eesti ühiskonna ja majanduse vajadustega arvestavaid läbimurdelisi teadustulemusi ning tagatud on vastavate uurimissuundade jätkusuutlikkus ja järelkasv;
  3) positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste uurimisrühmade rahvusvaheline konkurentsivõime on kasvanud, uurimisrühmad on edukad rahvusvaheliste konkurentsipõhiste toetuste taotlemisel ning osalevad juhtidena või partneritena rahvusvahelises koostöös;
  4) teaduse tippkeskuse tegevuse tulemusena omandatud teadmised ja oskused on integreeritud kõrgharidusõppe tegevustesse;
  5) sihtrühmad ja laiem avalikkus on teadlikud tippkeskuste tegevusest ja peamistest teadus- ja arendustegevuse tulemustest, tippkeskused on Eesti siseselt ja rahvusvaheliselt tuntud Eesti teaduse lipulaevad.

2. peatükk Toetatavad tegevused, toetuse määr ja periood 

§ 4.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse järgmistele teaduse tippkeskustega seotud tegevustele, millega aidatakse kaasa käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud eesmärgi ja lõikes 2 nimetatud tulemuste saavutamisse:
  1) alus- ja rakendusuuringute ning eksperimentaalarenduse läbiviimine;
  2) teadus- ja arendustegevuseks vajaliku aparatuuri, seadmete ja tarkvara soetamine ja hooldamine või olemasolevate seadmete ja aparatuuri kaasajastamine ja hooldamine, kooskõlas käesoleva määruse § 5 lõikega 2;
  3) teadustaristu, sealhulgas välisriikides asuva teadustaristu kasutamine;
  4) teadus- ja arendustöötajate mobiilsus ja pädevuse kasvatamine;
  5) teadus- ja arendustegevuse alane riigisisene ja rahvusvaheline koostöö ja võrgustumine;
  6) teadustulemuste tutvustamine ja levitamine ning teaduse tippkeskuste tegevuse tutvustamine ja kui asjakohane, teadmussiirde arendamine;
  7) teaduse tippkeskuste juhtimine ja administreerimine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 5 ja 6 toodud tegevused on toetuse saajale kohustuslikud, teiste käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuste osas on toetuse saajal õigus otsustada, kas tegevusi teostatakse, kuid teaduse tippkeskuse tegevus peab panustama käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud eesmärkide täitmisesse ning kõikide käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud tulemuste saavutamisse.

§ 5.  Toetuse määr ja periood

  (1) Taotletav toetus on kuni 7 miljonit eurot taotluse kohta.

  (2) Teaduse tippkeskuse toetuse mahust kuni 20% on õigus kasutada käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud aparatuuri, seadmete ja tarkvara soetamiseks, kaasajastamiseks või hooldamiseks.

  (3) Teaduse tippkeskuse toetuse mahust kuni 25% on õigus kasutada asutuste üldkulu katmiseks.

  (4) Toetuse periood on seitse aastat alates teaduse tippkeskuste nimetamisest.

3. peatükk Nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele 

§ 6.  Nõuded taotlejale ja partneritele

  (1) Toetuse taotleja on positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslik teadus- ja arendusasutus, mille uurimisrühmale või uurimisrühmadele toetust taotletakse.

  (2) Toetuse taotleja peab teaduse tippkeskusesse partnerina kaasama vähemalt ühe Eesti positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õigusliku teadus- ja arendusasutuse, mille uurimisrühm või uurimisrühmad osalevad taotluses esitatud eesmärkide ja tegevuste täitmises.

  (3) Toetuse taotleja võib teaduse tippkeskusesse partnerina kaasata Eesti eraõigusliku positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse, mille uurimisrühm või uurimisrühmad osalevad taotluses esitatud eesmärkide ja tegevuste täitmises.

  (4) Toetuse taotleja võib teaduse tippkeskusesse kaasata teisi avaliku sektori asutusi ja nende teadus- ja arendustöötajaid või eksperte, positiivselt evalveerimata asutused võivad osaleda tegevuses partneritena, kuid nende osalemise kulusid toetuse eelarvest ei kaeta.

  (5) Toetuse taotleja peab taotlusesse kaasama vähemalt kolm uurimisrühma positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustest.

  (6) Taotlusesse kaasatud uurimisrühm peab omama teaduse tippkeskuste taotlusvooru aastal ning vähemalt sellele järgneval aastal käimasolevat teadus- ja arendusprojekti, või juhul kui uurimisrühma teadus- ja arendusprojekt lõppeb taotlusvooru aastal, peab asutus garanteerima tippkeskusesse kaasatava uurimisrühma rahastamise taotlusvoorule järgnevaks aastaks vähemalt teadus- ja arendusprojekti mahust ühe kolmandiku ulatuses.

  (7) Iga teaduse tippkeskuse juht ja uurimisrühma juht saab olla nimetatud ainult ühes teaduse tippkeskuse taotluses.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotluse vormi töötab välja ja kehtestab SA Eesti Teadusagentuur.

  (2) Taotlus koostatakse inglise keeles, eestikeelse kokkuvõttega.

  (3) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid, kirjeldusi ja selgitusi:
  1) andmeid toetuse taotleja, partnerite ning tippkeskuse juhi, uurimisrühmade, sealhulgas uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate, kohta koos selgitusega, millised on osaliste kompetentsid, rollid ja vastutused;
  2) kirjeldus, millised on teaduse tippkeskuse peamised eesmärgid, uurimisküsimused ja kavandatud tegevused;
  3) selgitus, kuidas teaduse tippkeskuse tegevussuund on seotud taotleja ja partnerite tegevusvaldkondade ja strateegiliste eesmärkidega;
  4) selgitus, milline on teaduse tippkeskuse teadus- ja arendustegevuse teaduslik uuenduslikkus, unikaalsus, läbimurdepotentsiaal ja interdistsiplinaarsus ning millist lisaväärtust annab koostöö teaduse tippkeskuse raames;
  5) kirjeldus, millised on teaduse tippkeskuse eeldatavad tulemused ja käesoleva määruse § 13 lõikes 4 nimetatud kvantitatiivsete näitajate sihttasemed ning selgitus, milline on teaduse tippkeskuse olulisus ja potentsiaalne mõju Eesti teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelisele konkurentsivõimele;
  6) selgitus, milline on teaduse tippkeskuse panus „Eesti 2035” arenguvajaduste lahendamisse, sealhulgas „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035” fookusvaldkondade arendamisse, pidades silmas „Eesti 2035” aluspõhimõtteid;
  7) selgitus, kuidas teaduse tippkeskus panustab teadus- ja arendustegevuse järelkasvu tagamisse ning teaduspõhisesse kõrgharidusõppesse;
  8) kirjeldus, milline on teaduse tippkeskuse eesmärkide saavutamiseks vajalik taristu ning kui asjakohane, selgitus, kuidas on plaanis tippkeskuse tegevuses rakendada riikliku tähtsusega teadustaristut;
  9) selgitus, kuidas teaduse tippkeskuse tegevuses on kavas järgida valdkonna üldtunnustatud teaduseetika norme ja teaduse head tava ning kuidas on kavas teadus- ja arendustegevuse andmeid hallata;
  10) selgitus, kuidas teaduse tippkeskuse tegevust ja teadus- ja arendustegevuse tulemusi on kavas siseriiklikult ja rahvusvaheliselt tutvustada ja levitada;
  11) tippkeskuse tegevuskava ja eelarve;
  12) ülevaade, kuidas teaduse tippkeskuse uurimisrühmade koostöö on korraldatud ning tagatud toetuse perioodi jooksul;
  13) ülevaade planeeritavast teaduse tippkeskuse teadusnõukojast ja selle rollist;
  14) kinnituskiri teaduse tippkeskuse tegevuses osalevatelt partneritelt.

  (4) Taotluses esitatavad andmed tippkeskuse juhi, uurimisrühma juhtide ja põhitäitjate ning nende senise teadus- ja arendustegevuse kohta peavad olema avalikult kättesaadavad Eesti Teadusinfosüsteemis.

4. peatükk Toetuse taotlemine, taotluse hindamine, toetuse eraldamine ja teaduse tippkeskuse nimetamine 

§ 8.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise, hindamise ja eraldamise korraldab SA Eesti Teadusagentuur.

  (2) Taotlusvooru ja selle mahu kuulutab Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja SA Eesti Teadusagentuur.

  (3) Taotlusvoor viiakse läbi Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas.

  (4) SA Eesti Teadusagentuuril on õigus nõuda taotlejalt taotlusega seoses täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

§ 9.  Taotluste hindamine

  (1) Taotluste hindamisjuhendi töötab välja ja kinnitab SA Eesti Teadusagentuur, lähtudes käesoleva määruse tingimustest ning kooskõlastades selle eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  (2) Taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel:
  1) teaduslik uuenduslikkus, ambitsioon ning lisaväärtus, 35% koondhindest;
  2) teostatavus ja koostöö, 35% koondhindest;
  3) panus teadussüsteemi, ühiskonna ja majanduse arengusse, 30% koondhindest.

  (3) Taotlusi hinnatakse käesoleva määruse § 9 lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hinded võib anda sammuga 0,5 punkti.

  (4) Taotlustele eksperthinnangute andmiseks moodustab SA Eesti Teadusagentuur rahvusvaheliselt tunnustatud välisriikide ekspertidest eksperdikomisjoni ning valdkonna siseriiklikest ekspertidest eksperdikomisjoni.

  (5) Taotluste teaduseetika ja andmehalduse osa hindab SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu teaduseetika ja andmehalduse eksperdikomisjon.

  (6) Valiku tegemiseks moodustab SA Eesti Teadusagentuur valikukomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti poliitika elluviijad, teadlaste ja teadus- ja arendusasutuste esindusorganisatsioonide esindajad ning sõltumatud eksperdid, valikukomisjoni liikmed kooskõlastab SA Eesti Teadusagentuur Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  (7) Valikukomisjon arvestab valiku tegemisel, et toetust saavad teaduse tippkeskused kataksid võimalikult laialdaselt „Eesti 2035” arenguvajadusi, sealhulgas „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035” fookusvaldkondi.

  (8) Valikukomisjon teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku:
  1) rahuldada taotlus taotletud mahus;
  2) rahuldada taotlus taotletud mahus täiendavate tingimuste täitmisel;
  3) rahuldada taotlus vähendatud mahus täiendavate tingimuste täitmisel;
  4) taotlust mitte rahuldada.

§ 10.  Teaduse tippkeskuse nimetamine ja toetuse eraldamine

  (1) Teaduse tippkeskuse nimetamise ja taotluse rahuldamise või taotluse mitterahuldamise otsuse teeb valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

  (2) Toetus eraldatakse SA Eesti Teadusagentuuri ja toetuse saaja vahel sõlmitud eraldislepingu alusel, milles on ära toodud osapoolte vastastikused õigused, kohustused ja vastutus.

  (3) Eraldislepingu sõlmise eelduseks on taotleja ja partnerite vahel sõlmitud konsortsiumleping, milles sätestatakse lepingu osapoolte kohustused, tegevused ja eelarve jaotus.

§ 11.  Toetuse ennetähtaegne lõpetamine

  Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus SA Eesti Teadusagentuuri ettepanekul toetuse andmine ennetähtaegselt lõpetada, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud vastava taotluse;
  2) toetuse saaja või partnerid ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  3) tegevuse läbiviimises osaleva teaduse tippkeskuse juht, uurimisrühma juht või põhitäitja on projekti täitmisega seoses rikkunud õigusaktides sätestatud tingimusi või on tahtlikult esitanud valeandmeid või tegevuses on ilmnenud loomevargus või petturlus;
  4) tegevuse täitmiseks vajaliku asjaomase eetikakomitee kooskõlastus ei ole esitatud SA Eesti Teadusagentuurile hiljemalt inimuuringute või loomkatsete alguseks;
  5) toetuse saaja ei ole esitanud määratud tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või SA Eesti Teadusagentuur on lükanud aruande tagasi.

5. peatükk Teaduse tippkeskuse tegevuse muutmine, toetuse kasutamise aruandlus 

§ 12.  Teaduse tippkeskuse tegevuse muutmine

  (1) Teaduse tippkeskuse toetuse eraldislepingu oluliseks muutmiseks esitab toetuse saaja SA Eesti Teadusagentuurile vastava taotluse koos põhjendusega, mille on kinnitanud toetuse saaja ja partnerid.

  (2) Teaduse tippkeskuse tegevuse oluliseks muutmiseks loetakse:
  1) teaduse tippkeskuse eesmärkide ja tegevuste muutmist, mille maht toetuse kogueelarves on suurem kui 10%;
  2) teaduse tippkeskuse koosseisu muutmist, kaasa arvatud uute partnerite või uurimisrühmade lisandumist või tippkeskuse koosseisus olevate partnerite ja uurimisrühmade lahkumist.

  (3) SA Eesti Teadusagentuur hindab taotluse põhjendatust, kooskõlastades selle vajadusel Haridus- ja Teadusministeeriumiga, ning langetab vastavalt sellele otsuse:
  1) rahuldada eralduslepingu muutmise taotlus ning jätkata projekti rahastamist muudetud tingimustel;
  2) keelduda taotluse rahuldamisest.

§ 13.  Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab Eesti Teadusinfosüsteemis SA Eesti Teadusagentuurile järgmised aruanded:
  1) aastaaruanne;
  2) vahearuanne;
  3) lõpparuanne.

  (2) Aruannete vormid töötab välja ja kehtestab SA Eesti Teadusagentuur.

  (3) Vahe- ja lõpparuannetes esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) andmed toetuse saaja, partnerite, tippkeskuse juhi, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate kohta;
  2) andmed teaduse tippkeskuse tegevuste ja tulemuste kohta, sealhulgas eestikeelne populaarteaduslik lühikokkuvõte saavutatud tulemustest ja nende olulisusest;
  3) ülevaade, milline on teaduse tippkeskuse saavutatud tulemuste potentsiaalne teaduslik, ühiskondlik ja majanduslik mõju ning panus „Eesti 2035” arenguvajaduste lahendamisse, sealhulgas „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035” fookusvaldkondade arengusse;
  4) andmed teaduse tippkeskuse ja teadus- ja arendustegevuse tulemuste tutvustamise kohta;
  5) finantsaruanne, mis on kooskõlas taotleja ja partnerite raamatupidamise andmetega;
  6) andmed käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud näitajate täitmise kohta;
  7) toetuse saaja hinnang tegevuse tulemuslikkusele, sealhulgas panus valdkonna järelkasvu tagamisse ja kõrgharidusõppesse;
  8) teaduse tippkeskuse teadusnõukoja hinnang tegevuste ja teadussuundade senise arengu kohta.

  (4) Aasta-, vahe- ja lõpparuannetes esitatakse toetuse saaja poolt ülevaade järgmistest teaduse tippkeskuses tehtud tööga ning tippkeskuse juhi, uurimisrühmade juhtide või põhitäitjatega seotud kvantitatiivsete näitajate täitmisest:
  1) eelretsenseeritud publikatsioonide arv kategooriate lõikes;
  2) ühispublikatsioonide arv kategooriate lõikes;
  3) kaitstud intellektuaalomand, sealhulgas registreeritud patenditaotlused;
  4) rahvusvahelistel konverentsidel peaesinejana esinemiste arv;
  5) tippkeskuse teadussuunal doktorikraadi kaitsnute arv, tippkeskuste uurimisrühmade juhtide või põhitäitjate juhendatud doktorikraadi kaitsnute arv;
  6) lisarahastuse kaasamise maht.

  (5) Aastaaruandeid hindab SA Eesti Teadusagentuur, vahe- ja lõpparuannete hindamiseks moodustab SA Eesti Teadusagentuur seirekomisjoni, kooskõlastades komisjoni liikmed eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  (6) Seirekomisjon teeb SA Eesti Teadusagentuurile põhjendatud ettepaneku:
  1) kiita aruanne heaks;
  2) saata aruanne teaduse tippkeskusele tagasi täiendamiseks;
  3) lükata aruanne tagasi.

  (7) SA Eesti Teadusagentuur kiidab teaduse tippkeskuse aruande heaks, saadab aruande teaduse tippkeskusele tagasi täiendamiseks või lükkab selle tagasi.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json