Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ühendamisega Keskkonnaagentuuriks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ühendamisega Keskkonnaagentuuriks

Vastu võetud 06.06.2013 nr 87

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 9 lõigete 4 ja 5, rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 211 lõike 1, Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe „Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus” ratifitseerimise seaduse § 2, välisõhu kaitse seaduse § 52 lõike 1 ja § 57 lõike 2, looduskaitseseaduse § 10 lõike 1, metsaseaduse § 9 lõike 2, jäätmeseaduse § 261 lõike 2, veeseaduse § 32 lõike 3, § 24 lõike 2 ja § 36 lõike 2 ning pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määruse nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määruse nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele” § 1 lõikes 2 ja § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 251 „Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 251 „Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 9 punktis 3 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994. a määruse nr 138 „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994. a määrusega nr 138 „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine” kinnitatud „Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra” punkti 11 alapunktis 2 asendatakse sõnad „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 6. mai 2010. a määruse nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. mai 2010. a määruse nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord” § 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määruse nr 60 „Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määruse nr 60 „Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele” tekstis asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 „Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 „Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm” § 2 lõikes 1 ja §-s 4 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur” vastavas käändes.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2011. a määruse nr 63 „Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2011. a määruse nr 63 „Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” normitehnilises märkuses nr 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskuses” sõnaga „Keskkonnaagentuuris”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 209 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruses nr 209 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus” asendatakse läbivalt sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur” vastavas käändes.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad” § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus” § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” § 14 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus” § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 324 „Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrusega nr 324 „Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine” kinnitatud „„Riigi veekatastri” pidamise põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”;

2) punkti 15 alapunktis 1 asendatakse sõnad „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning Keskkonnateabe Keskus” sõnaga „Keskkonnaagentuur”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 132 „Vesikondade ja alamvesikondade määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 132 „Vesikondade ja alamvesikondade määramine” §-s 3 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskuses” sõnaga „Keskkonnaagentuuris”.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json