Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 2

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.06.2013 nr 88

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruses nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„12) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi asekantslerid, osakondade juhatajad, välja arvatud need osakonnajuhatajad, kellega sõlmib töölepingud kantsler, ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning sõlmib ja lõpetab ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepingud ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega;
13) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt siseauditi eest vastutavad isikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud ministri nõunikega;”;

2) paragrahvi 10 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) kinnitab enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate ametijuhendid;”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

„161) määrab enda poolt ametikohale nimetatavatele ametnikele distsiplinaarkaristusi ja enda poolt tööle võetavatele töötajatele hoiatusi;”;

5) paragrahvi 10 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) kinnitab ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste teenistuskohtade koosseisu, ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsusasutuste põhimäärused ning ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsusasutuste asjaajamise ja töökorralduse, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud ministri määrusest kõrgemalseisva õigusaktiga;”;

6) paragrahvi 10 punktis 19, § 13 punktides 1, 19 ja 20, § 17 lõike 1 punktides 3, 9 ja 14, § 22 lõike 1 punktides 3, 4 ja 12, § 23 lõikes 3 ning § 25 lõikes 4 asendatakse sõna „teenistujad” sõnadega „ametnikud ja töötajad” vastavas käändes;

7) paragrahvi 13 punktid 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi ametnikud, välja arvatud need, kelle ametikohale nimetamine ja ametikohalt vabastamine on ministri pädevuses;
9) sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi töötajatega, välja arvatud nendega, kellega töölepingu sõlmimine ja lõpetamine on ministri pädevuses;
10) kinnitab enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate ametijuhendid;”;

8) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) määrab enda poolt ametikohale nimetatavatele ametnikele distsiplinaarkaristusi ja enda poolt tööle võetavatele töötajatele hoiatusi;”;

9) paragrahvi 13 punktid 11–13 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 13 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) pärib ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta ning teeb ministrile ettepanekuid ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidele distsiplinaarkaristuste ja hoiatuste määramiseks;”;

11) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi struktuuriüksuste töö juhtimisel ja asjaajamise korraldamisel, ministeeriumi ametnike ja töötajate teenistus- ja töösuhete korraldamisel ning ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks.”;

12) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) teeb kantslerile ettepanekuid talle alluvate osakondade ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks, ametnike suhtes distsiplinaarmenetluste algatamiseks ja töötajatele hoiatuste kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;”;

13) paragrahvi 20 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile. Ministri nõunikega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister.

(3) Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile või asekantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu kantsler.”;

14) paragrahvi 21 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud ja töötajad, kes alluvad vahetult kantslerile või asekantslerile ning kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu kantsler.

(2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate ülesanded, õigused ja vastutus ning alluvus sätestatakse ametijuhendis, mille kinnitab kantsler.”;

15) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) teeb ettepanekuid talle alluvatele ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks, ametnike suhtes distsiplinaarmenetluste algatamiseks ja töötajatele hoiatuste kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;”;

16) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) analüüsi- ja planeerimisosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi strateegilist planeerimist ja strateegiliste eesmärkide seiret ning koordineerida keskkonnaandmete kogumise ja analüüsimise süsteemi ning keskkonnaseire ja keskkonnaandmekogude poliitika väljatöötamist ja elluviimist;”;

17) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) haldusosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi asjaajamist ja arhiivitööd, riigihankeid, töövahendite ja inventariga varustamist, töökeskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist, turvapoliitika kujundamist ja elluviimist ning ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust;”;

18) paragrahvi 23 lõike 2 punktid 13 ja 14 sõnastatakse järgmiselt:

„13) personaliosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi personalitööd, koolitus- ja sisekommunikatsioonialast tegevust ning ministeeriumi valitsemisala personaliarvestust;
14) rahandusosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi eelarvestamist ja finantsaruandlust, ministeeriumi valitsemisala raamatupidamist ja palgaarvestust ning pidada ministeeriumi valitsemisalas riigi ja riigi osalusega äriühingute arvestust;”.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json