Teksti suurus:

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 8

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm1

Vastu võetud 28.02.2006 nr 55
RT I 2006, 12, 82
jõustumine 12.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
30.08.2012RT I, 05.09.2012, 208.09.2012
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab liikuvate saasteallikate kohta andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi.

§ 2.   Isikud ja esitatavad andmed

  (1) Isikud, kes peavad liikuvate saasteallikate hulka kuuluvate transpordivahendite ja liikurmasinate arvestust, esitavad lähteandmed riigi territooriumil liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamiseks Keskkonnaagentuurile maakondade kaupa.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

  (2) Maanteeamet esitab järgmised andmed:
  1) liiklusregistrisse kantud ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbinud mootorsõidukite tüübid, arv ning läbisõit määruse lisas 1 esitatud vormide kohaselt;
[RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]
  2) liiklusregistrisse kantud liikurmasinate ning traktorite tüübid ja arv määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (3) Lennuamet ning lennujaamad esitavad andmed lennuoperatsioonide arvu kohta lennukitüüpide kaupa ja nende jaotuse lennutüüpidesse (rahvusvahelised ja riigisisesed lennud) iga lennujaama kohta määruse lisas 3 esitatud vormi kohaselt.

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]

  (5) Raudteeveo-ettevõtjad esitavad andmed rongide tüüpide ja arvu kohta raudteelõikude kaupa määruse lisas 5 esitatud vormi kohaselt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud lähteandmete puudumise korral esitatakse hinnangulised andmed.

§ 3.   Andmete esitamise tähtaeg

  Paragrahvis 2 loetletud andmed iga eelneva kalendriaasta kohta esitatakse järgneva aasta 1. juuniks.

§ 4.   Koondaruande koostamine

  Keskkonnaagentuur koostab saadud lähteandmete põhjal koondaruande liikuvatest saasteallikatest põhjustatud välisõhu saastamisest eelmise kalendriaasta kohta 31. detsembriks.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (ELT L 309, 27.11.2001, lk 22–30).

Lisa 1 Andmed mootorsõidukite kohta
[RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]

Lisa 2 Andmed liikurmasinate ning traktorite kohta

Lisa 3 Andmed lennuoperatsioonide kohta

Lisa 4 Andmed laevade kohta
[Kehtetu - RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]

Lisa 5 Andmed rongide kohta

/otsingu_soovitused.json