Teksti suurus:

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 10

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 16.08.2007 nr 209
RT I 2007, 50, 348
jõustumine 25.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2009RT I 2009, 7, 4901.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 9 lõike 2 alusel.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine ja ametlik nimi

  (1) Metsaressursi arvestuse riiklik register on asutatud Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 1999. a määrusega nr 294 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine”.

  (2) Registri ametlik nimi on „Metsaressursi arvestuse riiklik register” (edaspidi metsaregister).

§ 2.  Metsaregistri pidamise eesmärk

  Metsaregistri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja selle kitsenduste üle.

§ 3.  Metsaregistri õiguslik režiim

  Metsaregistri andmetel on õiguslik tähendus „Metsaseaduses” sätestatud ulatuses.

§ 31.  Metsaregistri turvaklass ja turbeaste

  (1) Metsaregistri turvaklassid on:
  1) andmete käideldavuse osas – K1;
  2) andmete tervikluse osas – T2;
  3) andmete konfidentsiaalsuse osas – S1.

  (2) Metsaregistri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Metsaregistri vastutav ja volitatud töötleja ning nende ülesanded

  (1) Metsaregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja tagab metsaregistri pidamise ja metsaregistri ülesannete täitmise.

  (3) Metsaregistri volitatud töötleja on Keskkonnaagentuur.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

  (4) Metsaregistri volitatud töötleja korraldab metsaregistri pidamiseks vajaliku tarkvara, klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamise, koostöö andmete esitajatega ja teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega, andmevahetuse standardite rakendamise, metsaregistri andmete kaitse loata töötlemise, sealhulgas loata kasutamise, hävitamise ja muutmise eest.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Metsaregistri volitatud töötlejal on õigus:
  1) esitada päringuid andmete esitajatele ning nõuda nendelt käesoleva põhimäärusega kehtestatud andmete vormistamise ja üleandmise korrast kinnipidamist;
  2) saada metsaregistrile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid riigiasutustelt.

  (6) Volitatud töötleja tagab tehniliste ja organisatsiooniliste vahenditega andmete käideldavuse ja tervikluse ning konfidentsiaalsuse nõuete täitmise.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.  Metsaregistri pidamise viis ja koosseis

  (1) Metsaregistrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina.

  (2) Metsaregistri koosseisu kuuluvad:
  1) kanderaamat;
  2) metsaregistri toimikud;
  3) digitaalsed andmefailid.

  (3) Metsaregister jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks registriosaks ja arhiveeritud registriandmeteks.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 6.  Metsaregistri registriobjekt ja selle kirjeldus

  (1) Metsaregistri registriobjekt on metsa inventeerimise käigus eraldi üksusena kirjeldatud, pinnalt terviklik metsaosa (edaspidi metsaeraldis).

  (2) Metsaeraldise kirjeldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) metsaeraldise paiknevust kajastav digitaalne metsakaart;
  2) metsaeraldise pindala, tagavara, seisundi, kasutamise ja kitsenduste andmed;
  3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonda, valda, kinnistu nimetust ja katastriüksuse tunnust;
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]
  4) kinnistu omaniku nimi, juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood;
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]
  5) andmete esitaja nimi, registrikood, aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  6) taksaatori nimi, sooritatud metsakorraldaja eksami ja katsetöö tunnistuse number.

  (3) Metsaeraldise kirjelduse andmed on Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga kehtestatud metsaregistri andmeformaadis, mis on avalikustatud Keskkonnaagentuuri veebilehel.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

§ 7.  Metsaregistri kanderaamat, andmete kandmine registrisse ja andmete esitaja

  (1) Kanderaamat on digitaalne. Metsaregistri volitatud töötleja registreerib kanderaamatus andmete metsaregistrisse kandmise alusdokumendid.

  (2) Volitatud töötleja kannab andmete saamise aja ja andmete esitaja andmed kanderaamatusse.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Andmete kandmiseks metsaregistrisse täidab metsakorraldustööde tegevusluba omav isik Keskkonnaagentuuri veebilehel www.metsad.ee taotluse. Igale taotlejale määrab metsaregistri volitatud töötleja kasutajanime ja parooli. Taotlusele lisatakse digitaalsed andmed § 6 lõike 3 alusel kehtestatud andmeformaadis.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Volitatud töötleja registreerib taotluse selle laekumisel ja kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Kasutades elektroonilist andmekontrolli kontrollitakse andmete terviklust ja tehnilist korrektsust. Vigade ilmnemisel tagastatakse taotlus ja andmed taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (51) Pärast esitatud andmete vastavuse kontrollimist „Metsaseaduse” ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele teeb volitatud töötleja ühe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest otsuse andmete kandmiseks metsaregistrisse. Puuduste ilmnemisel peab taotluse esitaja parandama andmetes esinevad vead. Pärast otsuse tegemist kantakse andmed metsaregistrisse kolme tööpäeva jooksul.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (6) [Kehtetu - RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (7) [Kehtetu - RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (8) Metsaregistrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 8.  Andmete muutmine ja arhiveerimine metsaregistris
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (1) Registreeritud andmeid muudetakse:
  1) metsaregistris avastatud ebaõigete andmete parandamiseks;
  2) metsaregistris avastatud puudulike andmete täiendamiseks.

  (2) Metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtajaks.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus muuta katastriüksuse omandiõigust käsitlevaid andmeid ja katastriüksuste tunnuste andmeid kinnistusraamatu alusel.

  (4) Kui metsaregistri kande muutmiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad või kui dokumendid ei ole korrektselt vormistatud, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete ja dokumentide volitatud töötleja kätte jõudmisest arvates.

  (5) Kui vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud, teeb volitatud töötleja andmete muutmise kande.

  (6) Andmed arhiveeritakse:
  1) samale metsamaa alale tehtud uute metsakorralduse andmete kandmisel metsaregistrisse;
  2) metsamaa kõlviku muutumisel;
  3) kui metsaregistri registriobjekt on vanem kui kümme aastat registreerimise kuupäevast arvates;
  4) metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamisel.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (61) Digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks ja digitaalseid metsaeraldise algandmeid säilitab metsaregistri volitatud töötleja taotluste andmebaasis kümme aastat.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (7) Volitatud töötleja peab metsaregistris ebaõigete andmete parandamise, puudulike andmete täiendamise ja registreeritud andmete arhiveerimise arvestust.

4. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE JA REGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE 

§ 9.  Andmete metsaregistrist väljastamise kord

  (1) Metsaregistri andmed on avalikustatud seadusega sätestatud ulatuses. Metsaregistri infotehnoloogilise lahenduse kasutajatele väljastatakse andmeid krüpteeritud internetiühenduse kaudu.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Metsaregistri andmeid väljastatakse metsaregistri volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Üksnes metsaomanikul on õigus saada kõik tema omandiga seotud metsaregistri andmed. Andmete väljastamise ja levitamise õigus on ainult metsaregistri volitatud töötlejal.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Metsaregistrist andmete regulaarseks väljastamiseks võivad andmete saaja ja metsaregistri volitatud töötleja sõlmida lepingu.

  (4) Juhul kui metsaregistri volitatud töötleja keeldub metsaregistrist andmeid väljastamast, on andmeid soovinud isikul õigus pöörduda andmete saamiseks metsaregistri vastutava töötleja poole. Metsaregistri vastutav töötleja teeb oma otsuse andmete väljastamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

  (5) Metsaregistrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust. Andmete väljastamine metsaregistri volitatud töötleja poolt toimub üleandmis-vastuvõtmisakti alusel.

  (6) Kirjalikke taotlusi metsaregistri andmete saamiseks säilitatakse metsaregistri toimikus.

§ 10.  [Kehtetu - RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

§ 11.  Metsaregistri andmete ristkasutus

  (1) Metsaregistri andmete ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude andmete ristkasutus on lubatud.

  (2) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub „Avaliku teabe seaduse” alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

5. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 12.  Metsaregistri pidamise järelevalve

  (1) Järelevalvet metsaregistri pidamise üle teostavad metsaregistri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda metsaregistrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete metsaregistrist väljastamise ning kasutamise kohta.

  (3) Puuduste ilmnemisel metsaregistri pidamises on metsaregistri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud asutuse ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtajaks.

§ 13.  Metsaregistri pidamise finantseerimine

  Metsaregistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest metsaregistri volitatud töötlejale selleks otstarbeks määratud vahenditest.

§ 14.  Metsaregistri likvideerimine

  Metsaregistri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” ja „Arhiiviseaduse” nõuetega.
[RT I 2009, 7, 49 - jõust. 01.02.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json