Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 15

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 26.10.1999 nr 324
RT I 1999, 83, 757
jõustumine 08.11.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2002RT I 2003, 1, 1109.01.2003
15.01.2009RT I 2009, 7, 4701.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013

Andmekogude seaduse § 32 lõike 1 ja veeseaduse § 36 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

2. Kinnitada „„Riigi veekatastri” pidamise põhimäärus” (juurde lisatud).

 


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a
määrusega nr 324

  „Riigi veekatastri” pidamise põhimäärus 

I. ÜLDSÄTTED

1. Riigi veekatastri pidamise eesmärk on Eestis paikneva vee hulga, taseme, kvaliteedi, kasutamise ja kasutajate arvestuse pidamine ning andmete pikaajaline hoidmine ja väljastamine.

2. Registri ametlik nimi on „Riigi veekataster”.

3. „Riigi veekataster” on ühetasandiline andmekogu, mille vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja Keskkonnaagentuur.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

II. „RIIGI VEEKATASTRI” KOOSSEIS

4. „Riigi veekatastri” koosseisu kuuluvad:
1) pinnavee andmebaas;
2) põhjavee andmebaas;
3) merevee andmebaas;
4) vee kasutuse ja heitvee (edaspidi veekasutus) andmebaas;
5) andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaust.

5. Pinnavee andmebaasi kantakse andmed järvede, paisjärvede ja jõgede kohta.

6. Paisjärvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi veeseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 alusel avalikuks kasutamiseks määratud paisjärved pindalaga üle 1 ha.

7. Järvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
1) järve nimi, asukoht, kood ja märge järve avaliku kasutamise kohta;
2) järve morfomeetrilised andmed;
3) järve füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad.

8. Paisjärvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
1) paisjärve nimi, asukoht ja kood;
2) paisjärve asukoha jõgi;
3) paisjärve pindala täistäitel.

9. Jõgede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
1) jõe nimi, kood ja märge jõe avaliku kasutamise kohta;
2) jõe hüdrograafilised andmed;
3) jõe äravool, füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad.

10. Põhjavee andmebaasi kantakse:
1) veeseaduse § 12 lõike 6 alusel kinnitatud põhjaveevarud veehaaretel põhjaveekihtide kaupa;
2) põhjavee tasemed, vee füüsikalised ja keemilised näitajad, sh ka ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsusüksustele kuuluvate põhjaveehaarete osas.

11. Merevee andmebaasi kantakse mere füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad.
[RT I 2003, 1, 11 - jõust. 09.01.2003]

12. Veekasutuse andmebaasi kantakse:
1) veekasutaja nimi, asukoht ja registrinumber riigi andmekogudes;
2) veehaarde asukoht;
3) võetava vee liik ja hulk, sh põhjavee osas põhjaveekihtide kaupa;
4) veekasutuse valdkond ja vee hulk;
5) heitveelaskme suubla nimi ja asukoht;
6) heitvee hulk, liik ja puhastusaste;
7) reostuskoormus põhiliste reostusnäitajate kaupa.

13. Andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kausta kantakse „Riigi veekatastrisse” vastuvõetud ja katastrist väljastatud andmete lühikirjeldus, andmete esitamise või väljastamise kuupäev ja andmed andmete esitaja või taotleja kohta.

III. „RIIGI VEEKATASTRI” PIDAMISE KORD

14. „Riigi veekatastrit” peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ja paberkandjal.

15. „Riigi veekatastrisse” andmete esitajaks on:
1) pinnavee andmete osas Keskkonnaagentuur;
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]
2) põhjavee andmete osas OÜ Eesti Geoloogiakeskus;
3) merevee andmete osas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut;
4) veekasutuse andmete osas Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 47 - jõust. 01.02.2009]

16. Pinnavee andmete registreerimise aluseks olevateks alusdokumentideks on:
1) järvede kohta nime, asukoha ja morfomeetriliste andmete osas Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi koostatud „Eesti järvede nimestik” ning füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate osas vastavate mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded;
2) paisjärvede kohta veeseaduse § 7 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrusega nr 191 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kinnitatud „Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri”;
3) jõgede kohta nime ja hüdrograafiliste andmete osas Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni poolt 30. märtsil 1982. a kinnitatud „Eesti jõgede, ojade ja kraavide nimestik” ning äravoolu, füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate osas vastavate mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded.

17. Põhjavee andmete registreerimise aluseks olevateks alusdokumentideks on asulate ja ettevõtete põhjaveevarude kohta veeseaduse § 12 lõike 6 alusel antavad keskkonnaministri määrused põhjaveevarude kinnitamise kohta ning põhjavee tasemete, füüsikaliste ja keemiliste näitajate mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded.

18. Merevee andmete registreerimise alusdokumentideks on merevee füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded.

19. Veekasutuse andmete registreerimise aluseks olevateks alusdokumentideks on aruanded veekasutuse kohta.

20. Käesoleva põhimääruse punktis 15 nimetatud andmete esitajad esitavad „Riigi veekatastri” volitatud töötlejale andmed aruandeaasta kohta digitaalsel kujul ja paberkandjal iga järgneva aasta 15. veebruariks. „Riigi veekatastri” volitatud töötleja registreerib nende andmete saamise andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaustas ning teeb märke arvutis.

IV. JUURDEPÄÄS „RIIGI VEEKATASTRISSE” KANTUD ANDMETELE

21. „Riigi veekatastri” andmed on avalikud, välja arvatud keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 54, 583) § 8 lõike 2 punkti 1 alusel joogivee puurkaevude koordinaadid, mis avaldatakse vaid valitsusasutustele, valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele ning kohaliku omavalitsuse asutustele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

22. „Riigi veekatastrist” väljastatakse andmeid tasuta.

23. „Riigi veekatastrist” väljastatakse kõigile isikutele andmeid kirjaliku avalduse alusel, kus tuleb märkida, mis andmeid soovitakse, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

24. „Riigi veekatastri” volitatud töötleja peab „Riigi veekatastri” andmete väljastamise kohta arvestust sellekohase kandega andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaustas ning teeb arvutis vastava märke.

V. „RIIGI VEEKATASTRISSE” KANTUD EBAÕIGETE ANDMETE PARANDAMINE JA SELLEST INFORMEERIMINE

25. Kui „Riigi veekatastri” volitatud töötleja avastab „Riigi veekatastris” puudulikke või ebaõigeid andmeid, teatab ta sellest seitsme kalendripäeva jooksul kirjalikult andmete esitajale ja määrab õigete andmete esitamise tähtaja.

26. Kui „Riigi veekatastris” andmete muutmise algatab andmete esitaja, esitab ta „Riigi veekatastri” volitatud töötlejale kirjaliku avalduse, põhjendades selles andmete muutmise vajadust ning lisab andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad.

27. „Riigi veekatastri” volitatud töötleja parandab vead kas enda algatusel või andmete esitajalt sellekohase avalduse saamisel. Avaldus registreeritakse andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaustas.

28. „Riigi veekatastri” volitatud töötleja vastutab andmete muutmise õigsuse eest.

29. Kõigist tehtud parandustest informeerib „Riigi veekatastri” volitatud töötleja vastavate andmete esitajat kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul pärast paranduse tegemist.

VI. JÄRELEVALVE „RIIGI VEEKATASTRI” PIDAMISE ÜLE

30. Järelevalvet „Riigi veekatastri” pidamise üle teostavad riigi veekatastri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

31. Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda riigi veekatastrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete „Riigi veekatastrist” väljastamise ja kasutamise kohta.

32. „Riigi veekatastri” pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on „Riigi veekatastri” volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema määratud tähtpäevaks.

VII. „RIIGI VEEKATASTRI” FINANTSEERIMINE

33. „Riigi veekatastri” pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumile selleks otstarbeks ettenähtud vahenditest.

VIII. „RIIGI VEEKATASTRI” LIKVIDEERIMINE

34. „Riigi veekatastri” likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine või andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse asjakohane akt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json