Teksti suurus:

Avaliku konkursi tingimused universaalteenuse osutaja määramiseks, konkursi või riigihanke korraldaja ja universaalteenuse lepingu sõlmija

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2014, 8

Avaliku konkursi tingimused universaalteenuse osutaja määramiseks, konkursi või riigihanke korraldaja ja universaalteenuse lepingu sõlmija

Vastu võetud 17.03.2006 nr 27
RTL 2006, 25, 453
jõustumine 25.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
10.06.2014RT I, 13.06.2014, 201.07.2014

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 72 lõike 3 ja § 73 lõigete 1 ning 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 69 punktis 1 sätestatud universaalteenuste osutaja määramiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) tingimused.

  (2) Konkursi või riigihanke korraldab ja universaalteenuse lepingu sõlmib sideettevõtjaga Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 13.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Konkursil võib osaleda sideettevõtja, kes osutab sideteenust «Elektroonilise side seaduses» sätestatud korras.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja kuulutab konkursi välja ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» ning avaldab konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress;
  2) konkursi korraldamise objekt ja universaalteenuse osutamise piirkond;
  3) universaalteenuse lepingu kehtivuse aeg;
  4) pakkumise esitanud isiku (edaspidi pakkuja) kvalifitseerimise tingimused;
  5) pakkumiskutse väljastamise koht ja tingimused;
  6) pakkumiste vormistamise keel;
  7) pakkumiste esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  8) märge konkursi korraldajalt konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta.

§ 3.   Pakkumiskutse

  (1) Konkursi korraldaja väljastab pakkumiskutse konkursil osalemisest huvitatud isikule tema kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab konkursil osalemisest huvitatud isik märkima oma kontaktandmed.

  (2) Pakkumiskutse peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) pakkumise ettevalmistamise ja vormistamise juhised;
  2) pakkumise vormistamise keel;
  3) tähteg, mille kestel peab pakkumine jõus olema;
  4) konkursi korraldamise objekt ja universaalteenuse osutamise piirkond;
  5) pakkumise tulemusena sõlmitava universaalteenuse lepingu kehtivuse aeg ja olulised tingimused;
  6) universaalteenuse pakkuja poolt lõppkasutajalt võetav tasu «Elektroonilise side seaduse» § 69 punktis 1 sätestatud teenuse eest;
  7) pakkuja kohustus esitada «Elektroonilise side seaduse» § 76 lõikes 1 nimetatud andmed;
  8) pakkuja kvalifitseerimise tingimused;
  9) pakkuja kvalifikatsiooni hindamiseks nõutavate dokumentide loetelu;
  10) pakkumise hindamise kriteeriumid ja metoodika, sealhulgas kriteeriumide prioriteetsus ja osakaalud;
  11) pakkumiskutse muutmise tingimused;
  12) pakkumiskutse sisu kohta selgituste saamise kord;
  13) pakkumise esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  14) pakkumise avamise koht ja tähtpäev.

§ 4.   Pakkumiskutse kohta selgituste andmine ja pakkumiskutse muutmine

  (1) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi pakkumiskutse sisu kohta viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest ning edastama vastuse üheaegselt kõigile pakkumiskutse väljavõtnud isikutele ja pakkujatele.

  (2) Konkursi korraldaja võib enne pakkumiste esitamise tähtpäeva pakkumiskutset muuta.

  (3) Kui konkursi korraldaja muudab pakkumiskutset pärast poole pakkumiste esitamise tähtaja möödumist, määrab ta pakkumise esitamiseks uue tähtpäeva.

  (4) Konkursi korraldaja teavitab pakkumiskutse muudatustest kirjalikult üheaegselt kõiki pakkumiskutse väljavõtnud isikuid ja pakkujaid ning avaldab vastava teate § 2 lõikes 1 sätestatud korra kohaselt.

§ 5.   Pakkumiste esitamine

  (1) Pakkumine esitatakse konkursi korraldajale pakkumiskutses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Pakkuja võib esitada ühe pakkumise.

  (3) Pakkumine peab vastama pakkumiskutses esitatud tingimustele ning olema esitatud kirjalikult ja kinnises ümbrikus.

  (4) Pakkumine esitatakse eesti keeles.

  (5) Konkursi korraldaja registreerib saabunud pakkumised, märkides ära pakkuja nime ja kontaktandmed ning pakkumise esitamise aja.

§ 6.   Pakkumise esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumise esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (2) Pakkumist, mis laekub pärast pakkumise esitamise tähtpäeva, ei avata ning see tagastatakse pakkujale.

  (3) Konkursi korraldaja võib pakkumise esitamise tähtaega pikendada.

  (4) Konkursi korraldaja teatab esitamise tähtaja pikendamisest kirjalikult kõigile pakkumiskutse väljavõtnud isikutele ja pakkujatele ning avaldab vastava teate § 2 lõikes 1 sätestatud korra kohaselt.

  (5) Pakkumised peavad olema jõus pakkumiskutses näidatud tähtaja jooksul.

§ 7.   Pakkumise muutmine ja tagasivõtmine

  Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, pakkumise tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

§ 8.   Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtpäevaks laekunud pakkumised pakkumiskutses või pakkumise esitamise tähtaja pikendamisel konkursi korraldaja poolt määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad.

  (3) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll.

  (4) Ärakiri pakkumiste avamise protokollist saadetakse pakkujale kolme tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates.

§ 9.   Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Pakkuja kvalifitseerimisel kontrollitakse, et pakkuja:
  1) on sideettevõtja, kes osutab sideteenust «Elektroonilise side seaduses» sätestatud korras;
  2) on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või ta ei ole pankrotis;
  3) on andnud konkursi korraldajale nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud kontrollima pakkuja vastavust lõikes 1 sätestatud nõuetele enne pakkumise sisulist läbivaatamist.

  (3) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (4) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele või
  2) ei ole esitanud pakkumiskutses kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente.

  (5) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 10.   Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkumise vastavust pakkumiskutses esitatud tingimustele.

  (2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi pakkumiskutses esitatud tingimustega.

  (3) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta pakkumiskutses esitatud tingimustele.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (5) Pakkuja kirjalikul taotlusel peab konkursi korraldaja teatama tema pakkumise tagasilükkamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 11.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

  (1) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi.

  (2) Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel lähtub konkursi korraldaja järgmistest kriteeriumidest:
  1) lõppkasutaja üldkasutatava telefonivõrguga ühendamise ja selle kaudu pakutavate teenuste kombineeritud tasuskeemid ning ette- ja järelmaksu võimalused;
  2) universaalteenuse osutamisega lisanduvad, eeldatavalt kaasnevad kulud ja tulud;
  3) punktis 2 nimetatud kulude, universaalteenuse kohustuseta tehtava tavapärase äritegevuse kulude ja seni tehtud kulude alusel planeeritavad lõppkasutaja üldkasutatava telefonivõrguga ühenduse loomise ja säilitamise tasud ja/või «Elektroonilise side seaduse» § 69 punktis 1 nimetatud teenuse tasud;
  4) tähtaeg, mille jooksul universaalteenuse osutamise kohustusega sideettevõtja on valmis sõlmima universaalteenuse osutamise piirkonnas lõppkasutajaga «Elektroonilise side seaduse» §-s 77 sätestatud nõuetele vastava liitumislepingu universaalteenuse osutamiseks;
  5) andmed sideettevõtja lõppkasutajate arvu suurenemisele ja hinnang lõppkasutajate rahulolu kohta pakkumisele eelnenud aastal.

§ 12.   Konkursi võitja

  (1) Konkursi korraldaja otsusega tunnistatakse konkursi võitjaks pakkuja, kelle pakkumine on käesoleva määruse §-s 11 sätestatud kriteeriumidest lähtudes parim.

  (2) Konkursi korraldaja kuulutab välja konkursi võitja ning kirjalik teade selle kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (3) Pärast otsuse tegemist konkursi tulemuste kohta avalikustab konkursi korraldaja 10 tööpäeva jooksul ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» konkursi võitja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json