Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2014, 12

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Vastu võetud 11.06.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui katkestuse põhjustas sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest.”;

2) paragrahvi 4 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada:
1) 12 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 16 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini;
2) 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

(6) Riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 70 tundi aastas või kuni 150 tundi aastas, kui jaotusvõrgu tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu. Riketest põhjustatud katkestuste kestus põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 150 tundi aastas. ”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui katkestuse põhjustas käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sündmus, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud katkestuste lubatud kestus 3 päeva võrra.”;

4) paragrahvi 4 lõiked 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Plaaniline katkestus võib kesta kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Võrguettevõtja võib turuosalisega tema tarbimiskoha suhtes kokku leppida ka teistsuguse plaanilise katkestuse aja.

(8) Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 64 tundi aastas, kui turuosalisega ei ole tema tarbimiskoha suhtes teisiti kokku lepitud.”;

5) paragrahvis 6 asendatakse lauseosa „EVS-EN 50160:2000” lauseosaga „EVS-EN 50160”;

6) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendatakse turuosalise asjakohase kalendrikuu võrgutasu summa võrra, mille võrguettevõtja peab turuosalisega sõlmitavates lepingutes ette nägema.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva määruse § 4 lõigetes 6 ja 8 nimetatud nõuete rikkumise korral vähendatakse turuosalise võrgutasu järgmise kalendriaasta esimese kolme kuu jooksul summa võrra, mis ei tohi olla väiksem vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2, 3, 4 või 5 nimetatud määrast.”.

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json