Teksti suurus:

Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2017, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.06.2017 otsus nr 105

Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2017

§ 1.  Riigikaitseseaduse §-s 7 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigikaitse strateegiliste arengudokumentide koostamisel, elluviimisel ja muutmisel lähtutakse riigieelarve seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud strateegiliste arengudokumentide koostamise, elluviimise ja muutmise korrast, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigisaladust sisaldavale riigikaitse valdkonna arengukavale ei kohaldata riigieelarve seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud kohustust esitada see Riigikogule arutamiseks. Enne valdkonna arengukava või selle muutmise eelnõu esitamist Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks kuulab peaminister ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json