Teksti suurus:

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2018, 1

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 08.06.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruses nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) Männiku püsielupaigas sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine aasta läbi;”;

3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Männiku püsielupaigas rahvaürituste korraldamine, telkimine ja lõkke tegemine.”;

4) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) maavara kaevandamine, välja arvatud 50 meetri raadiuses kõre kudemisveekogude ümbruses ja üldjuhul allpool põhjavee piiri;”;

5) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) maa-ainese ladustamine kõre kudemisveekogule lähemal kui 100 meetrit.”;

6) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

7) teine normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

8) määruse lisas esitatud Männiku püsielupaiga kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga (lisatud)1.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused püsielupaiga välis- ja vööndi piiri ning kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 21.08.2015. a käskkirjaga nr 757 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ära kuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Püsielupaiga kaart

/otsingu_soovitused.json