Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2012, 7

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 12.07.2012 nr 27

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” (RT I, 23.02.2012, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.”;

3) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel.”;

4) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Reoveekäitluse, joogiveevarustuse, siseveekogude tervendamise ja korrashoiu ning jääkreostuse alamprogrammides on toetuse maksimaalne suurus projekti kohta 1 000 000 eurot ilma käibemaksuta.”;

5) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnatuses:

„Programmi eesmärk on ka vähendada lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistest põhjustatud keskkonnariske või negatiivset mõju keskkonnale, maastikule ja inimese tervisele.”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) jäätmejaamade ja ümberlaadimisjaamade ehitamine, juhul kui toetuse suurus ilma käibemaksuta ei ületa 320 000 eurot projekti kohta, lähtuvalt kohaliku omavalitsuse jäätmekavast;”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimisega seoses toetatakse kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamist ja sellest tekkinud jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist.”;

8) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade, restaureerimis- ja rekonstrueerimisprojektide koostamine ja elluviimine;”;

9) paragrahvi 9 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maakondlikku programmi kuuluvad projektitaotlused, mille toetuse piirsumma ilma käibemaksuta on vastavalt keskkonnaprogrammile järgmine:”;

10) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui jäätmekäitluse programmi tavajäätmete ja ohtlike jäätmete alamprogrammides taotletakse toetust üle 65 000 euro ilma käibemaksuta, saab taotlejaks olla vähemalt 5 omavalitsuse poolt moodustatud juriidiline isik, välja arvatud väikesaartel, ning omavalitsustel peab olema ühiselt koostatud jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri.”;

12) paragrahvi 10 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja selle sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „jäätmekäitluse programmis” sõnadega „ohtlike jäätmete ja tavajäätmete alamprogrammides”;

14) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal maastikupilti kahjustava ehitise lammutamise alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust kohaliku omavalitsuse arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas lammutatavate hoonete ja rajatiste kaugust asustusest ning kaitstavatest loodusobjektidest;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärgi saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele (sealhulgas lammutustööde ja jäätmete käitlemise kulude jaotust), taotleja ja projekti partnerite võimekust projekt ellu viia ja projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse maa-ala edaspidiste kasutusvõimaluste tagamist ja projekti mõju piirkonna arengule;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju lammutamisel tekkivatest jäätmetest keskkonnale ja inimesele tuleneva negatiivse ohu vähendamisele ja jäätmekäitlushierarhia põhimõtete rakendamisele, sealhulgas lammutamisel eraldatavate ehitise osade korduskasutamiseks ettevalmistamise, materjalina ringlussevõtu ja muu taaskasutamise alternatiivide arvestamist.”;

15) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1, 10, 12 ja 15 jõustuvad 1. jaanuaril 2013. a.

Keit Pentus
Minister

Kristina Grau
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json