Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2016, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.07.2016 nr 34

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigile rahaliste annetuste tegemisel lähtutakse järgmisest:
1) sihtotstarbelisi annetusi riigile saab teha vaid eelneval kokkuleppel asutusega. Asutusel on õigus keelduda sihtotstarbelise annetuse vastuvõtmisest või tagastada annetus selle tegijale, kui annetuse kasutamine annetaja määratud sihtotstarbel ei ole otstarbekas või võimalik;
2) mittesihtotstarbelise annetuse tegemisel märgitakse maksekorraldusele viitenumber 2800045768.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhul kui riigiasutus kasutab tulude laekumise korraldamisel muud vahendajat või esindajat kui krediidiasutus, on see lubatud vaid juhul, kui antud vahendaja või esindaja edastab oma arvelduskontole laekunud riigiasutuse vahendid riigiasutuse e-kontole hiljemalt laekumisele järgneval tööpäeval.

(12) Kui lõikes 11 nimetatud vahendajat või esindajat kasutab välisesindus, edastab vahendaja või esindaja talle laekunud välisesinduse vahendid vähemalt kord nädalas välisesinduse arvelduskontole asukohariigi krediidiasutuses.”;

3) paragrahvi 25 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja lauseosa „ning delegeeritud haldusülesannete täitmisel vastav rakendusasutus”;

4) paragrahvi 25 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taotlejaks ei ole ministeerium, Riigikantselei ega põhiseaduslik institutsioon, edastab taotluse Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonnale ministeerium või Riigikantselei, kelle valitsemis- või haldusalasse taotleja kuulub.”;

5) paragrahvi 25 lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) projekti raames esmakordsel taotlemisel sildfinantseerimisvahendite taotleja ja partneri vahel sõlmitud lepingut ning Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna nõudmisel täiendavat teavet ja dokumente, kui sildfinantseerimisvahendeid kasutatakse käesoleva määruse § 27 lõike 4 alusel ettemakse tegemiseks.”;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Sildfinantseerimisvahendite arvelt võib perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 alusel toetuse kasutamisel teha põhjendatud juhul ettemakse partnerile perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 2 punkti 10 tähenduses, välja arvatud riigiasutusele. Ettemakse võib teha Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” § 18 lõike 1 punkti 1, lõigete 2 ja 5, lõike 8 punkti 1 ja lõigete 9–11 kohaselt selliselt, et programmi elluviija suhtes kohaldatakse rakendusüksuse kohta sätestatut, partneri suhtes kohaldatakse toetuse saaja kohta sätestatut ja taotluse rahuldamise otsusena käsitletakse lepingut.”;

7) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 nimetatud intressi arvestatakse eraldi igal e-kontol hoitava raha kuu keskmiselt jäägilt, mis on suurem kui 10 000 eurot, lähtudes 360-päevasest aastast. Intress kantakse vastavale e-kontole hiljemalt igale kalendrikuule järgneva kuu viiendal tööpäeval.”.

Sven Sester
Rahandusminister

Kaie Koskaru-Nelk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json