Teksti suurus:

Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2018, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine

Vastu võetud 22.10.2013 nr 7
RT I, 25.10.2013, 1
jõustumine 01.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2018RT I, 13.07.2018, 601.01.2019

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 3 ja Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded krediidiasutuste klientide vaheliste maksete aruannete sisule ja struktuurile ning aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.

  (2) Aruannetega kogutakse kergesti kättesaadavat teavet riigi maksebilansi koostamiseks. Aruandlus ei mõjuta maksete töötlemisprotsessi, on automatiseeritav ning vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 924/2009 (piiriüleste maksete kohta ühenduses), mille artiklit 5 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrusega (EL) nr 260/2012.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuste filiaalid (edaspidi krediidiasutused).

  (2) Krediidiasutused esitavad aruanded ainult Eestis asuvates üksustes osutatud makseteenuste kohta.

§ 3.   Määruses kasutatud mõisted

  (1) Makse on maksja või saaja algatatud sularaha sisse- või väljamakse ning raha ülekanne, olenemata selle aluseks olevast maksja ja saaja vahelisest õigussuhtest.

  (2) Riigisisene makse on maksetehing, kus nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka raha saaja makseteenuse pakkuja asuvad Eesti Vabariigis.

  (3) Piiriülene makse on maksetehing, kus maksja makseteenuse pakkuja või saaja makseteenuse pakkuja asub väljaspool Eesti Vabariiki.

  (4) Resident on
  1) Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;
  2) välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ja kommertstegevusega;
  3) Eesti Vabariigi seadusega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;
  4) Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);
  5) Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;
  6) Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;
  7) Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;
  8) Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;
  9) välisriigis õppiv või ravil viibiv punktides 7 või 8 nimetatud isik, olenemata tema õpingute või ravi kestusest;
  10) välisriigis viibiv punktides 7 või 8 nimetatud isik, kes on laevameeskonna liige või hooaja- või piiriülene töötaja, olenemata tema välisriigis viibimise kestusest;
  11) välisriigis viibiv, immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutav Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige.

  (5) Mitteresident on iga isik, kes pole hõlmatud mõistega resident.

  (6) Klient on füüsiline või juriidiline isik (sh aruandva krediidiasutusega lepingulist suhet mitteomav isik), välja arvatud aruandev krediidiasutus.

  (7) Korrespondentkonto on pangakonto, mille kaudu arveldatakse teise krediidiasutuse korraldusel ja arvel sooritatud makseid.

  (8) Maksepäev ehk kliendi väärtuspäev on kliendi konto debiteerimise või krediteerimise päev.

  (9) Maksevaluuta on valuuta, milles maksesumma saajale üle kantakse.

§ 4.   Aruanded ja nende koostamise üldpõhimõtted

  (1) Krediidiasutus koostab ja esitab järgmised aruanded:
  1) „Residentide piiriüleste maksete aruanne” koodiga 227 (lisa 1);
  2) „Mitteresidentide riigisiseste maksete aruanne” koodiga 228 (lisa 2).

  (2) Aruannetes ei kajastata makseid vahe- või korrespondentkontodel, mis on algatatud teistes krediidiasutustes ja mis suunatakse edasi lõplikele saajatele teistes krediidiasutustes.

  (3) Krediidiasutusesisest klientidevahelist makset käsitatakse riigisisese maksena.
[RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Riigisisese ja piiriülese makse määratlemine ei sõltu kasutatavast maksevaluutast.

  (5) Kontsernikontot käsitatakse arvestusliku kontona ning kontserni liikme kui makse saaja või algataja residentsus ei sõltu peaettevõtja asukohariigist.

  (6) Aruannetes ei kajastata puudulike rekvisiitide tõttu lõpetamata jäänud ja maksjale tagasi suunatud makseid.

§ 5.   Aruandluslävi

  Aruannetes kajastatakse makseid, mille suurus on 10 000 eurot ja rohkem või vastav väärtus muus valuutas.

§ 6.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud aruannete aruandeperiood on kalendrikuu.

  (2) Krediidiasutus esitab § 4 lõikes 1 nimetatud aruanded Eesti Pangale seitsmendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 7.   Aruannete esitamise viis

  (1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumise korral esitatakse tühi aruanne.

§ 8.   Aruannete säilitamine

  Eesti Pangale esitatud aruandeid säilitatakse krediidiasutuses üks aasta.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse kehtetuks tunnistamist tuleb selle alusel kogutud, kuid Eesti Pangale esitamata andmed esitada Eesti Pangale eelnimetatud määruse nõudeid järgides hiljemalt 21. veebruaril 2014.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2014.

Lisa 1 Residentide piiriüleste maksete aruanne
[RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 2 Mitteresidentide riigisiseste maksete aruanne
[RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 3 Aruannete tehnilised tingimused ja edastusformaat
[Kehtetu - RT I, 13.07.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

/otsingu_soovitused.json