Teksti suurus:

Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2018, 15

Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord

Vastu võetud 25.03.2015 nr 7
RT I, 27.03.2015, 32
jõustumine 01.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2018RT I, 13.07.2018, 716.07.2018

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 5 ja § 43 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu tegevliikme ja Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punkti 1 alusel valitud auliikme (edaspidi koos tegevliige) elukohas sõjaväerelvade registri Kaitseliidu relvaregistrisse (edaspidi Kaitseliidu relvaregister) kantud relva (edaspidi Kaitseliidu relv) ja laskemoona hoidmise tingimused ja hoiule andmise kord ning Kaitseliidu seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud erivahendi (edaspidi erivahend) ja § 40 lõike 3 alusel kehtestatud määruses nimetatud enesekaitsevahendi (edaspidi enesekaitsevahend) hoiule andmise tingimused ja kord.
[RT I, 13.07.2018, 7 - jõust. 16.07.2018]

  (2) Elukoht käesoleva määruse tähenduses on tegevliikme alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter, kus tegevliige Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendit ja enesekaitsevahendit hoida soovib või hoiab.

§ 2.   Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi elukohas hoidmise tingimused

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona elukohas hoidmise õiguse (edaspidi hoiuõigus) võib anda tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relva kandmise luba (edaspidi Kaitseliidu relvaluba).

  (2) Erivahendi ja enesekaitsevahendi hoiuõiguse võib tegevliikmele anda, kui see on vajalik Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2, 3 ja 7 sätestatud ülesande täitmise eesmärgil teenistuskohustuse täitmiseks.

  (3) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendit ja enesekaitsevahendit peab hoidma tingimustes, mis tagavad selle säilimise, ohutuse ümbrusele ning välistavad kõrvaliste isikute juurdepääsu.

  (4) Automaattulirelva ning kahte ja enamat tulirelva peab hoidma selleks kohandatud ja põranda, seina või ehituskonstruktsiooni külge statsionaarselt kinnitatud raudkapis (edaspidi relvakapp). Ühte Kaitseliidu relva, välja arvatud automaattulirelva, ei pea hoidma relvakapis, kui Kaitseliidu relva hoiuruum vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustele. Kaitseliidu relva hoitakse tühjaks laetuna.

  (5) Kokku rohkem kui kaheksat Kaitseliidu relva ja muud relva peab hoidma spetsiaalselt kohandatud ruumis (edaspidi relvahoidla) või relvakapis üheksa või enama tulirelva hoidmiseks.

  (6) Laskemoona peab hoidma relvadest eraldi, lukustatavas kapis või karbis või relvakapis või relvahoidlas olevas relvast eraldatud lukustatud sektsioonis.

  (7) Relvakapis või relvahoidlas võib koos Kaitseliidu relvaga hoida tegevliikmele kuuluvaid muid tulirelvi ja laskemoona, kui sellest on Kaitseliitu eelnevalt teavitatud.

  (8) Kaitseliidu relva ei või hoida relvakapis või relvahoidlas, millele on juurdepääs mõnel kõrvalisel isikul.

  (9) Relvahoidla ja relvakapp peavad vastama relvaseaduse § 46 lõike 10 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega relvahoidlale ja relvakapile kehtestatud nõuetele.

§ 3.   Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi hoiuõiguse taotlemine

  (1) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi hoiuõiguse saamiseks peab seda taotlev tegevliige (edaspidi taotleja) esitama kirjaliku hoiuõiguse taotluse (edaspidi taotlus).

  (2) Taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või tema määratud juhul Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiuõiguse saamiseks malevapealikule ning erivahendi või enesekaitsevahendi hoiuõiguse saamiseks struktuuriüksuse ülemale (edaspidi koos ülem).

  (3) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja elukoht ja kontaktandmed;
  3) Kaitseliidu struktuuriüksuse ja allüksuse nimetus, kuhu taotleja kuulub;
  4) Kaitseliidu liikmekaardi number;
  5) Kaitseliidu relva ja laskemoona korral Kaitseliidu relvaloa number relvaloa olemasolul;
  6) andmed Kaitseliidu relva, sealhulgas selle olulise osa ja lisaseadme, või laskemoona kohta (liik, kaliiber, mudel, tootja, number) või erivahendi või enesekaitsevahendi kohta, mille hoiuõigust taotletakse;
  7) erivahendi ja enesekaitsevahendi korral teenistuskohustus, mille täitmiseks seda vajatakse, ja elukohas hoidmise vajaduse põhjendus;
  8) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (4) Kui tegevliige soovib koos Kaitseliidu relvaga hoida muid tulirelvi, peab ta esitama taotluses lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule relvakapis või relvahoidlas hoitavate muude tulirelvade arvu.

  (5) Kaitseliidu ülem võib kehtestada taotluse vormi.

§ 4.   Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi elukohas hoidmise tingimuste eelkontroll

  (1) Enne hoiuõiguse andmist või sellest keeldumist peab ülema määratud isik (edaspidi kontrollija) Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või enesekaitsevahendi elukohas hoidmise tingimuste (edaspidi hoiutingimused) eelkontrollimiseks külastama taotluses märgitud elukohta.

  (2) Eelkontrollist teatatakse taotlejale ette vähemalt 48 tundi. Taotleja nõusolekul võib etteteatamise aeg olla lühem.

  (3) Eelkontrollimise käigus on kontrollijal õigus teha fotosid planeeritud hoiukoha ja hoiutingimuste jäädvustamiseks.

  (4) Taotluses esitatud teabe või hoiutingimuste kontrollimiseks on kontrollijal ja ülemal õigus nõuda lisaandmete, -dokumentide ja -selgituste esitamist.

  (5) Kontrollija märgib viie tööpäeva jooksul pärast eelkontrolli, kas hoiutingimused vastavad käesolevas määruse §-s 2 esitatud nõuetele. Juhul kui hoiutingimused ei vasta nõuetele, esitab kontrollija tuvastatud puuduste ülevaate. Märge hoiutingimuste kohta koos fotode ja ülevaatega loetakse taotluse osaks.

  (6) Kaitseliidu ülem võib kehtestada eelkontrolli täpsemad nõuded ja korra.

§ 5.   Hoiuõiguse andmise otsustamine

  (1) Hoiuõiguse andmise otsustab ülem 90 päeva jooksul pärast taotluse või viimaste lisaandmete ja -dokumentide esitamist ja käesoleva määruse § 4 lõikes 5 ette nähtud märke tegemist ja ülevaate koostamist.

  (2) Hoiuõiguse andmise kirjalikus otsuses märgitakse vähemalt järgmine:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) elukoht, kus Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või enesekaitsevahendi hoidmine on lubatud;
  4) andmed Kaitseliidu relva, sealhulgas selle olulise osa ja lisaseadme, või laskemoona kohta (liik, kaliiber, mudel, tootja, number ja kogus) või erivahendi või enesekaitsevahendi kohta, mille hoiuõigus antakse;
  5) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamisviide;
  7) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (3) Hoiuõigus antakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui taotleja on ise taotlenud tähtajalist hoiuõigust või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole tähtajatu hoiuõiguse andmine põhjendatud.

  (4) Hoiuõiguse andmisest keeldutakse, kui:
  1) hoiutingimused ei vasta käesoleva määrus §-s 2 esitatud nõuetele;
  2) Kaitseliidu relva hoiuõiguse taotlejal puudub kehtiv Kaitseliidu relvaluba või taotluse menetlemise ajal on keeldutud selle andmisest;
  3) taotleja on keeldunud käesoleva määruse §-s 4 ette nähtud kontrollist või on teinud selle ajal takistusi;
  4) taotlejal on kehtiv hoiuõigus muus kohas, kui taotluses näidatud elukoht.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 4 võib hoiuõiguse andmisest keelduda juhul, kui:
  1) taotleja soovib elukohas hoida Kaitseliidu omandis olevat Kaitseliidu seaduse § 41 lõikes 4 nimetatud relva, mida kasutab Kaitseliiduga töösuhtes olev isik või teine Kaitseliidu liige või mida on vaja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks;
  2) taotleja soovib elukohas hoida sõjaväerelva, mida kasutab Kaitseliiduga töösuhtes olev isik või teine Kaitseliidu liige või mida on vaja Kaitseliidu ülesannete täimiseks;
  3) relva hoiuõiguse taotlejal on Kaitseliidu relva, muu relva või laskemoona käitlemise nõuete rikkumise eest kehtiv karistus;
  4) taotleja on rikkunud käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud kohustust;
  5) taotleja on varem rikkunud Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või enesekaitsevahendi hoiutingimuste nõudeid.

  (6) Hoiuõiguse andmise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult taasesitatavas vormis 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (7) Kolme tööpäeva jooksul Kaitseliidu relva hoiuõiguse andmisest teavitatakse Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejat, kes muudab registris Kaitseliidu relva asukoha andmeid.

§ 6.   Hoiuõiguse arvestus ja hoiutingimuste järelkontroll

  (1) Elukohas hoitavate Kaitseliidu relvade, laskemoona, erivahendite ja enesekaitsevahendite üle peetakse arvestust Kaitseliidu ülema kehtestatud korras.

  (2) Elukohas hoitavate Kaitseliidu relvade üle peetakse arvestust Kaitseliidu relvaregistris.

  (3) Vähemalt üks kord viie aasta jooksul külastab kontrollija hoiutingimuste järelkontrollimiseks hoiuõigusega tegevliikme elukohta.

  (4) Järelkontrolli ei tohi teha sagedamini kui üks kord kahe aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et tegevliige on rikkunud hoiutingimusi või relva käitlemise nõudeid.

  (5) Järelkontrollile kohaldatakse käesoleva määruse § 4 lõigetes 2–5 sätestatud ja lõike 6 alusel kehtestatud eelkontrolli nõudeid.

§ 7.   Hoiuõiguse lõppemine

  (1) Hoiuõigus lõppeb tähtaja lõppemisel.

  (2) Hoiuõigus lõpetatakse viivitamata:
  1) hoiuõigusega tegevliikme avalduse alusel;
  2) Kaitseliidu relvaloa kehtivuse peatamisel või kehtetuks tunnistamisel;
  3) Kaitseliidu liikmesuse peatamisel, muutumisel või lõppemisel, välja arvatud Kaitseliidu tegevliikme valimisel auliikmeks Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel;
  4) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi võõrandamisel;
  5) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi varguse või kaotsimineku korral;
  6) Kaitseliidu relva, erivahendi või enesekaitsevahendi hoidmisel mujal kui käesoleva määruse § 5 lõike 2 punkti 3 alusel märgitud elukohas;
  7) tegevliikme keeldumisel järelkontrollist või selle takistamisel;
  8) juhul, kui viimasest järelkontrollist on möödunud üle viie kalendriaasta, välja arvatud juhul, kui kontrollimata jätmise on põhjustanud kontrollija tegevus või tegevusetus;
  9) Kaitseliidu relva kasutamisel väljaspool Kaitseliidu teenistuskohustuste täitmist.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 2 võib hoiuõiguse lõpetada, kui:
  1) hoiutingimused ei vasta käesoleva määruse §-s 2 sätestatud nõuetele ning on alust arvata, et puuduste kõrvaldamine mõistliku aja jooksul ei ole võimalik;
  2) tegevliige on rikkunud Kaitseliidu relva või muu relva käitlemise nõudeid;
  3) tegevliige on rikkunud käesoleva määruse § 2 lõikes 7 või § 3 lõikes 4 sätestatud kohustust;
  4) tegevliige on olulisel määral rikkunud käesolevas määruses sätestatud Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiule viimise kohustust;
  5) Kaitseliit teeb sellekohase ettepaneku, kuna elukohas hoitav relv on Kaitseliidu või riigi omandis ja seda on vaja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks.

  (4) Hoiuõigus lõpetatakse Kaitseliidu ülema või tema volitatud malevapealiku kirjaliku otsusega, milles märgitakse vähemalt järgmine:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) tegevliikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) hoiuõiguse andmise otsuse number ja kuupäev;
  4) andmed Kaitseliidu relva, sealhulgas selle olulise osa ja lisaseadme, või laskemoona kohta (liik, kaliiber, mudel, tootja, number ja kogus) või erivahendi või enesekaitsevahendi kohta, mille hoiuõigus lõpetatakse;
  5) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamisviide;
  7) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (5) Hoiuõiguse lõpetamise otsus tehakse tegevliikmele teatavaks viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis.

§ 8.   Relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi Kaitseliitu hoiule viimine

  (1) Hoiuõiguse lõppemise korral on tegevliige kohustatud Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi või enesekaitsevahendi viivitamata Kaitseliitu hoiule viima.

  (2) Juhul kui tegevliige jätab täitmata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse viia Kaitseliidu relv või laskemoon hoiule Kaitseliitu, teavitab Kaitseliit viivitamata Kaitseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametit relva, selle olulise osa või laskemoona ebaseadusliku käitlemise kahtlusest.

  (3) Juhul kui tegevliige ei viibi elukohas järjest üle 14 päeva, peab ta väljaspool relvakappi ja relvahoidlat hoitava Kaitseliidu relva ja laskemoona viima hoiule Kaitseliitu.

  (4) Juhul kui tegevliige ei viibi elukohas järjest üle kuue kuu, peab ta elukohas hoitava Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi viima hoiule Kaitseliitu, sõltumata selle elukohas hoidmise viisist.

  (5) Kolme tööpäeva jooksul pärast Kaitseliidu relva hoiuõiguse lõppemist ja Kaitseliidu relva Kaitseliitu hoiule toomist teavitatakse Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejat, kes muudab registris Kaitseliidu relva asukoha andmeid.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud korra alusel antud Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiuõigus jääb pärast määruse jõustumist kehtivaks.

  (2) Pärast käesoleva määruse jõustumist kuue kuu jooksul teavitab Kaitseliit kirjalikult Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejat enne määruse jõustumist tegevliikmele elukohas hoidmiseks antud Kaitseliidu relvadest ja elukohtadest, kus tegevliikmel on õigus relva hoida.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lõikes 3 ettenähtud järelkontrolli tähtaega arvestatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

  (4) Enne käesoleva määruse jõustumist kasutusele võetud relvahoidla ja relvakapp tuleb käesoleva määruse nõuetega kooskõlla viia kahe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json