Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/043 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2019, 5

Lepingu nr 17-00132/043 muutmine

Vastu võetud 10.07.2019

Lisa 4
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/043 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Termaki Autopargi Aktsiaselts registrikoodiga 10364111, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Pilvetee tn 8/1, 12618 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Anne Kask,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 28.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Termaki Autopargi Aktsiaselts

Teelise 4

Pilvetee tn 8/1

10916 Tallinn

12618 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 673 9348

E-post: info@mnt.ee

E-post: anne.kask@termak.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10364111

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json