Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/0404-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2019, 11

Lepingu nr 1-13/18/0404-1 muutmine

Vastu võetud 19.06.2019

Lisa 4
06.03.2018. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/0404-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Valga Tehnoülevaatuse OÜ, registrikoodiga 10736883, asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Transpordi tn 1 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Einar Mets,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 06.03.2018 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Valga Tehnoülevaatuse OÜ

Teelise 4

Transpordi tn 1

10916 Tallinn

68205 Valga

Tel. 611 9300

Tel. 764 1189

E-post: info@mnt.ee

E-post: autohool@hot.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10736883

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json