Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/1998-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2019, 13

Lepingu nr 1-13/18/1998-1 muutmine

Vastu võetud 09.07.2019

Lisa 2
05.11.2018. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/1998-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Remauto OÜ, registrikoodiga 12128030, asukohaga Randvere tee 29-1, Pirita linnaosa, Tallinn, 11912 Harju maakond (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Roland Ehrbach,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 05.11.2018 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Remauto OÜ

Teelise 4

Randvere tee 29-1, Pirita linnaosa

10916 Tallinn

11912 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 58 049 440

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@remauto.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 12128030

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json