Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi ümberkorraldamisega Kliimaministeeriumiks

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi ümberkorraldamisega Kliimaministeeriumiks

Vastu võetud 03.07.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 43 lõike 1, § 120 lõike 1, § 1233 lõike 6, § 161 lõike 3, § 1821 lõike 5, § 192 lõike 2 ja § 193 lõike 6, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 8 lõike 4, § 23 lõigete 1 ja 2 ja § 30, jahiseaduse § 4 lõike 3, § 24 lõike 3, § 27 lõike 4, § 29 lõigete 2 ja 4, § 32, § 36 lõike 9, § 40 lõike 14 ja § 42 lõike 3, jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 3 ja § 64 lõike 23, kalapüügiseaduse § 12 lõike 5, § 20 lõike 5, § 25 lõike 7, § 26 lõike 8, § 291 lõike 4, § 61 lõike 12 ja § 68 lõigete 1, 2, 4 ja 5, keskkonnajärelevalve seaduse § 83, § 13 lõigete 2 ja 3, keskkonnaseire seaduse § 4 lõike 3 ja § 13 lõike 6, keskkonnatasude seaduse § 1 lõike 2 punktide 2 ja 3, § 121 lõike 2 ja § 59 lõike 4, kiirgusseaduse § 52 lõike 2, § 97 lõike 3 ja § 102 lõike 6, looduskaitseseaduse § 10 lõike 6, § 11 lõike 3, § 12, § 15 lõike 3 punkti 2 ja § 18 lõike 3, maapõueseaduse § 34 lõike 11, § 54 lõike 9, § 62 lõike 11 ja § 64 lõike 10, maareformi seaduse § 29 ja § 31 lõike 1 punkti 6, metsaseaduse § 9 lõike 2, § 11 lõigete 3 ja 4, § 23 lõigete 2, 3 ja 10, § 24 lõigete 6, 7 ja 10, § 25 lõigete 3 ja 7, § 28 lõike 81, § 29 lõigete 3, 41, 5 ja 6, § 30 lõigete 3 ja 7, § 31 lõigete 3 ja 4, § 33, § 40 lõigete 41–7 ja 11, § 43 lõigete 3 ja 31 ning § 45 lõike 5, muuseumiseaduse § 18 lõike 2, pakendiaktsiisi seaduse § 8 lõike 3, pakendiseaduse § 23 lõike 6, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, riigivaraseaduse § 19 lõike 4, § 37 lõike 6 ja § 57 lõike 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 43 lõike 5, veeseaduse § 53 lõike 5, § 72 lõike 6, § 852 lõike 2, § 204 lõike 7 ja § 243 lõike 5, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruse nr 41 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruses nr 41 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 2. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded” muutmine

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded” §-s 9 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 3. Keskkonnaministri 8. oktoobri 2019. a määruse nr 53 „Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord” muutmine

Keskkonnaministri 8. oktoobri 2019. a määruse nr 53 „Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord” §-s 2 ja § 8 lõikes 2 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnaga „kliimaministri”.

§ 4. Keskkonnaministri 8. juuni 2022. a määruse nr 26 „Eesti looduse infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 8. juuni 2022. a määruses nr 26 „Eesti looduse infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaamet, Kliimaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 ja § 16 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

3) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Keskkonnaamet, Kliimaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus andmekogu volitatud töötlejatena käesoleva määruse §-s 4 nimetatud andmete ulatuses;”.

§ 5. Keskkonnaministri 2. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 2. jaanuari 2013. a määruses nr 1 „Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruse tekstis, välja arvatud §-s 11, asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 6. Keskkonnaministri 12. septembri 2022. a määruse nr 41 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis” muutmine

Keskkonnaministri 12. septembri 2022. a määruses nr 41 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punktis 3 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”;

2) paragrahvi 13 lõikes 6 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 7. Keskkonnaministri 29. märtsi 2005. a määruse nr 20 „Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 29. märtsi 2005. a määruse nr 20 „Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord” § 7 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 8. Keskkonnaministri 8. juuni 2004. a määruse nr 68 „Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave” muutmine

Keskkonnaministri 8. juuni 2004. a määruses nr 68 „Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 9. Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 23 „Geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 23 „Geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind” § 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 10. Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” § 9 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumiga” sõnaga „Kliimaministeeriumiga”.

§ 11. Keskkonnaministri 21. mai 2013. a määruse nr 20 „Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm” muutmine

Keskkonnaministri 21. mai 2013. a määruse nr 20 „Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm” §-s 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumiga” sõnaga „Kliimaministeeriumiga”.

§ 12. Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 30 „Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 30 „Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord” § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 13. Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” § 2 lõikes 3 ja § 7 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumiga” sõnaga „Kliimaministeeriumiga”.

§ 14. Keskkonnaministri 14. aprilli 2023. a määruse nr 23 „Joogiveehaarde valgala ja toiteala riskihindamise ja -juhtimise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 14. aprilli 2023. a määruse nr 23 „Joogiveehaarde valgala ja toiteala riskihindamise ja -juhtimise nõuded” § 6 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 15. Keskkonnaministri 22. juuni 2020. a määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 22. juuni 2020. a määruses nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”;

3) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja peab viitama projekti toetajale järgmiselt: „Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest”. Kasutada tuleb Kliimaministeeriumi kolme lõviga logo, mis on Vabariigi Valitsuse kodulehel, ja KIKi logo, mis on KIKi kodulehel.”.

§ 16. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 60 „Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 60 „Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 17. Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määruse nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määruse nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri” § 2 tekstis asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnaga „kliimaministri”.

§ 18. Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 36 „Keskkonnaagentuuri põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruses nr 36 „Keskkonnaagentuuri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 19. Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruses nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruse tekstis, välja arvatud §-s 13, asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 20. Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 „Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruses nr 39 „Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi keskus) on Kliimaministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 21. Keskkonnaministri 11. novembri 2016. a määruse nr 48 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 11. novembri 2016. a määruses nr 48 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kliimaministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord”;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 22. Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määruses nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kliimaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord”;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 23. Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 31 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruses nr 31 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kliimaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord”;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

3) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 24. Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruses nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 32 lõikes 4 ja § 36 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 25. Keskkonnaministri 18. oktoobri 2017. a määruse nr 42 „Keskkonnaseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 18. oktoobri 2017. a määruses nr 42 „Keskkonnaseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaamet, Kliimaministeerium ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 12 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 26. Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 „Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine” muutmine

Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruses nr 43 „Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 27. Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” § 7 lõike 3 punktis 2 ja allmärkuses asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 28. Keskkonnaministri 25. mai 2018. a määruse nr 13 „Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 25. mai 2018. a määruses nr 13 „Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 29. Keskkonnaministri 25. septembri 2020. a määruse nr 46 „Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 25. septembri 2020. a määruses nr 46 „Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 30. Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” muutmine

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” § 5 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 31. Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 32. Keskkonnaministri 28. augusti 2017. a määruse nr 32 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 28. augusti 2017. a määruses nr 32 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 ja §-s 18 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvis 19 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 33. Keskkonnaministri 1. veebruari 2023. a määruse nr 3 „Nullheitega sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 1. veebruari 2023. a määruses nr 3 „Nullheitega sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”.

§ 34. Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 26 „Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 26 „Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord” § 3 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumiga” sõnaga „Kliimaministeeriumiga”.

§ 35. Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruse nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruses nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmekogu arendab, hooldab ja majutab Kliimaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus koostöös vastutava töötlejaga.”;

2) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamist, haldamist, hooldust ja arendust finantseeritakse Kliimaministeeriumile, Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatud finantsvahenditest.”;

3) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”.

§ 36. Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 77 „Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 77 „Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 37. Keskkonnaministri 3. novembri 2005. a määruse nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord” muutmine

Keskkonnaministri 3. novembri 2005. a määruse nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord” § 1 lõikes 4 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 38. Keskkonnaministri 15.04.2005 määruse nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid” muutmine

Keskkonnaministri 15.04.2005 määruse nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid” §-s 3 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 39. Keskkonnaministri 15. oktoobri 2019. a määruse nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis” muutmine

Keskkonnaministri 15. oktoobri 2019. a määruse nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis” § 9 lõikes 5 asendatakse sõna „keskkonnaministrile” sõnaga „kliimaministrile”.

§ 40. Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 42 „Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 42 „Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord” § 4 lõikes 3 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”.

§ 41. Keskkonnaministri 22. veebruari 2023. a määruse nr 8 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” muutmine

Keskkonnaministri 22. veebruari 2023. a määruse nr 8 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” §-des 1 ja 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 42. Keskkonnaministri 23. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord” § 6 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumile” sõnaga „Kliimaministeeriumile”.

§ 43. Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruse nr 41 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruses nr 41 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Välistöötajate andmed kantakse registrisse kiirgusseaduse § 52 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.”;

2) paragrahvis 15 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 44. Keskkonnaministri 23. veebruari 2021. a määruse nr 8 „Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 23. veebruari 2021. a määruses nr 8 „Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 45. Keskkonnaministri 27. augusti 2004. a määruse nr 111 „Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustes” muutmine

Keskkonnaministri 27. augusti 2004. a määruses nr 111 „Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustes” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 46. Keskkonnaministri 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Keskkonnaministri 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 11 punktis 4 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 47. Keskkonnaministri 28. juuni 2016. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 28. juuni 2016. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 48. Keskkonnaministri 4. juuli 2016. a määruse nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 4. juuli 2016. a määruses nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 8–10 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 49. Keskkonnaministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 50. Keskkonnaministri 10. juuli 2015. a määruse nr 44 „Toetuse andmise tingimused meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” tegevuse „Vooluveekogude tervendamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 10. juuli 2015. a määruse nr 44 „Toetuse andmise tingimused meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” tegevuse „Vooluveekogude tervendamine” jaoks avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 51. Keskkonnaministri 19. juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused meetme „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine” tegevuste elluviimiseks” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused meetme „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine” tegevuste elluviimiseks” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 52. Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 53. Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 58 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 58 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 54. Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste „Kaitstavate elupaikade taastamine” ja „Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” raames” muutmine

Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste „Kaitstavate elupaikade taastamine” ja „Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” raames” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 55. Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 56. Keskkonnaministri 22. septembri 2020. a määruse nr 45 „Toetuse andmise tingimused meetme „Üleujutusriski maandamine” ehituslike tegevuste elluviimiseks” muutmine

Keskkonnaministri 22. septembri 2020. a määruses nr 45 „Toetuse andmise tingimused meetme „Üleujutusriski maandamine” ehituslike tegevuste elluviimiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 57. Keskkonnaministri 11. detsembri 2019. a määruse nr 69 „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 11. detsembri 2019. a määruses nr 69 „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister”.

§ 58. Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruse nr 41 „Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruse nr 41 „Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord” § 5 lõikes 4 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 59. Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” muutmine

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” § 9 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 60. Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruses nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 61. Keskkonnaministri 1. septembri 2019. a määruse nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 1. septembri 2019. a määruse nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded” allmärkuses asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 62. Keskkonnaministri 6. septembri 2016. a määruse nr 28 „Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm” muutmine

Keskkonnaministri 6. septembri 2016. a määruse nr 28 „Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm” § 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Välistöötaja doosikaart on registri alusdokument keskkonnaministri 20.10.2016 määruse nr 41 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus” tähenduses.”

§ 63. Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” § 2 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 64. Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord” § 3 lõikes 3 ja § 8 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 65. Keskkonnaministri 17.05.2018 määruse nr 12 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 17.05.2018 määruses nr 12 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekstis asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnaga „kliimaministri”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

Kristen Michal
Kliimaminister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa Õiend kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal liikumise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json