Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 2

Ministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega

Vastu võetud 30.06.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1, kollektiivlepingu seaduse § 41 lõike 2, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 21 lõike 4, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõigete 2 ja 6, töötuskindlustuse seaduse § 23 lõike 21, töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 46 lõike 6, § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 17 lõike 2 alusel ja kooskõlas § 16 lõikega 2, § 131 lõike 4 punkti 1 ja § 16 lõike 1 ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Tervise- ja tööministri 20. märtsi 2019. a määruse nr 34 „Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. märtsi 2019. a määruse nr 34 „Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord” § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „Sotsiaalministeeriumi” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi”.

§ 2. Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 4 „Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 4 „Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus” § 1 lõikes 3 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium”.

§ 3. Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” muutmine

Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” § 4 tekstis asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium”.

§ 4. Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” § 1 lõikes 1 ja § 9 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” vastavas käändes.

§ 5. Sotsiaalministri 14. septembri 2000. a määruse nr 58 „Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 14. septembri 2000. a määruses nr 58 „Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Sotsiaalministeeriumi” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi”;

2) paragrahvi 1 lõikes 2, § 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõike 1 punktis 1, § 3 lõike 2 punktides 4 ja 5 ning lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna „sotsiaalminister” sõnadega „majandusvaldkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Nõukoja istungeid korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.”.

§ 6. Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” muutmine

Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” § 3 tekstis asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium”.

§ 7. Tervise- ja tööministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus” § 1 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „Sotsiaalministeeriumile” sõnadega „ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile”.

§ 8. Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruse nr 28 „Tööturu statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavad andmed” muutmine

Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruses nr 28 „Tööturu statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavad andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Töötukassa esitab Sotsiaalministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma andmekogudes olevad statistilised andmed tööturu olukorra kohta. Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lepivad kokku täpse andmekoosseisu.”;

2) paragrahvi 2 teksti täiendatakse pärast sõna „Töötukassa” tekstiosaga „, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium”.

§ 9. Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2017. a määruse nr 71 „Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2017. a määruse nr 71 „Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord” § 2 lõike 2 punktis 1 ja lõigetes 3 ja 5 ning § 9 lõikes 5 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” vastavas käändes.

§ 10. Sotsiaalkaitseministri 2. veebruari 2022. a määruse nr 16 „Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise rahaline toetamine” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 2. veebruari 2022. a määruses nr 16 „Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise rahaline toetamine” asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” vastavas käändes.

§ 11. Määruste kehtetuks tunnistamine

Järgmised määrused tunnistatakse kehtetuks:

1) sotsiaalministri 16. mai 2008. a määrus nr 26 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006” meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa „Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri”;

2) sotsiaalministri 16. septembri 2005. a määrus nr 100 „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006 meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa „Tööturuasutuste projektid” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri”;

3) sotsiaalministri 4. aprilli 2006. a määrus nr 35 „Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul”, välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri”;

4) sotsiaalministri 5. novembri 2008. a määrus nr 69 „Meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri”;

5) sotsiaalministri 15. aprilli 2010. a määrus nr 34 „Meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri”;

6) sotsiaalministri 22. jaanuari 2010. a määrus nr 10 „Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri”;

7) sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määrus nr 59 „Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” perioodil 2012–2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri”;

8) sotsiaalministri 6. aprilli 1999. a määrus nr 25 „Sotsiaalmajandusnõukogu töökorra kinnitamine”.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json