Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 8

Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus, registrisse andmete esitamise kord ja andmekoosseis

Vastu võetud 12.09.2022 nr 41
RT I, 16.09.2022, 7
jõustumine 19.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 192 lõike 2 ja § 193 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja ametlik nimetus, nimetuse ametlik lühend ja ingliskeelne nimetus

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on FOKA register.

  (3) Andmekogu ametlik lühend inglise keeles on FOKA Registry.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kogutavate fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingutega seotud andmete digitaalses keskkonnas haldamine. Andmete kogumise laiem eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri väljutatavate heitkoguste vähenemine.

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaamet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib andmekogu arendustöid;
  4) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  5) rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  6) tagab andmekogu teenuste kasutajatoe;
  7) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel ning olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  8) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.

§ 4.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab andmekogu haldamise, hooldamise ja majutamise;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab ja koordineerib andmekogu arendustöid ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed.

§ 6.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on M.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed ja andmete töötlemine 

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 192 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete täpsem koosseis on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 8.   Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba;
  2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate paigaldamise, teenindamise, hooldamise, remondi või kasutuselt kõrvaldamisega või paiksetest elektrijaotlatest fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegeleva füüsilise isiku sertifikaat;
  3) osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevust tõendavad dokumendid, mis on nimetatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 186 lõike 2 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  4) Keskkonnaameti objekti kontrollimise protokoll.

§ 9.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmed kustutatakse viie aasta möödumisel paiksete jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade, tuletõrjeseadmete, elektrijaotlate ning lahusteid sisaldavate seadmete maha kandmisest.

  (2) Lõpuni registreerimata seadmete andmeid säilitatakse 90 päeva alates seadme registreerimise alustamisest.

4. peatükk Andmete andmekogusse esitamine ja juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 10.   Andmete esitajad

  (1) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud andmeid on pädev esitama käitleja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 184 lõike 3 või § 191 lõike 3 tähenduses.

  (2) Käitleja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 184 lõike 3 või § 191 lõike 3 tähenduses võib esitada andmekogule sama seaduse § 193 lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud andmeid volitatud isiku kaudu.

  (3) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) loale märgitud lubatud käitlemistoiminguteks atmosfääriõhu kaitse seaduse § 198 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik;
  2) sertifikaadile märgitud lubatud käitlemistoiminguteks teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaati omav isik, kelle sertifikaati tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 5 viidatud komisjoni määruse kohaselt;
  3) käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud isiku töötaja, kes omab asjakohast kutse- või osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 5 viidatud komisjoni määruse kohaselt ja keda käitlemisluba või teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaati omav isik rakendab oma töös.

  (4) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 186 lõikes 1 nimetatud isik;
  2) isik, kes omab asjakohast kutse- või osakutsetunnistust;
  3) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 198 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik.

  (5) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 198 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik;
  2) teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaati omav isik, kelle sertifikaati tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 1 viidatud komisjoni määruse kohaselt;
  3) käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud isiku töötaja, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 1 viidatud komisjoni määruse kohaselt, ja keda käitlemisluba või teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaati omav isik rakendab oma töös.

  (6) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete elektrijaotlate käitlemistoimingute kohta on pädev esitama käitlemistoimingu tegija, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 4 viidatud komisjoni määruse kohaselt.

  (7) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete elektrijaotlate lekkekontrolli kohta on pädev esitama lekkekontrolli tegija, kes on vastutavale töötlejale esitanud oma isiku- ja kontaktandmed.

  (8) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 193 lõikes 4 sätestatud andmeid viis või enam tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahusteid sisaldavate paiksete seadmete käitlemistoimingute kohta on pädev esitama käitlemistoimingu tegija, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või Euroopa Liidu teise liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõike 2 punktis 2 viidatud komisjoni määruse kohaselt.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–8 nimetatud andmeid võib esitada käitlemistoiminguid teinud äriühingu muu volitatud isik, kes on selle äriühingu töötaja.

  (10) Andmekogusse esitab andmeid ka vastutav töötleja.

§ 11.   Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

  (2) Andmekogu saab järgmisi andmeid järgmistest andmekogudest ja infosüsteemidest:
  1) äriregister – juriidilise isiku esindusõiguse andmed;
  2) rahvastikuregister – isiku nime ja oleku andmed, sideaadress ja kontaktid isiku sisselogimisel andmete õigsuse kontrollimiseks;
  3) majandustegevuse register – ettevõtete ja nende erinõuetega tegevusaladel tegutsemise andmed;
  4) aadressiandmete süsteem – objekti koha-aadress.

§ 12.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogusse kantud andmete muutumise või neis vigade ilmnemise korral parandab andmete esitaja, vastutav või volitatud töötleja andmed viivitamata.

  (3) Kui andmekogu ei võimalda andmete esitajal andmeid parandada, teavitab ta andmete muutumisest või andmetes vea avastamisest viivitamata vastutavat töötlejat.

§ 13.   Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogu on piiratud juurdepääsuga ja andmekogusse kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja teenistujatel neile teenistus- või töökohustuste täitmiseks vastutava töötleja määratud ulatuses.

  (3) Juurdepääs andmekogu andmetele on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (4) Juurdepääs andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule andmekogu andmetele juurdepääsu andmise õigusaktides sätestatu kohaselt. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse andmete koosseis, millele juurdepääs võimaldatakse, ning andmetele juurdepääsu andmise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 190 alusel Kliimaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isikul on atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks õigus saada andmekogust andmeid, sealhulgas statistilisi andmeid.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (7) Käesoleva määruse § 10 punktides 1–9 nimetatud andmete esitajatel on juurdepääs andmekogusse kantud esitaja endaga seotud andmetele.

  (8) Isiku autoriseerimine toimub andmekogusse sisse logimisel vastava rolli valimisel.

  (9) Andmekogusse võib andmeid esitada isik, kellel on asjakohased kasutajaõigused ja kes on digitaalselt tuvastatud.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud kasutajaõigused peatatakse kasutaja töölt lahkumisel või kasutajaõiguste lõppemisel.

  (11) Andmete esitaja digitaalne tuvastamine toimub kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

§ 14.   Andmete logimine

  (1) Andmete andmekogusse kandmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine ja kustutamine (edaspidi kanne) ning juurdepääsupiiranguga andmete vaatamine (edaspidi päring) logitakse.

  (2) Iga andmekogus andmetega tehtud kande ja päringu kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kande või päringu teinud isiku nimi;
  2) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Logiandmeid säilitatakse 1 aasta päringu või kande tegemisest arvates.

5. peatükk Andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu lõpetamine 

§ 15.   Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 16.   Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga. Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ning nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json