Teksti suurus:

Geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 11

Geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind
[RT I, 14.01.2020, 2 - jõust. 17.01.2020]

Vastu võetud 19.07.2017 nr 23
RT I, 21.07.2017, 4
jõustumine 24.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2020RT I, 14.01.2020, 217.01.2020
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 34 lõike 11, § 54 lõike 9, § 62 lõike 11 ja § 64 lõike 10 alusel.

1. peatükk Enampakkumise korraldamise üldnõuded ja enampakkumise alghind 

§ 1.   Enampakkumise korraldamise otsus

  (1) Geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) ja maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) saamise õiguse enampakkumise teel müümise otsuse teeb uuringuloa või kaevandamisloa loa andja (edaspidi loa andja) kahe nädala jooksul pärast maapõueseaduse § 33 lõikes 7 või § 53 lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumist.
[RT I, 14.01.2020, 2 - jõust. 17.01.2020]

  (2) Põlevkivi kaevandamise aastamäära osa enampakkumise korraldamise otsuse teeb kaevandamisloa andja (edaspidi loa andja) maapõueseaduse § 62 lõikes 2 või 3 sätestatud ajal.

  (3) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumise korraldamise otsuse teeb loa andja maapõueseaduse § 64 lõikes 3 sätestatud ajal.

  (4) Enampakkumise korraldamise otsuses määratakse:
  1) enampakkumise objekt, mille kohta määratakse objekti nimetus, asjakohasel juhul enampakkumise objekti piirid, pindala, maavara kogus või muud enampakkumise objekti iseloomustavad andmed või asjaolud;
  2) enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) enampakkumise viis,
  4) enampakkumise viisist lähtuvalt suulise enampakkumise toimumise või pakkumuste esitamise ja avamise kuupäev, kellaaeg ning koht;
  5) asjakohasel juhul alghinna suurus;
  6) tagatisraha suurus ja tasumise kord;
  7) enampakkumise hinna tasumise kord;
  8) muud enampakkumise korraldamise seisukohalt tähtsust omavad asjaolud.

§ 2.   Enampakkumise objekt

  (1) Uuringuloa või kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise objekt on uuringuloa või kaevandamisloa saamise õigus, arvestades maapõueseaduse § 34 lõikes 1 ja § 54 lõikes 1 sätestatut.
[RT I, 14.01.2020, 2 - jõust. 17.01.2020]

  (2) Põlevkivi kaevandamise aastamäära osa enampakkumise objekt on maapõueseaduse § 61 lõike 7 või 8 alusel vabanenud põlevkivi kaevandamise aastamäära osa.

  (3) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumise objekt on maapõueseaduse § 63 lõike 2 kohaselt teatavaks tehtud põlevkivi kaevandamise aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi kogus, mille tagantjärele kaevandamist võimaldatakse järgmisel kalendriaastal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud enampakkumise objekt müüakse enampakkumisel ühe tervikuna.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud enampakkumise objekti võib enampakkumisel müüa osadena. Sellisel juhul loetakse enampakkumise objektiks enampakkumisel müüdav osa.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud enampakkumise objekti võib enampakkumisel müüa käesoleva määruse § 10 lõigetes 4–7 kirjeldatud viisil, kui loa andja on enampakkumise korraldamise otsuses selle võimaluse ette näinud.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud enampakkumise objekt müüakse maapõueseaduse § 64 lõigetes 5–8 kirjeldatud viisil.

§ 3.   Enampakkumise viis

  (1) Lähtudes enampakkumise objektist, enampakkumisel eeldatavalt osalevate isikute arvust ning muudest olulistest asjaoludest, määrab loa andja enampakkumise korraldamise otsuses, kas korraldatakse suuline või kirjalik enampakkumine.

  (2) Kirjalik enampakkumine korraldatakse:
  1) käesoleva määruse § 2 lõikes 6 sätestatud juhul;
  2) tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümisel;
  3) muul juhul, kui loa andja on enampakkumise korraldamise otsuses nii määranud.

§ 4.   Enampakkumise alghind

  (1) Põlevkivi kaevandamise aastamäära osa kaevandamise õiguse enampakkumise alghinna suurus ühe tonni põlevkivi kaevandamise aastamäära osa kohta on 1/10 keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 3 punktis 7 sätestatud põlevkivi kaevandamise õiguse tasu alammäärast.

  (2) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumise alghinna suurus ühe tonni põlevkivi koguse kohta on 1/20 keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 3 punktis 7 sätestatud põlevkivi kaevandamise õiguse tasu alammäärast.

  (3) Uuringuloa või kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise alghinna suuruse võib loa andja määrata enampakkumise korraldamise otsuses.
[RT I, 14.01.2020, 2 - jõust. 17.01.2020]

  (4) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud alghinna määramist küsib loa andja Kliimaministeeriumi arvamust alghinna määramise vajaduse ja alghinna suuruse kohta.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

2. peatükk Kirjalik enampakkumine 

§ 5.   Kirjalik enampakkumine

  (1) Pakkumused esitatakse loa andjale kirjalikult ühes eksemplaris. Esitatud pakkumused registreeritakse loa andja juures laekumise järjekorras.

  (2) Pakkumus esitatakse kinnises ümbrikus. Ümbrikule märgitakse enampakkumise objekti nimetus ning märkus „Pakkumust mitte avada enne enampakkumise korraldamise otsuses märgitud kuupäeva ja kellaaega”.

  (3) Pakkumuses peavad olema järgmised andmed, arvestades enampakkumise korraldamise otsuses määratud tingimusi:
  1) pakkuja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  2) enampakkumise objekti nimetus ja andmed, tagantjärele kaevandatava põlevkivi kogus või põlevkivi kaevandamise aastamäära osa, mille eest pakkumus esitatakse;
  3) pakutav hind;
  4) kinnitus, et pakkuja on nõus enampakkumise tingimustega;
  5) arveldusarve number, kuhu soovitakse tagatisraha tagastamist võitjaks mitteosutumise korral.

  (4) Pakkumuses märgitakse enampakkumise objekti eest pakutav hind. Käesoleva määruse § 2 lõigetes 6 ja 7 sätestatud juhtudel märgitakse pakkumuses ühe tonni tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse või ühe tonni põlevkivi kaevandamise aastamäära osa eest pakutav hind ning pakkumuses märgitud tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse või põlevkivi kaevandamise aastamäära osa eest kokku pakutav hind.

  (5) Pakkumusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) kui enampakkumisel osalemise eest on määratud tagatisraha – tagatisraha tasumist tõendav dokument;
  2) pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav dokument, juhul kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei nähtu äriregistri kandest.

  (6) Pakkumuse peab allkirjastama pakkuja või tema esindaja.

§ 6.   Pakkumuse avamine

  (1) Pakkumused avatakse loa andja juures enampakkumise korraldamise otsuses määratud ajal ja kohas. Pakkumuste avamine protokollitakse.

  (2) Pakkumuste avamise ruumis võivad viibida enampakkumise korraldamise eest vastutav isik, protokollija ja pakkujad. Muud isikud võivad enampakkumise ruumis viibida enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku nõusolekul.

  (3) Kui pakkumuste avamisel selgub, et pakkumuse on esitanud isik, kellel puudub õigus enampakkumisel osaleda, fikseeritakse see protokollis ning pakkumus tagastatakse pakkujale seda arvestamata.

3. peatükk Suuline enampakkumine 

§ 7.   Suulisest enampakkumisest osavõtjaks registreerumine

  (1) Enne suulise enampakkumise algust peavad enampakkumisest osa võtta soovijad enampakkumise toimumise kohas ennast registreerima. Registreerunud osavõtjale antakse registreerimisnumber.

  (2) Registreerumiseks esitatakse käesoleva määruse § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid.

  (3) Enampakkumisest osavõtjaks registreerimisest keeldutakse, kui:
  1) isikul ei õigust enampakkumisel osaleda;
  2) isik ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud dokumente või need ei vasta nõuetele.

§ 8.   Suuline enampakkumine

  (1) Enampakkumise korraldamise eest vastutav isik kuulutab enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, tutvustab enampakkumise ning protestide esitamise korda, teatab osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid.

  (2) Enampakkumise ruumis võivad viibida enampakkumise korraldamise eest vastutav isik, protokollija ning registreeritud osavõtjad. Muud isikud võivad enampakkumise ruumis viibida enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku nõusolekul.

  (3) Enampakkumisest osavõtja annab pakkumuse tegemise soovist märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise korraldamise eest vastutavalt isikult vastava loa.

  (4) Enampakkumise korraldamise eest vastutav isik teatab osaleja registreerimisnumbri ja pakkumuse suuruse. Kõik pakkumused fikseeritakse pakkumuste lehel.

4. peatükk Enampakkumise edukaks või nurjunuks tunnistamine ja enampakkumise protokoll 

§ 9.   Pakkumuse nõuetele mittevastavus

  Pakkumus loetakse nõuetele mittevastavaks ja see ei osale enampakkumisel, kui:
  1) pakkumus ei vasta maapõueseadusest, käesolevast määrusest või enampakkumise korraldamise otsusest tulenevatele nõuetele või tingimustele või
  2) pakkumus on tehtud pakutava objekti alghinnast väiksemale summale.

§ 10.   Enampakkumise edukaks tunnistamine ja võitja väljakuulutamine

  (1) Enampakkumine tunnistatakse edukaks, kui pakkumise võitja on selgunud. Kui enampakkumisel võib olla mitu võitjat, tunnistatakse enampakkumine edukaks osas, mille võitja selgus.

  (2) Uuringuloa või kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise võitjaks kuulutatakse enampakkumise objekti eest kõrgeima hinna pakkunud isik.
[RT I, 14.01.2020, 2 - jõust. 17.01.2020]

  (3) Põlevkivi kaevandamise aastamäära osa enampakkumise võitjaks kuulutatakse maapõueseaduse § 62 lõikes 8 nimetatud isik.

  (4) Kui loa andja on enampakkumise korraldamise otsuses selle võimaluse ette näinud, on põlevkivi kaevandamise aastamäära osa enampakkumise võitja põlevkivi kaevandamise aastamäära osa tonni kohta kõrgeima hinna pakkunud isik.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul omandab enampakkumise võitja enda pakutud hinna eest pakkumuses märgitud põlevkivi kaevandamise aastamäära osa, kusjuures see ei või olla suurem kui käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud enampakkumise objekti kogumaht.

  (6) Kui enampakkumise võitja poolt pakkumuses märgitud põlevkivi kaevandamise aastamäära osa suurus on enampakkumise objekti kogumahust väiksem, võib enampakkumisel olla mitu võitjat. Pakkumusi teinud isikud järjestatakse vastavalt tonni põlevkivi kaevandamise aastamäära osa eest pakutud hinnale kahanevas järjestuses, milles toimub pakkumuste rahuldamine.

  (7) Kõrgema pakutud hinnaga võrreldes järgmise pakkumuse teinud isik omandab põlevkivi kaevandamise aastamäära osa enampakkumisel tema tehtud pakkumuses märgitud hinnaga ja mahus või mahus, mis on jäänud üle kõrgema pakkumuse teinud isiku või isikute poolt omandatud aastamäära osa enampakkumise objekti kogumahust mahaarvamisel. Omandatud põlevkivi kaevandamise aastamäära osad kokku ei tohi ületada enampakkumise objekti kogumahtu.

  (8) Tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumise võitjaks kuulutatakse maapõueseaduse § 64 lõigetes 5 ja 7 nimetatud isik või isikud.

  (9) Kui kirjaliku enampakkumise korral vastas esitatud pakkumuste hulgast nõuetele ainult üks pakkumus, kuulutatakse selle pakkumuse teinud isik võitjaks, hoolimata pakkumuse suurusest.

  (10) Enampakkumine tunnistatakse edukaks ja isik kuulutatakse enampakkumise võitjaks protokolli allakirjutamisega enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku poolt.

  (11) Kui kaks või enam kirjalikus enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima või käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 või maapõueseaduse § 64 lõigetes 7 ja 8 nimetatud võrdse järgneva pakkumuse, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul vajadusel täiendav enampakkumise voor, mille kohta teeb loa andja otsuse. Täiendava vooru alghind on võrdse pakkumise teinud osalejate poolt esimeses voorus pakutud enampakkumise objekti või põlevkivi tonni hind.

§ 11.   Enampakkumise nurjumine

  (1) Loa andja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui selle käigus, olenemata põhjustest, ei selgu enampakkumise võitja, näiteks ei tehtud ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vastanud nõuetele.

  (2) Enampakkumise nurjunuks tunnistamise otsuses peab olema märgitud enampakkumise nurjunuks tunnistamise põhjus ja alus.

§ 12.   Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise korraldamise kohta vormistatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) pakkumuste avamise või suulise enampakkumise toimumise kuupäev, kellaaeg ja koht, enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku ning protokollija nimi;
  2) pakkumuste avamise juures viibinud isikute nimed;
  3) enampakkumise objekt;
  4) kõikide pakkumuse teinud isikute nimed ning nende poolt pakutud hind, asjakohasel juhul ka nende poolt pakutud tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse ja põlevkivi kaevandamise aastamäära osa suurus;
  5) eduka pakkumuse teinud isiku nimi, asjakohasel juhul pakutud tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse ja põlevkivi kaevandamise aastamäära osa suurus ning hind;
  6) pakkumusi teinud isikute järjestus, kui edukaid pakkumisi teinud isikuid on mitu;
  7) enampakkumise nurjumise põhjustanud asjaolu, kui see leiab aset enampakkumise käigus;
  8) muud enampakkumisel tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Enampakkumise protokollile kirjutavad alla enampakkumise korraldamise eest vastutav isik ja protokollija ning pakkumuste avamise juures viibinud pakkumuse teinud isikud või suulisel enampakkumisel osalenud isikud.

  (3) Suulise enampakkumise protokolli lahutamatuteks osadeks on enampakkumisel osalejate registreerimisleht ja pakkumuste leht.

  (4) Enampakkumise protokolli koopia antakse kirjaliku pakkumuse teinud või suulisel enampakkumisel osalenud isikutele üle allkirja vastu või saadetakse posti teel tähtkirjaga 10 tööpäeva jooksul kirjalike pakkumuste avamise või suulise enampakkumise toimumise päevast arvates.

5. peatükk Protestide esitamine ja enampakkumise järeltoimingud 

§ 13.   Protestid

  (1) Enampakkumise korraldamisel tehtud toimingute ja otsuste kohta võivad kirjaliku pakkumuse teinud või suulisel enampakkumisel osalenud isikud esitada loa andjale protesti.

  (2) Protest esitatakse loa andjale hiljemalt 20 tööpäeva jooksul kirjalike pakkumuste avamise või suulise enampakkumise toimumise päevast arvates ja selles peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  2) protestitava toimingu või otsuse sisu ja põhjused, miks protesti esitaja peab seda otsust oma õigusi rikkuvaks;
  3) esitaja selgelt väljendatud taotlus.

  (3) Loa andja vaatab protesti läbi 10 tööpäeva jooksul protesti saamise päevast arvates ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (4) Protesti rahuldamise korral tunnistab loa andja enampakkumise nurjunuks.

§ 14.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Loa andja kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata kirjalike pakkumuste avamisest või suulise enampakkumise toimumisest arvates viie nädala jooksul.

  (2) Loa andja jätab enampakkumise tulemused kinnitamata ja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui:
  1) enampakkumise korraldamisel rikuti oluliselt enampakkumise korda;
  2) on alust arvata, et enampakkumise tulemust mõjutas oluliselt enampakkumisest osavõtjate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus;
  3) enampakkumise võitnud isik on pakkumusest loobunud.

  (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral tuleb märkida selle põhjus.

  (4) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest ning kinnitamata jätmise põhjusest teatatakse enampakkumises osalenud isikutele viivitamata allkirja vastu või posti teel tähtkirjaga käesoleva määruse § 5 lõike 3 punktis 1 esitatud aadressil.

§ 15.   Tagatisraha tagastamine

  Tagatisraha tagastatakse 14 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise või enampakkumise nurjunuks tunnistamise päevast arvates.

§ 16.   Enampakkumise ostuhinna tasumine

  (1) Enampakkumise võitja tasub pakutud ostuhinna 10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates.

  (2) Enampakkumise tulud laekuvad riigieelarvesse.

  (3) Kui enampakkumise võitnud isik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul esitanud loa andjale ostuhinna tasumist tõendavat dokumenti, tunnistab loa andja enampakkumise nurjunuks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json