Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 18

Kaitstava loodusobjekti piires oleval kinnisasjal liikumiseks teadustöötajale õiendi väljastamise tingimused ja õiendi vorm

Vastu võetud 28.05.2004 nr 60
RTL 2004, 72, 1194
jõustumine 10.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 15 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused, mille täitmisel antakse teadustöötajale õiend, mis kinnitab tema põhjendatud vajadust liikuda kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal kinnisasja valdaja nõusolekuta, ning õiendi vorm.

  (2) Selle määruse kohaselt antud õiend ei tõenda õigust liikuda võõral kinnisasjal asuvates hoonetes selle kinnisasja valdaja nõusolekuta.

§ 2.   Õiend

  Õiendiks nimetatakse selles määruses dokumenti, mis on väljastatud selle määruse kohaselt ja mille esitaja viibimist kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal ei ole selle kinnisasja valdajal vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 15 lõikele 3 õigus keelata.

§ 3.   Õiendi andmise tingimused

  (1) Õiend väljastatakse isikule, kes:
  1) osaleb riikliku keskkonnaseire programmi looduse mitmekesisuse seire allprogrammi täitmisel;
  2) koostab liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava või kaitsekorralduskava;
  3) on liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö täitja;
  4) täidab riigi tellimusel kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuringut või teeb vastavat inventuuri;
  5) tegeleb teadusasutuses kaitstava loodusobjekti uurimisega seotud teadustööga.

  (2) Õiend antakse isikule, kellel on kaitstava loodusobjekti uurimiseks vajalikud piisavad eriteadmised.

  (3) Õiend antakse isikule tingimusel, et ta kohustub õiendi vastuvõtmisel:
  1) liikuma kinnisasjal ainult õiendis nimetatud töö tegemiseks;
  2) mitte kahjustama kinnisasja, millel liikumiseks õiend antakse;
  3) austama kinnisasja valdaja eraelu puutumatust;
  4) jätma kinnisasja valdajale tema palvel koopia õiendist;
  5) esitama kinnisasja valdajale tema palvel isikusamasuse tuvastamiseks lisaks õiendile isikut tõendava dokumendi.

§ 4.   Õiendi andja

  (1) Looduse mitmekesisuse seire allprogrammi vastutav täitja annab õiendi seire allprogrammi täitmisel osalevale isikule.

  (2) Keskkonnaamet annab õiendi:
  1) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava koostajale;
  2) liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas ettenähtud teadustöö tegijale;
  3) kaitstava loodusobjektiga seotud teadusuuringu või inventuuri riigi tellimusel tegijale;
  4) kaitsekorralduskava koostajale või kaitsekorralduskavas ettenähtud teadustöö tegijale.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Teadusasutus annab õiendi tema asutuses kaitstava loodusobjekti uurimisega tegelevale teadustöötajale.

§ 5.   Õiendi andmise kord

  (1) Õiend antakse loodusobjektiga seotud tööd tegeva isiku taotlusel.

  (2) Õiendi võib anda ka ilma taotluseta, kui vajadus kinnisasjal liikuda on õiendi andjale tulenevalt teadustöö iseloomust ilmne ning õiendi andja ja teatustöötaja vahelistest kohustustest tuleneb selle teadustöötaja seos selle määruse § 3 lõikes 1 nimetatud tööga.

  (3) Õiend antakse selle määruse § 3 lõikes 1 nimetatud töö eeldatava kestuse ajaks kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.

  (4) Õiend antakse iga kinnisasja kohta eraldi.

  (5) Õiendi andja peab tema väljastatud õiendite arvestust.

§ 6.   Õiendi vorm

  (1) Õiend antakse selle määruse lisas esitatud vormi kohaselt.

  (2) Õiendi vorm täidetakse kas masinakirjas või käsitsi loetavate trükitähtedega.

Lisa Õiend kaitstava loodusobjekti piires oleval või seda sisaldaval kinnisasjal liikumise kohta
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json