Teksti suurus:

Kliimaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 25

Kliimaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

Vastu võetud 21.07.2010 nr 31
RT I 2010, 51, 317
jõustumine 31.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse «Riigivaraseaduse» § 19 lõike 4, § 37 lõike 6 ja § 57 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigile kuuluva Kliimaministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja (edaspidi vallasasi) avaliku enampakkumise või valikpakkumise teel kasutamiseks andmise ja võõrandamise ning vallasasja otsustuskorras kasutamiseks andmise ja võõrandamise menetlust.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 2.  Vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise otsustaja ja korraldaja

  (1) Vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise otsustaja (edaspidi otsustaja) on:
  1) «Riigivaraseaduse» § 19 lõikes 3 ning § 37 lõikes 3 sätestatud alustel kliimaminister;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  2) vallasasja, mille harilik väärtus on alates 10 000 eurost, kasutamiseks andmisel ja võõrandamisel Kliimaministeeriumi kantsler;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  3) Kliimaministeeriumi bilansis oleva vallasasja, mille harilik väärtus on alla 10 000 euro kasutamiseks andmisel ja võõrandamisel Kliimaministeeriumi kantsler;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  4) Kliimaministeeriumi valitsemisala asutuse bilansis oleva vallasasja, mille harilik väärtus on alla 10 000 euro, kasutamiseks andmisel ja võõrandamisel valitsemisala asutuse juht.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Vallasasja kasutamiseks andmist ja võõrandamist korraldab Kliimaministeerium või volitatud asutus (edaspidi korraldaja).
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (3) Kliimaministeerium või volitatud asutus võib vallasasja kasutamiseks andmisega või võõrandamisega seotud toiminguteks volitada kolmandaid isikuid.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

2. peatükk VALLASASJA KASUTAMISEKS ANDMISE JA VÕÕRANDAMISE OTSUSTAMINE 

§ 3.  Vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise algatamine

  Vallasasja teisele isikule kasutamiseks andmine või võõrandamine algatatakse sellekohase taotluse alusel või Kliimaministeeriumi või volitatud asutuse algatusel.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 4.  Taotluse esitamine vallasasja otsustuskorras kasutamiseks andmiseks või võõrandamiseks

  (1) Vallasasja otsustuskorras kasutamiseks andmise või võõrandamise taotlus, sealhulgas «Riigivaraseaduse» § 18 lõike 2 ning § 33 lõike 1 alusel esitatav taotlus, tuleb esitada Kliimaministeeriumile või volitatud asutusele.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluses tuleb märkida:
  1) taotluse esitaja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
  2) andmed vallasasja kohta, mille kasutamiseks andmist või võõrandamist taotletakse;
  3) taotluse õiguslik alus ja põhjendus.

§ 5.  Vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise ettevalmistamine

  (1) Vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise ettevalmistamise käigus teeb korraldaja järgmised toimingud:
  1) selgitab välja, kas esineb vallasasja kasutamiseks andmist või võõrandamist välistavaid asjaolusid, arvestades «Riigivaraseaduse» § 14 lõikes 1, § 15 lõikes 1, § 29 ja § 43 lõikes 1 sätestatut;
  2) kasutamiseks andmise või võõrandamise algatamisel taotluse alusel kontrollib esitatud taotluse sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja vajaduse korral nõuab taotluse esitajalt ning muudelt asjaomastelt isikutelt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) selgitab välja, millisel viisil (avalikul enampakkumisel, valikpakkumisel või otsustuskorras) on põhjendatud kasutamiseks andmine või võõrandamine;
  4) selgitab välja võõrandamise või kasutamiseks andmise tingimused, sh § 73 lõike 1 punktides 2, 6 ja 7 ja lõikes 2 sätestatud valikpakkumise korraldamisel rakendatavad lisatingimused;
  5) valikpakkumise algatamise korral määrab kindlaks parima pakkumise väljaselgitamise alused;
  6) selgitab välja vallasasja kasutamiseks andmisel harilikule väärtusele vastava kasutustasu ning võõrandamisel vallasasja hariliku väärtuse;
  7) koostab «Riigivaraseaduse» § 19 lõikes 3 ning § 37 lõikes 3 sätestatud alustel Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu koos seletuskirjaga ning esitab need Kliimaministeeriumi kaudu «Riigivaraseaduses» §-s 101 sätestatud alustel Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks ning Vabariigi Valitsusele edastamiseks;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  8) koostab otsustaja jaoks vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise otsuse eelnõu.

  (2) Vallasasja otsustuskorras kasutamiseks andmise või võõrandamise korral saadetakse vara väärtuse hinnang taotluse esitajale tutvumiseks ja tehakse ettepanek vallasasja võõrandamise või kasutamiseks andmise tasu kohta. Taotleja kinnitab kirjalikult, et ta on nõus maksma ettepanekus märgitud tasu.

§ 6.  Vallasasja kasutamiseks andmise otsus

  Vallasasja kasutamiseks andmise otsuses märgitakse lisaks «Riigivaraseaduse» § 21 lõikes 1 sätestatule:
  1) enampakkumise viis (suuliselt, elektrooniliselt või kirjalikult);
  2) pakkumiste esitamise tähtpäev, koht ja kord;
  3) kirjalikul enampakkumisel pakkumiste avamise tähtpäev ja koht;
  4) pakkumisteate avaldamine muul viisil lisaks avaldamisele väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  5) kasutamiseks antava vallasasjaga tutvumise aeg, koht ja kord;
  6) avalikul enampakkumisel või valikpakkumisel osalemise tingimused ja kord;
  7) osavõtutasu rakendamise korral osavõtutasu suurus, tasumise aeg, koht ja kord;
  8) tagatisraha rakendamise korral tagatisraha suurus ja tasumise või muu määratud tagatise esitamise kord;
  9) muud pakkumismenetluse tingimused;
  10) võõrandamislepingu sõlmimise aeg ja lepingu põhitingimused;
  11) otsustuskorras võõrandamise korraldaja.

§ 7.  Vallasasja võõrandamise otsus

  Vallasasja võõrandamise otsuses märgitakse lisaks «Riigivaraseaduse» § 38 lõikes 1 sätestatule:
  1) enampakkumise viis (suuliselt, elektrooniliselt või kirjalikult);
  2) pakkumiste esitamise tähtpäev, koht ja kord;
  3) kirjalikul enampakkumisel pakkumiste avamise tähtpäev ja koht;
  4) pakkumisteate avaldamine muul viisil lisaks avaldamisele väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  5) võõrandatava vallasasjaga tutvumise aeg, koht ja kord;
  6) avalikul enampakkumisel või valikpakkumisel osalemise tingimused ja kord;
  7) osavõtutasu rakendamise korral osavõtutasu suurus, tasumise aeg, koht ja kord;
  8) tagatisraha rakendamise korral tagatisraha suurus ja tasumise või muu määratud tagatise esitamise kord;
  9) muud pakkumismenetluse tingimused;
  10) võõrandamislepingu sõlmimise aeg ja lepingu põhitingimused;
  11) otsustuskorras võõrandamise korraldaja.

3. peatükk PAKKUMISMENETLUSE LÄBIVIIMINE 

§ 8.  Avaliku enampakkumise või valikpakkumise teate avalikustamine

  (1) Korraldaja avaldab avaliku enampakkumise või valikpakkumise teate vastavalt «Riigivaraseaduse» §-s 58 sätestatule.

  (2) Avaliku enampakkumise või valikpakkumise teates tuleb märkida lisaks «Riigivaraseaduse» § 58 lõikes 2 sätestatule:
  1) pakkumise viis (avalik suuline, kirjalik või elektrooniline enampakkumine või valikpakkumine);
  2) suulise enampakkumise korral enampakkumise toimumise aeg ja koht, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtpäev ja kord ning pakkumiste avamise aeg, elektroonilise enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtpäev ja kord ning enampakkumise toimumise aadress üldkasutatavas andmesidevõrgus;
  3) enampakkumisel kasutustasu või müügi alghind, kui see on määratud;
  4) valikpakkumisel kasutustasu või müügihinna ja parima pakkumise väljaselgitamise alused;
  5) valikpakkumisel kasutamiseks andmise või võõrandamise lisatingimused;
  6) pakkumisest osavõtmise ja pakkumise esitamise tingimused;
  7) tagatise ja osavõtutasu (kui see on määratud) suurus ja tasumise tähtpäev, kord ning vajalikud andmed;
  8) kasutusse antava või võõrandatava vallasasjaga tutvumise aeg, koht ja kord;
  9) lepingu sõlmimise tähtaeg ja tingimused;
  10) aeg ja koht, kus saab vallasasja, pakkumistingimuste ja lepingu projektiga tutvuda.

§ 9.  Avalik suuline enampakkumine

  (1) Enampakkumise teates avaldatud ajal ja kohas esitavad enampakkumisel osaleda soovijad dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise või pangagarantii vastavust teates avaldatud nõuetele, ning allkirjastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et nad on teadlikud ja nõustuvad enampakkumise korra ja müügitingimustega. Pakkuja esindamise korral tuleb esitada esindusõigust tõendav volikiri. Isikut, kes ei esita teates või käesolevas paragrahvis märgitud nõuetele vastavaid dokumente, enampakkumisel osalema ei lubata.

  (2) Korraldaja kontrollib osavõtutasu ja tagatiste kohta esitatud dokumentide vastavust enampakkumise teates avaldatud tingimustele ja registreerib enampakkumisel osalejatena isikud, kes täitsid kõik teates esitatud ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuded. Registreerunud osalejatele antakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni. Registreeritud osalejate nimed kantakse enampakkumise protokolli.

  (3) Korraldaja tutvustab kasutamiseks antavat või võõrandatavat vallasasja, enampakkumise protseduurireegleid, teatab osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise minimaalse ja maksimaalse sammu. Korraldajal on õigus nõuda nende osalejate või kohalviibijate lahkumist, kes ei allu enampakkumise protseduurireeglitele.

  (4) Pärast lõigetes 1–3 nimetatud toiminguid ning korraldaja asjakohast märguannet alustavad enampakkumisel osalejad pakkumist alghinnast või selle puudumisel korraldaja määratud hinnast. Osavõtja annab märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse. Enampakkumise korraldaja teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse. Pakkumised tehakse korraldaja määratud sammu kaupa. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel, mis lisatakse enampakkumise protokollile.

  (5) Pakkumine lõpeb pärast kõrgeima pakutud summa kolmandat korda teatamist. Enampakkumise tulemused tehakse osalejatele teatavaks suuliselt enampakkumise ruumis. Avaliku suulise enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

  (6) Enampakkumise võitja allkirjastab nõusoleku selle kohta, et enampakkumise tulemuste tema kasuks kinnitamise korral on ta nõus tasuma vallasasja kasutamise eest või vallasasja ostmise korral enda pakutud kõrgeimat tasu. Kui osaleja ei allkirjasta nimetatud nõusolekut, kaotab ta vallasasja kasutamiseks lepingu sõlmimise või vallasasja omandamise õiguse ja tema makstud tagatisraha ei tagastata või temalt nõutakse sisse pangagarantiis nimetatud rahasumma.

§ 10.  Avalik elektrooniline enampakkumine

  (1) Avalik elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumiste tegemise võimaldamise teel.

  (2) Enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemise korral volitatud esindajana, esitab volitatud isik lisaks enda andmetele ka selle isiku andmed, kelle nimel ta enampakkumisel osaleb, kinnitab volikirja olemasolu ning korraldaja nõudmisel esitab kirjaliku volikirja.

  (3) Enne enampakkumisele juurdepääsu saamist tutvub osaleda soovija enampakkumise protseduurireeglite ja müügitingimustega ning kinnitab, et ta nõustub tingimustega ja kohustub tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse. Osaleda soovijale antakse unikaalne kasutajanimi, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni.

  (4) Osaleda soovija tasub osavõtutasu (kui see on määratud) ja tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele või esitab pangagarantii, kui see on enampakkumise tingimustes lubatud. Lõikes 3 nimetatud kasutajanimi peab kajastuma osavõtutasu ja tagatisraha pangaülekande selgituses või pangagarantiis.

  (5) Lõigetes 2–4 sätestatud nõuded täitnud enampakkumises osaleda soovija registreeritakse osalejana ja talle avatakse juurdepääs enampakkumisele. Isikut, kes ei täida nimetatud nõudeid või kelle pangaülekande selgituses ei sisaldu enampakkumise tingimustes nõutud andmed, enampakkumisele ei lubata.

  (6) Enampakkumisel osalejate arv, kasutajanimed ja osalejate pakkumised tehakse üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas nähtavaks kõigile enampakkumisel osalejatele pärast seda, kui osavõtutasu ja tagatisraha on enampakkumise teates märgitud pangakontole laekunud või pangagarantii on korraldajale esitatud. Registreeritud osalejate nimed ja iga osaleja tehtud kõrgeim pakkumine kantakse enampakkumise protokolli.

  (7) Pärast lõigetes 2–6 nimetatud toiminguid võib enampakkumisel osaleja teha piiramatu arvu pakkumisi, mis ei tohi olla alla alghinna või selle puudumisel korraldaja määratud hinna. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt ning pakkumised tehakse enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammude kaupa.

  (8) Kõik enampakkumisel osalejad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise protseduurireeglitele. Enampakkumise korraldajal on õigus keelata pakkumiste tegemine isikul, kes on teist korda rikkunud enampakkumise protseduurireeglit.

  (9) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval. Juhul kui enampakkumine on pikeneva lõpuga, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval, kui enampakkumise protseduurireeglites pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uusi pakkumisi. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks.

  (10) Avaliku elektroonilise enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

  (11) Avaliku elektroonilise enampakkumise tulemused tehakse enampakkumisel osalejatele teatavaks «Riigivaraseaduse» § 67 lõikes 3 sätestatud korras.

§ 11.  Avalik kirjalik enampakkumine

  (1) Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb pakkumine esitada vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele kinnises ümbrikus, millele on üheselt arusaadavalt märgitud enampakkumise objekt ja enampakkumise avamise aeg.

  (2) Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:
  1) pakkuja nimi, elu- või asukoht ning aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumise tulemused ja menetluse dokumendid;
  2) avaldus vallasasja ostmiseks või kasutada saamiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3) tõend tagatisraha tasumise või nõutud pangagarantii kohta;
  4) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma;
  5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja volikiri.

  (3) Saabunud pakkumised registreeritakse ja neid ei tohi avada enne pakkumiste avamise tähtpäeva. Pakkumise esitaja soovil väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta.

  (4) Pakkumiste avamise tähtpäeval avab korraldaja tähtajaks esitatud ümbrikud ja kontrollib pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele. Pakkumiste avamine on avalik.

  (5) Juhul kui lõike 2 punktis 4 nimetatud sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummad erinevad, siis loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma.

  (6) Pakkumised, mis ei ole tähtpäevaks laekunud või ei vasta lõikes 2 või enampakkumise teates sätestatud tingimustele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle osalemisest kõrvale jäämise põhjuse kohta.

  (7) Nõuetele vastavate pakkumiste hulgast selgitab korraldaja välja kõrgeima ja suuruselt teise pakkumise ning need teinud isikud. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.

  (8) Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

  (9) Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kantakse protokolli ja enampakkumise tulemused tehakse pakkumise esitanud isikutele teatavaks «Riigivaraseaduse» § 67 lõikes 2 sätestatud korras.

§ 12.  Valikpakkumine

  (1) Valikpakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine vastavalt valikpakkumise teates märgitud tingimustele.

  (2) Valikpakkumisel osaleda soovija esitab pakkumise vallasasja kasutamise tasu või ostuhinna ja nõutud lisatingimuste täitmise kohta ning tehtud pakkumise täitmise tagatised.

  (3) Esitatud pakkumised avab korraldaja vahetult pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist. Isikut, kelle pakkumine ei vasta esitatud tingimustele, on korraldajal õigus valikpakkumisele mitte lubada.

  (4) Nõuetele vastava pakkumise teinud isikud osalevad valikpakkumisel. Korraldaja kutsub valikpakkumisel osalejad vajaduse korral edasistele läbirääkimistele, mille lõppemisel esitab iga pakkuja korraldaja määratud tähtpäevaks oma lõpliku kirjaliku pakkumise riigivara kasutamise tasu või ostuhinna ja lisatingimuste kohta.

  (5) Võrdväärsete pakkumiste korral annab korraldaja valikpakkumise võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kuni 10 päeva jooksul täiendada.

  (6) Läbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele riigivara valikpakkumisel osalejatele avaldamisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui korraldaja peab vajalikuks anda osalejale teavet kasutamiseks antava või müüdava vara nende osade suhtes tehtud pakkumiste kohta, mille suhtes teabe saaja ei ole pakkumist teinud.

  (7) Valikpakkumise võitja on isik, kelle pakkumise on otsustaja tunnistanud parimaks, arvestades nii lisatingimuste täitmist kui ka pakutud hinda.

§ 13.  Avaliku enampakkumise ja valikpakkumise tulemuste kinnitamine

  Avaliku enampakkumise või valikpakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sealhulgas nurjunuks tunnistamise otsuse teeb otsustaja «Riigivaraseaduse» §-s 68 sätestatud alustel ja korras 20 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

§ 14.  Toimingud tagatistega

  (1) Avalikul enampakkumisel või valikpakkumisel osaleja makstud tagatisraha, mis ei kuulu arvesse võtmisele vallasasja kasutamise tasu või ostuhinna tasumisel, tagastatakse «Riigivaraseaduse» §-s 70 sätestatud korras enampakkumisel osaleja pangakontole, millelt tagatisraha tasuti. Kui tagatisraha tasuti teates näidatud pangakontole sularahas või ülekandega välisriigi pangast, siis tagastatakse tagatisraha enampakkumisel osaleja avalduses märgitud pangakontole.

  (2) «Riigivaraseaduse» § 71 lõikes 3 sätestatud juhul tuleb vallasasja kasutamiseks või omandamiseks õigustatud isikul enne tema kasuks tulemuste kinnitamise otsustamist tasuda tagatisraha.

4. peatükk KASUTUSLEPING JA VÕÕRANDAMISLEPING NING DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 15.  Lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine

  (1) Enne lepingu sõlmimist on lepingu sõlmimise korraldaja kohustatud kontrollima, et lepingu täitmise tagatised on esitatud nõuetekohaselt.

  (2) Enne lepingu sõlmimist on lepingu sõlmimise korraldaja kohustatud kontrollima, et lepingus sisalduvad kõik «Riigivaraseadusest», käesolevast määrusest ja kasutamiseks andmise või võõrandamise otsusest tulenevad lepingutingimused.

  (3) Juhul kui isik, kelle kasuks on enampakkumise või valikpakkumise tulemused kinnitatud, soovib vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise lepingu sõlmimiseks määratud tähtaega pikendada, esitab ta otsustajale kirjalikult sellekohase põhjendatud taotluse. Lepingu sõlmimiseks määratud tähtaega võib pikendada põhjendatud juhul või kui lepingu sõlmimisel esineb pooltest mitteolenevaid takistusi.

§ 16.  Lepingu sõlmimine paremuselt teise pakkujaga

  «Riigivaraseaduse» § 71 lõikes 3 sätestatud juhul kaalub korraldaja ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule.

§ 17.  Vallasasja kasutuslepingu tingimused

  Vallasasja kasutuslepingus tuleb märkida:
  1) vallasasja kirjeldus;
  2) lepingu tähtaeg või märge, et leping on sõlmitud tähtajatult;
  3) valduse üleandmise ja tagastamise tähtpäevad ja kord;
  4) kasutamiseks antava vallasasja korrashoiu, sealhulgas vajadusel kindlustamise kohustus;
  5) kasutustasu rakendamise korral selle tasumise kord ja tähtajad ning muutmise põhimõtted;
  6) vallasasjaga seotud kõrvalkulude tasumise kohustus ning tingimused;
  7) tähtajalise kasutuslepingu puhul lepingu ennetähtaegse lõpetamise alused;
  8) kasutuslepingu täitmise tagatised vastavalt «Riigivaraseaduse» §-s 62 ja vallasasja kasutamiseks andmise otsuses sätestatule;
  9) kasutuslepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral rakendatavad õiguskaitsevahendid, sealhulgas kasutustasu võla ja viivise sissenõudmise kord;
  10) tingimus, et vallasasja võib anda teisele isikule allüürile üksnes juhul, kui selleks on riigivara valitseja kirjalik nõusolek;
  11) tingimus, et vallasasja allüürile andmise lepingu peab vallasasja kasutaja esitama korraldajale.

§ 18.  Toimingud pärast võõrandamise või kasutuslepingu sõlmimist või lepingu lõppemist, muutmist või lõpetamist

  Kasutuslepingu, võõrandamislepingu või nende muutmise või lõpetamise kokkuleppe koopia tuleb 5 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, muutmist või lõppemist esitada Kliimaministeeriumi või valitsemisala asutuse raamatupidamises kajastamiseks.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 19.  Vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise lepingute ja muude dokumentide säilitamine

  (1) Vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise menetluses kogutud andmetest ja dokumentidest koostatakse toimik, mida säilitatakse asutusesisese korralduse kohaselt.

  (2) Vallasasja kasutamiseks andmise ja võõrandamise toimikusse kogutakse vähemalt:
  1) vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise otsus;
  2) avalikul enampakkumisel või valikpakkumisel esitatud pakkumised, pakkumiste protokoll, tulemuste kinnitamise otsus;
  3) otsustuskorras võõrandamise või kasutamiseks andmise korral taotlus ning andmed kasutamise või võõrandamise tasu määramise kohta;
  4) menetluse käigus kogutud taotlused, kooskõlastused ja nõusolekud;
  5) vallasasja kasutamise või võõrandamise leping;
  6) teave vallasasja kasutamiseks andmise või võõrandamise menetluses avaldatud ametlike teadaannete kohta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json