Teksti suurus:

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 35

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 28.08.2017 nr 32
RT I, 29.08.2017, 2
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2022RT I, 16.09.2022, 119.09.2022, osaliselt 01.01.2023
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri ametlik nimetus

  Registri ametlik nimi on metsaressursi arvestuse riiklik register (edaspidi metsaregister).

§ 2.   Metsaregistri pidamise eesmärk

  Metsaregistri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta.

§ 3.   Metsaregistri õiguslik režiim

  Metsaregistri andmetel on informatiivne tähendus, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 4.   Metsaregistri turvaklass ja turbeaste

  (1) Metsaregistri turvaklass on K2T2S1.

  (2) Metsaregistri turbeaste on keskmine (M).

§ 5.   Metsaregistri vastutav töötleja

  (1) Metsaregistri vastutav töötleja on Kliimaministeerium.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Metsaregistri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab registri arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib registri arendustöid;
  4) määrab registri käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed;
  5) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti kavandatavatest muudatustest registri pidamisel;
  6) teostab järelevalvet registri pidamise üle.

§ 6.   Metsaregistri volitatud töötlejad

  (1) Metsaregistri volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaagentuur:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab inventeerimisandmeid;
  2) tagab registrisse kantud inventeerimisandmete asjakohasuse ja õigsuse;
  3) tagab registri inventeerimisandmetega seotud kasutajatoe.

  (3) Keskkonnaamet:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmeid;
  2) tagab registrisse kantud metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmete asjakohasuse ja õigsuse;
  3) tagab registri metsateatiste, välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmetega seotud kasutajatoe.

  (4) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab registri haldamist ja majutamist;
  2) korraldab registri riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreerimise;
  3) korraldab registri arendustöid ning registri infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  4) rakendab meetmeid andmete käideldavuse nõuete tagamiseks ning korraldab registri varukoopiate tegemise;
  5) tagab registri infotehnoloogilise kasutajatoe.

  (5) Volitatud töötleja:
  1) kasutab registri pidamiseks, arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  2) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  3) rakendab meetmeid andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  4) informeerib vastutavat ja teisi volitatud töötlejaid takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Metsaregistri pidamine ja koosseis 

§ 7.   Metsaregistri pidamise viis ja koosseis

  (1) Metsaregistrit peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Metsaregistri koosseisu kuuluvad:
  1) inventeerimisandmete andmebaas;
  2) metsateatiste andmebaas;
  3) välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmebaas.

  (3) Metsaregister jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks registriosaks ja arhiveeritud registriandmeteks.

3. peatükk Metsaregistrisse kantavad andmed ja andmete töötlemise kord 

§ 8.   Metsaregistrisse kantavad andmed

  (1) Metsa inventeerimisandmete kirje võib sisaldada järgmist:
  1) metsaeraldise asukoha digitaalne metsakaart;
  2) metsa inventeerimise andmed keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” §-de 7–12 ja 15–17 kohaselt;
  3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonna, valla ja kinnistu nime või lähiaadressi ning katastritunnust;
  4) andmete esitaja registrikood ja e-posti aadress;
  5) metsakorraldaja isikukood.

  (2) Metsa inventeerimise andmed esitatakse määruse lisas toodud metsaregistri andmeformaadis.

  (3) Metsateatise kirje peab sisaldama keskkonnaministri 11. augusti 2017. a määruse nr 28 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” §-s 1 nimetatud andmeid.

  (4) Metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi kirjed peavad sisaldama keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 22 lõikes 11 nimetatud andmeid.

  (5) Välitööde kirjed peavad sisaldama järgmisi andmeid:
  1) välitöö ala asukohakirjeldus;
  2) välitöö tegija ja välitöö aruande koostaja;
  3) välitöö toimumise kuupäev;
  4) välitööl tehtud mõõtmiste tulemused.

§ 9.   Metsa inventeerimisandmete kandmine metsaregistrisse

  (1) Metsakorraldustööde tegevusluba omav juriidiline isik esitab inventeerimisandmete kandmiseks metsaregistrisse digitaalsed andmed § 8 lõikes 2 nimetatud andmeformaadis Keskkonnaagentuuri veebiportaali või metsaregistri liidese kaudu.

  (11) Metsa inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmiseks peab olema metsaomaniku või tema esindaja kinnitus. Kinnituse võib anda metsaregistris isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis esitatakse koos lõikes 1 nimetatud digitaalsete andmetega. Kinnitust ei pea lisama, kui metsaomanik ja metsakorraldusettevõte on sama juriidiline isik.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Keskkonnaagentuur registreerib andmete esitamise pärast seda, kui andmed on läbinud elektroonilise andmekontrolli. Elektroonilise andmekontrolli meetodil kontrollitakse andmete terviklust ja tehnilist korrektsust ning lõikes 11 nimetatud kinnituse olemasolu. Puuduste ilmnemisel kuvatakse andmete esitajale vead ja menetlust ei alustata.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (3) Keskkonnaagentuur kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktide nõuetele.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (4) Keskkonnaagentuur teeb metsaregistrisse andmete kandmise või andmete kandmisest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul registreerimisest arvates. Andmed kantakse metsaregistrisse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

§ 10.   Metsateatiste kandmine metsaregistrisse

  Metsateatise andmed kannab metsaregistrisse esitatud metsateatiste alusel Keskkonnaamet või isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu metsaomanik keskkonnaministri 11. augusti 2017. a määruse nr 28 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” §-de 2 ja 4 kohaselt.

§ 11.   Välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmete kandmine metsaregistrisse

  (1) Metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmed kannab metsaregistrisse Keskkonnaamet keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 22 lõikes 8 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Välitööde andmed kannab metsaregistrisse Keskkonnaamet pärast välitööde lõpetamist.

§ 12.   Andmete muutmine metsaregistris

  (1) Registreeritud andmeid muudetakse:
  1) metsaregistris tuvastatud ebaõigete andmete parandamiseks;
  2) metsaregistris avastatud puudulike andmete täiendamiseks.

  (2) Metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtajaks.

  (3) Kui metsaregistri kande muutmiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad või kui dokumendid ei ole korrektselt vormistatud, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale kolme tööpäeva jooksul andmete ja dokumentide volitatud töötleja kätte jõudmisest arvates.

  (4) Kui vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud, teeb volitatud töötleja andmete muutmise kande.

  (5) Keskkonnaagentuuril on õigus muuta maakatastris katastriüksuse andmete muutumise korral katastriüksuse katastritunnuseid. Kui muutunud katastriüksuse piir jagab metsaeraldise mitmeks osaks, on Keskkonnaagentuuril õigus moodustada tekkinud osadest uued eraldised, võttes aluseks kehtivad inventeerimisandmed.

  (6) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

§ 13.   Andmete arhiveerimine, säilitamine, logimine ja logide säilitamine
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (1) Inventeerimisandmed arhiveeritakse:
  1) samal metsamaa-alal tehtud uue inventuuri andmete metsaregistrisse kandmise korral;
  2) kui kõlvik ei vasta enam metsaseaduse § 3 lõikes 2 sätestatud metsamaa tunnustele;
  3) omaniku avalduse alusel;
  4) metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral.

  (2) Metsaregistris registreeritud metsateatis koos sellega seotud teiste registrikannete- ja dokumentidega arhiveeritakse üks aasta pärast metsateatise esitamist või pärast samale alale uue metsateatise registreerimist.

  (3) Digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks säilitab metsaregistri volitatud töötleja kümme aastat. Inventeerimisandmeid säilitatakse tähtajatult.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (4) Metsaregistris registreeritud metsateatist koos sellega seotud teiste registrikannete- ja dokumentidega säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsateatise esitamisest arvates.

  (5) Välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmeid säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsaregistrisse kandmisest arvates.

  (6) Metsaregistri andmete töötlemine logitakse ja logisid säilitatakse viis aastat.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

4. peatükk Juurdepääs metsaregistrisse kantud andmetele ja registrist andmete väljastamine 

§ 14.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Metsaregistrisse kantud andmed on avalikud ulatuses, milles neile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut seaduse alusel.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (6) Metsaregistrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse metsaregistri veebilehel masinloetaval kujul.

  (7) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

§ 15.   Andmete metsaregistrist väljastamise kord

  (1) Registriandmeid väljastatakse avaliku teabe seaduses sätestatu kohaselt.

  (2) Metsaregistri infotehnoloogilise lahenduse kasutajatele väljastatakse andmeid krüpteeritud internetiühenduse kaudu.

  (3) Metsaregistri andmeid väljastatakse registri volitatud töötlejale esitatud taotluse alusel, arvestades metsaseaduse § 9 lõigete 8 ja 9 erisusi.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (6) Taotluse alusel andmete väljastamise ja levitamise õigus on ainult metsaregistri volitatud töötlejal tema tööülesannete piires.

  (7) Metsaregistri andmete regulaarseks kasutamiseks või väljastamiseks sõlmitakse metsaseaduse § 9 lõigetes 8 ja 9 nimetatud isikute vahel leping. Lepingus sätestatakse muu hulgas andmete kasutamise eesmärk, väljastatavate andmete loetelu ja kasutamise kord, andmetele juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitseks.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (8) [Kehtetu - RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

§ 16.   Metsaregistri andmevahetus
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

5. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri finantseerimine ja registri likvideerimine 

§ 17.   Metsaregistri pidamise järelevalve

  Järelevalvet metsaregistri pidamise üle teostavad metsaregistri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse ulatuses.

§ 18.   Metsaregistri pidamise finantseerimine

  Metsaregistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Kliimaministeeriumi kaudu.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 19.   Metsaregistri likvideerimine

  Metsaregister likvideeritakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega kooskõlas avaliku teabe seaduse ja arhiiviseadusega.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

6. peatükk Rakendussäte 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Lisa Metsaressursi arvestuse riikliku registri andmeformaat

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json