Teksti suurus:

Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 43

Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ja tunnusmärgi kujundus ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 25.05.2005 nr 42
RTL 2005, 60, 864
jõustumine 10.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2015RT I, 13.01.2015, 216.01.2015
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse «Keskkonnajärelevalve seaduse» § 13 lõike 2 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ja tunnusmärgi kujunduse ning tõendi ja tunnusmärgi valmistamise, väljaandmise ja tagastamise korra.

§ 2.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm

  (1) Riigi keskkonnakaitseinspektori tõend on valmistatud plastikust mõõdus 86×54 mm, tekstiga mõlemal küljel heledal taustavärvil ja selle esikülje vasakul ülemises nurgas on väike värviline riigivapp.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (2) Tõendi esikülje ülaservas riigivapist paremal on keskkonnajärelevalve asutuse nimetus. Esikülje parempoolsel väljal on keskkonnakaitseinspektori 20×28 mm suurune foto.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Tõendi esiküljel on järgnevad andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenistuja struktuuriüksus ja ametinimetus;
  3) tõendi number.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Tõendi tagaküljel on teenistuja kohta, kellele on väljastatud teenistusrelv, järgnevad andmed:
  1) tõendi väljaandmise kuupäev;
  2) tõendi kehtivuse tähtaeg;
  3) teenistuja isikukood;
  4) tõendi väljaandja nimi;
  5) märge teenistusrelva kandmise õiguse kohta.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Tõendi esi- ja tagakülje vorm on esitatud määruse lisas 1.

§ 3.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärgi kujundus

  (1) Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärk on 60 millimeetrise diameetriga oksüdeeritud vasest ring. Tunnusmärgi esiküljel on Keskkonnaameti keskkonnajärelevalve sümbol, mille taustpind on kaetud sinise emailiga ja sellel on reljeefne valge emailiga vesiroos. Valge vesiroosi südamikus on väike, kuldne (kollane) poleeritud metallist riigivapi kujutis ja sinisest emailist lõvid. Logo ääristuseks oleva kuldse (kollase) metallpinnaga rõnga laius on 6 mm ja selle ülaosas on must 3 mm kõrgune reljeefne tekst: KESKKONNAKAITSEINSPEKTOR ning allosas on sama kõrge keskkonnakaitseinspektori number. Tunnusmärgi tagakülg on sile metallpind, millel on märgi kinnituskruvi (-klamber).
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Riigi keskkonnakaitseinspektori tunnusmärgi kujundus on esitatud määruse lisas 2.

§ 4.   Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi ja tunnusmärgi valmistamine, väljaandmine ja tagastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Tõendi ja tunnusmärgi väljastab riigi keskkonnakaitseinspektorile Keskkonnaameti peadirektor. Keskkonnaameti peadirektorile väljastab tõendi kliimaminister.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (4) Tõendi kehtivusaja möödumisel, riigi keskkonnakaitseinspektorina tegutsemise volituste lõppemisel või vajaduse korral muuta tõendile kantud andmeid, tagastab keskkonnakaitseinspektor tõendi selle väljaandjale, kes hävitab tagastatud tõendi ning koostab selle kohta akti.

  (5) Riigi keskkonnakaitseinspektorina tegutsemise volituste lõppemisel tagastab keskkonnakaitseinspektor tunnusmärgi selle väljaandjale. Tunnusmärki võib kasutusse anda korduvalt.

  (6) Keskkonnaamet peab arvestust tõendite ja tunnusmärkide väljaandmise ning tagastamise kohta.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

  (3) Enne käesoleva sätte jõustumist väljastatud riigi keskkonnakaitseinspektori tõend kehtib kuni selles märgitud tähtaja lõpuni või väljavahetamiseni, kuid mitte kauem kui 27. veebruarini 2015. a ning tõendite väljavahetamise ja hävitamise korraldab need väljastanud asutus.
[RT I, 13.01.2015, 2 - jõust. 16.01.2015]

Lisa 1 Riigi keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 2 Tunnusmärgi kujundus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json