Teksti suurus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 46

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus

Vastu võetud 20.10.2016 nr 41
RT I, 21.10.2016, 15
jõustumine 01.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2018RT I, 03.07.2018, 306.07.2018
21.01.2021RT I, 26.01.2021, 129.01.2021
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 102 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri asutamine ja eesmärk

  (1) Riiklik kiirgustöötajate doosiregister (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 37 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljaandmise korra kinnitamine”.

  (2) Registri pidamise eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

§ 2.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on Riiklik kiirgustöötajate doosiregister.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Registri pidamise põhimäärus 

1. jagu Registri pidamine ja andmete koosseis 

§ 4.   Registri pidamise viis
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

§ 5.   Registridokumendid

  (1) Registridokumendid on:
  1) alusdokumendid;
  2) andmete registrist väljastamise dokumendid.
  3) [kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]
  4) [kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Registri vastutavale töötlejale registrisse kandmiseks esitatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–2 nimetatud dokumendid registreeritakse ning säilitatakse Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (3) Alusdokumendid, mille alusel teeb registrikande kiirgustegevusloa omaja ise, säilitatakse kiirgustegevusloa omaja juures, arvestades kiirgusseaduse § 102 lõikes 4 sätestatut.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

§ 6.   Alusdokumendid

  (1) Registri alusdokumendid on:
  1) isikudooside seire andmete dokumendid;
  2) dokumendid, mis sisaldavad kiirgustöötajatena töötavate või tööd alustavate isikute nimekirja ja isikuandmeid;
  3) tervisekontrolli kokkuvõte tervisekontrolli ajal ilmnenud kutsekiirituse piirmäärade ületamisele viitavate andmetega;
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]
  4) kutsekiirituse piirmäärade ületamise korral kiirgustegevusloa omaja analüüs piirmäärade ületamise põhjuste ja parandusmeetmete rakendamise kohta.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Registri vastutavale töötajale registrisse kandmiseks esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kiirgustöötaja kohta registrisse kantavad andmed on järgmised:
  1) kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi ning kodakondsus;
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]
  3) tööandja registrikood, nimi ja aadress;
  4) kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht;
  5) seireperioodi algus- ja lõpupäev;
  6) väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  7) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  8) ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
  9) avariikiirituse suurus;
  10) avariikutsekiirituse suurus.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]
  11) [kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (11) Kui kiirgustöötaja saab kiiritust olukorras, millest on Keskkonnaametit teavitatud kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel kehtestatud määruse §-s 6 sätestatud korras või seoses töötamisega avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel tekkinud püsikiirituse olukorras, kantakse registrisse ka töökoha eripärast tulenev kiirgusdoos.
[RT I, 03.07.2018, 3 - jõust. 06.07.2018]

  (2) Avariikiirituse ja avariikutsekiirituse dooside suurus kantakse registrisse kutsekiirituse doosidest eraldi.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (3) Välistöötajate andmed kantakse registrisse kiirgusseaduse § 52 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 8.   Registriandmete turbeaste ja turvaklass

  Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T1S2.

2. jagu Andmete esitamine ja kandmine registrisse ning juurdepääs registriandmetele 

§ 9.   Andmete esitamine registrisse

  (1) Kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja esitab käesoleva määruse § 7 lõikes 1 loetletud andmed registrisse eelmise kalendriaasta kohta vähemalt üks kord aastas hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja esitab andmed registrisse ise või esitab need registrisse kandmiseks registri vastutavale töötlejale.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (4) Registrisse kantud või registri vastutavale töötlejale esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (5) Registri vastutav töötleja kannab esitatud andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul, arvates andmete alusdokumentide saamise päevast.

§ 10.   Andmete registrisse vastuvõtmine ja andmete väljastamine
[Kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

§ 11.   Registriandmete muutmine

  (1) Registri vastutav töötleja on registrisse kantavates andmetes vigade ja ebatäpsuste avastamise korral kohustatud vead viivitamata parandama.

  (2) Registri vastutaval töötlejal on õigus esitada kiirgustegevusloa omajale või isikudooside seirajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (3) Kui registriandmete muutmise algatab andmete esitaja, esitab ta registri vastutavale töötlejale avalduse, põhjendades andmete muutmise vajadust, ning lisab andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad. Avaldusi säilitatakse Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (4) Registri vastutav töötleja vastutab andmete muutmise õigsuse eest.

§ 12.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele, kasutajaõiguste andmine ning andmete väljastamine
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (1) Kasutajaõigused andmete andmekogusse kandmiseks antakse kiirgustegevusloa omaja esindajale äriregistri kande või volituse alusel töösuhte lõppemiseni.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (11) Kiirgustöötajatel, kelle andmed on registrisse kantud, on vaatajaõigus oma andmetele.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (12) Andmekogu vastutav töötleja annab Keskkonnaameti töötajatele kasutajaõigused rollidele jagatud õiguste alusel töösuhte lõppemiseni.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–12 nimetatud andmekogu kasutajate autentimine toimub kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendi (ID-kaart, mobiil-ID või SMART-ID) abil.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Registrisse kantud andmed väljastatakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 5 loetletud isikutele nende nõuetekohase kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või paberkandjal. Avalduses tuleb loetleda soovitud andmed, märkida nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

  (3) Teadus- või statistilise töö tegemiseks väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama andmesubjekti otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse.

§ 121.   Registritoimingute andmete säilitamine

  (1) Registris tehtud toimingute kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) toimingu teinud isiku isikukood;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) toimingu liik.

  (2) Andmeid registris tehtud toimingute kohta säilitatakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

§ 13.   Registriandmete säilitamine
[RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (1) [Kehtetu - RT I, 26.01.2021, 1 - jõust. 29.01.2021]

  (2) Registriandmete säilitamisel lähtutakse kiirgusseaduse § 102 lõikes 4 sätestatust.

3. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ning registri likvideerimine 

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teevad Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse alusel.

§ 15.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Kliimaministeeriumi kaudu.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (3) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse või säilitamiseks avalikku arhiivi.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.


1 Euroopa Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).
[RT I, 03.07.2018, 3 - jõust. 06.07.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json