Teksti suurus:

Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 59

Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.12.2019 nr 69
RT I, 13.12.2019, 18
jõustumine 16.12.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.11.2020RT I, 10.11.2020, 513.11.2020
07.12.2020RT I, 08.12.2020, 2511.12.2020
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse riigi eelarvestrateegia 2019–2022 lisa 5 kohase meetme „Kliimapoliitika eesmärkide täitmise nn pilootprojektideks” tegevuse „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuseks nende kasutuselevõtmise edendamiseks” elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse toetust.

  (3) Ettevõtjale antav toetus on komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artikli 3 tähenduses vähese tähtsusega abi, mille andmisel kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (4) Toetust ei anta komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 punktis 1 sätestatud välistuste esinemisel. Vähese tähtsusega abi ülemmäär 200 000 eurot kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul kehtib ühe ettevõtja kohta määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 tähenduses. Toetuse kumuleerimisel kohaldatakse määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud piiranguid.

  (5) Meedet rahastatakse projektipõhiselt. Projekt on käesoleva määruse nõuetele vastavate tegevuste kogum, mille kulud hüvitatakse osaliselt toetusest.

§ 2.  Meetme elluviijad

  (1) Meetme viib ellu Kliimaministeerium.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Toetuse taotlusi menetleb, otsustab taotluse rahuldamise, teeb toetatavatele projektidele väljamakseid ja projektide üle järelevalvet Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).

  (3) KIK säilitab toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates viimasest käesoleva määruse alusel tehtavast taotluse rahuldamise otsusest.

§ 3.  Vaide esitamine

  KIKi toimingu või otsuse peale kaebamiseks tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist läbida vaidemenetlus, esitades vaide KIKile. KIK menetleb vaiet haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.  Toetatav tegevus

  (1) Meetme raames toetatakse elektrisõiduki ostmist kasutamiseks peamiselt Eestis.

  (2) Elektrisõiduk käesoleva määruse mõistes on ainult elektri jõul liikuv ehk täiselektriline M1 või N1 kategooria sõiduk.

  (3) Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit.

  (4) Elektrisõidukiga tuleb vähemalt 80% lõikes 3 nõutud kilometraažist läbida Eestis.

  (5) Elektrisõiduki esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat.

§ 5.  Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik, millal toetatav tegevus algab ja lõpeb ning tekivad projekti elluviimiseks vajalikud kulud. Sõiduki valdus peab toetuse saajale üle minema abikõlblikkuse perioodil.

  (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui käesoleva määruse jõustumise päev ja hilisem kui taotluse rahuldamise otsuse tegemise päev. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 2022. aasta 31. oktoober.

  (3) Abikõlblikkuse perioodi maksimaalne kestus on üks aasta. KIK võib põhjendatud juhul abikõlblikkuse perioodi pikendada.

  (4) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist ja toetuse saajale väljamakse tegemist.

§ 6.  Toetuse suurus ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

  (2) Maksimaalselt toetatakse 10 elektrisõiduki soetamist ühe ettevõtte põhi- või kõrvaltegevuse või kaubamärgi all tegutsemise tarbeks ning ühe elektrisõiduki ostmist füüsilisest isikust taotleja kohta.

  (3) Kulu on abikõlblik, kui:
  1) see on tekkinud nõuetele vastava elektrisõiduki ostmisel abikõlblikkuse perioodil;
  2) elektrisõiduki müügileping on sõlmitud automüüjaga, kellega Maanteeamet on sõlminud liiklusseaduse § 191 lõike 1 alusel halduslepingu või MTÜ Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu poolt tunnustatud automüüjaga (edaspidi Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüja) või elektriauto soetatakse Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
  3) liisinguleping on sõlmitud Eesti krediidiasutusega, välisriikide krediidiasutuste filiaaliga või Eestis erandi alusel tegutseva krediidiandjaga, kelle vastav staatus on avaldatud Finantsinspektsiooni turuosaliste registris;
  4) liisingulepingus on fikseeritud esmase sissemakse suuruseks vähemalt 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

  (4) Kui isik ostab elektrisõiduki välja liisingut kasutamata, siis käesoleva paragrahvi lõike 3 punktid 3 ja 4 ei kohaldu.

  (5) Füüsilisele isikule makstavalt toetuselt peab KIK kinni tulumaksu.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

3. peatükk Taotlejale, taotlusele ja elektrisõidukile esitatavad nõuded 

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab olema Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtja (edaspidi ettevõtja) või Eesti isikukoodi omav füüsiline isik.

  (2) Taotlejale esitatavad nõuded on järgmised:
  1) taotlejal peab puuduma Maksu- ja Tolliameti võlapäringust nähtuvalt avalikult kuvatav võlg või see on ajatatud;
  2) ettevõtjast taotleja majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud;
  3) taotleja ei ole varem sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest raha saanud;
  4) [kehtetu - RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  5) taotleja on täitnud toetuse tagasimakse nõude juhul, kui mõni avaliku sektori toetuse andja on selle varasema toetuse korral esitanud;
  6) ettevõtjast taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  7) ettevõtjast taotleja omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;
  8) taotlejal või ettevõtjast taotleja seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust;
  9) taotlejal ei ole taotluse esitamise hetkel kehtivat taotluse rahuldamise otsust samast meetmest;
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  10) ettevõtjast taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel ega sellele eelnenud 12 kuu jooksul eraisikust tegelikku kasusaajat ega juhatuse liiget, kes on taotluse esitamise hetkel tegelik kasusaaja või juhatuse liige sellest meetmest varem toetust saanud äriühingus või käesolevas voorus ajaliselt varem taotluse esitanud äriühingus, kelle taotlus rahuldatakse.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 10 nimetatud tegelik kasusaaja on isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse või autot tegelikult kasutatakse.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (3) Kui ettevõtjast taotleja soovib toetust kolme või enama elektrisõiduki ostmiseks, peab taotleja kolme viimase majandusaasta keskmine müügitulu põhi- või kõrvaltegevuses olema vähemalt 75 000 eurot aastas, või kui taotleja on tegutsenud vähem kui kolm majandusaastat, peab tema müügitulu põhi- või kõrvaltegevuses olema kogu tegutsemisaja jooksul vähemalt 150 000 eurot.

  (4) Toetuse andmisega ei tohi ületada ettevõtja vähese tähtsusega abi piirmäära.

§ 8.  Taotluse nõuded

  (1) Taotleja peab taotluse esitama E-toetuse keskkonnas täidetud taotlusvormil, millele on lisatud lõikes 3 nimetatud dokumendid.

  (2) Taotlusele esitatavad nõuded on järgmised:
  1) taotlusvormi kõik taotlejale kohaldatavad lahtrid peavad olema korrektselt täidetud;
  2) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  3) toetuse kasutamise ajakava peab olema reaalselt elluviidav projekti abikõlblikkuse perioodil;
  4) taotleja kinnitab taotlusvormis omafinantseeringu olemasolu;
  5) taotluses planeeritud tegevused peavad olema kooskõlas käesoleva määruse, Euroopa Liidu ja riigisiseste õigusaktidega;
  6) ettevõtjast taotleja ei taotle toetust rohkem kui 10 elektrisõiduki ostmiseks;
[RT I, 08.12.2020, 25 - jõust. 11.12.2020]
  7) füüsilisest isikust taotleja ei taotle toetust rohkem kui ühe elektrisõiduki ostmiseks.

  (3) Taotleja peab taotlusele lisama järgmised dokumendid:
  1) elektrisõiduki müügipakkumine Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  2) [kehtetu - RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  3) koopia avalikult kättesaadavast sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud sõiduki arvestuslik energiakulu ja maksimumkiirus;
  4) kinnitus, et projekti käigus soetatav vara või liisingu kasutamise korral vara valdus hakkab kuuluma taotlejale ja ta kasutab seda pärast kasutusse saamist taotluses kirjeldatud eesmärgil ja vähemalt 80 000 kilomeetri peamiselt Eestis läbimiseks nelja aasta jooksul toetuse planeeritava abikõlblikkuse perioodi lõpust arvates;
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  5) kinnitus, et elektrisõiduki ostmiseks ei ole taotletud toetust muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
  6) [kehtetu - RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  7) maanteetranspordiettevõtjast taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt ei kasutata ostetavat elektrisõidukit rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel.

§ 9.  Elektrisõidukile esitatavad nõuded

  (1) Elektrisõidukile esitatavad nõuded on järgmised:
  1) M1 või N1 kategooria täiselektriline ehk ainult elektri jõul liikuv sõiduk;
  2) elektrisõiduk peab ostmise hetkel olema uus, see tähendab, et elektrisõiduki esmane registreerimine toimub Maanteeametis pärast taotluse rahuldamist;
  3) elektrisõiduki maksimumkiirus on suurem kui 60 km/h;
  4) elektrisõiduk soetatakse Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  5) elektrisõidukil on vähemalt kaheaastane garantii või samaväärne läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii;
  6) elektrisõidukil on ELi tüübikinnitus;
  7) elektrisõiduki maksumus ei ole suurem kui 50 000 eurot käibemaksuta.

  (2) Kui elektrisõiduk ei vasta kasvõi ühele käesolevas määruses kehtestatud tingimusele, siis taotlust toetuse saamiseks ei rahuldata ja KIK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.  Taotlusvoor

  (1) Taotleja esitab taotluse E-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna. Ettevõtjast taotleja taotluse allkirjastab tema esindusõiguslik isik. Taotluse esitamisel lähtutakse E-toetuse keskkonna andmeväljadest.

  (2) Toetust taotletakse ja toetuse kasutamisega seotud teave ja dokumendid esitatakse E-toetuse keskkonna kaudu. E-toetuse keskkonna kaudu edastatud dokumendid loetakse taotlejale ja toetuse saajale kätte toimetatuks.

  (3) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama §-s 8 sätestatud nõuetele vastava taotluse.

  (4) Informatsioon taotlusvooru avamise kohta avaldatakse hiljemalt 30. kalendripäeval enne taotluste vastuvõtmise algust ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi veebilehel.

  (5) Taotlusvooru rahalise mahu kinnitab kliimaminister käskkirjaga.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (6) Taotlusi võetakse vastu taotlusvooru avamisest kuni taotlusvooru eelarve ammendumiseni.

  (7) Taotlusvooru eelarve ammendumisest teatatakse KIKi kodulehel.

  (8) Taotleja esitab KIKi nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal.

  (9) Taotleja teavitab KIKi viivitamata taotluses esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 11.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb järgmistest tegevustest:
  1) taotluse vastuvõtmine;
  2) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine.

  (2) Taotlusi menetletakse nende laekumise järjekorras.

  (3) KIK võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad selgitamist, muutmist või dokumentide lisamist.

  (4) Pärast taotlusvooru eelarve ammendumist esitatud taotlus tagastatakse taotlejale läbi vaatamata.

  (41) Pärast taotlusvooru eelarve ammendumist taotluse esitanud taotlejatele võib KIK taotluste laekumise järjekorras teha kirjaliku ettepaneku taotluse menetlemise peatamiseks, kuni meetmesse vabaneb või eraldatakse vahendeid juurde. Taotleja kinnitab oma nõustumist kirjalikult.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb KIK 70 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 12.  Taotleja ja taotluse hindamine

  (1) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui ta vastab §-s 7 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui:
  1) taotlus on esitatud käesolevas määruses sätestatud korras ja see vastab §-s 8 sätestatud nõuetele;
  2) toetust taotletakse käesolevas määruses nimetatud eesmärkide täitmiseks ja toetatavateks tegevusteks;
  3) taotletud toetuse suurus ei ületa käesolevas määruses sätestatud toetussummat;
  4) taotluses sisalduva projekti tegevus planeeritakse lõpetada hiljemalt 2022. aasta 31. oktoobril.

  (3) Taotlus ei vasta nõuetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetust ei taotleta toetatavale tegevusele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi;
  4) taotlus ei vasta kasvõi ühele käesolevas määruses esitatud nõudele;
  5) elektrisõiduki müügipakkumisest nähtuv tarneaeg ei võimalda elektrisõidukit abikõlblikkuse perioodi jooksul vastu võtta;
  6) taotleja vähese tähtsusega abi vaba jääk ei võimalda toetuse andmist.

  (4) Kui KIK avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest viivitamata taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva, mille võrra menetlusaeg pikeneb.

§ 13.  Taotluse rahuldamine

  (1) Kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele, teeb KIK taotluse rahuldamise otsuse.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse kasutamise reegleid.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) projekti nimetus;
  2) elektrisõiduki mark;
  3) toetuse summa ja projekti abikõlblikkuse periood;
  4) elektrisõiduki müügi- või liisingulepingu jõustumise hiliseim kuupäev;
  5) toetuse saaja nimi, õigused ja kohustused;
  6) vara sihtotstarbelise kasutamise ja säilitamise tingimused ja kord;
  7) järelevalve tingimused ja kord;
  8) iga-aastase kilometraaži KIKile esitamise aeg või GPS-seadme tasuta paigaldamise võimalus;
  9) toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord;
  10) taastuvenergia tarbimist tõendavate dokumentide esitamise aeg;
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]
  11) toetuse väljamaksmise tingimused ja kord;
  12) teave, et toetus on vähese tähtsusega abi;
  13) vajaduse korral toetuse maksmise eritingimused, sealhulgas toetuse saaja kohustus seada ostetavale elektrisõidukile KIKi kasuks registerpant;
  14) toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmisega seotud tingimused ja kord;
  15) otsuse muutmise tingimused;
  16) muud tingimused, mis on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks.

  (4) KIK toimetab taotluse rahuldamise otsuse toetuse saajale kätte viivitamata pärast otsuse tegemist E-toetuse keskkonna vahendusel.

  (5) KIK kannab ettevõtjale antud toetuse pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse kui vähese tähtsusega abi.

§ 14.  Taotluste rahuldamata jätmise otsus

  (1) KIK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja, taotlus või elektrisõiduk ei vasta kasvõi ühele käesolevas määruses sätestatud nõudele.

  (2) Kui taotluses ei kõrvaldata puudust selleks määratud tähtaja jooksul, teeb KIK taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlejat täiendavalt ära kuulamata.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) toetuse taotleja andmed;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise kord.

  (4) KIK toimetab taotluse rahuldamata jätmise otsuse toetuse taotlejale kätte viivitamata pärast otsuse tegemist E-toetuse keskkonna vahendusel.

5. peatükk Toetuse maksmine, kasutamine ja toetuse tagasinõudmine 

§ 15.  Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja tasutud kuludokumendi alusel toetuse saajale. Liisingu kasutamise korral makstakse toetus pärast liisingu esmase sissemakse tasumist liisinguandja kontole.

  (2) Maksetaotlus tuleb esitada KIKile abikõlblikkuse perioodil.

  (3) Maksetaotlus esitatakse E-toetuse keskkonna vahendusel ja sellele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) elektrisõiduki müügi- või liisinguleping;
  2) elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
  3) arve või muu raamatupidamisdokument;
  4) elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
  5) elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
  6) kaskokindlustuse leping.

  (4) Toetuse saaja kohustub esitama E-toetuse keskkonnas koos maksetaotlusega projekti lõpparuande, täites selleks etteantud väljad.

  (5) KIK võib taotluse rahuldamise otsuses nõuda täiendavaid dokumente.

  (6) KIK kontrollib 30 päeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kinnitab lõpparuande ning maksab toetussumma välja. Puuduste korral määrab KIK toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) KIK võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult, kui maksetaotluses esineb puudusi või mõni toetuse kasutamisega seotud kohustus on täitmata.

  (8) Kui maksetaotlust koos lõpparuandega ei esitata abikõlblikkuse perioodil või maksetaotlusest ei kõrvaldata puudust KIKi määratud tähtajaks, tunnistab KIK taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 16.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja ostab elektrisõiduki taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtajal ja tingimuste kohaselt, arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Toetuse saaja kohustub viivitamata vastama KIKi küsimustele toetuse saaja ning elektrisõiduki ostmise ja kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja peab võimaldama KIKil elektrisõidukit kontrollimise eesmärgil üle vaadata.

  (4) Nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest tuleb elektrisõidukiga läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit, sellest vähemalt 80% Eestis.

  (5) Kui toetuse saaja läbib elektrisõidukiga 80 000 kilomeetrit peamiselt Eestis, vabaneb ta kohustusest kasutada elektrisõidukit neli aastat ning taluda oma elektrisõidukil GPS-seadet, kui see on sõidukile paigaldatud.

  (6) Toetuse saaja tagab elektrisõiduki registreerituse Maanteeameti liiklusregistris kuni lõikes 4 nimetatud nõude täitmiseni.

  (7) Toetuse saaja peab olema elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja vähemalt kuni lõikes 4 nimetatud nõude täitmiseni.

  (8) Liisingu kasutamisel peab elektrisõiduk olema toetuse saaja kasutuses vähemalt kuni lõikes 4 nimetatud nõude täitmiseni.

  (9) Kui toetuse saaja võõrandab elektrisõiduki või annab elektrisõiduki soetamiseks sõlmitud liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle enne lõikes 4 nimetatud nõude täitmist, peab elektrisõiduki uus omanik või liisingulepingu ülevõtja toetusega kaasnevad kohustused üle võtma ning peab vastama käesolevas määruses taotlejale esitatud tingimustele.

  (10) Kui toetuse saaja laseb elektrisõidukile neljaks aastaks paigaldada GPS-seadme KIKi pakutud asukohas ja ajal, ei pea toetuse saaja edastama KIKile andmeid elektrisõiduki läbisõidu kohta. GPS-seade edastab KIKile ainult elektrisõidukiga Eestis läbitud kilomeetrite summa ja kogukilometraaži.

  (11) Kui toetuse saaja ei soovi GPS-seadet elektrisõidukile paigaldada, tuleb esitada KIKile kord aastas teave läbisõidu kohta ning võimaldada KIKil ja KIKi nimetatud isikul tutvuda elektrisõidukiga kahe päeva jooksul vastava soovi saamisest. Põhjendatud juhul võib KIK tähtaega pikendada. Kontrollimise asukoht lepitakse toetuse saajaga kokku, arvestades toetuse saaja ja KIKi esinduste asukohta.

  (12) Toetuse saaja peab säilitama ja võimaldama KIKil ja KIKi nimetatud isikutel enne projekti elluviimist, selle elluviimise ajal ning nelja aasta jooksul pärast projekti väljamakse tegemist tutvuda toetuse saaja valduses olevate dokumentidega, sealhulgas toetuse saaja raamatupidamis- ja finantsdokumentidega, millel on KIKi hinnangul tähtsust toetuse nõuetekohase kasutamise hindamisel.

  (13) Toetuse saaja peab andma KIKi nimetatud audiitori, kontrollija või järelevalveametniku kasutusse andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul, arvates sellekohase nõude saamisest.

  (14) Toetuse saaja peab teatama viivitamata KIKile projekti elluviimise ajal ning kuni lõikes 4 nimetatud nõude täitmiseni kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada ostetud elektrisõiduki säilimist ja sõitmiseks kasutamist või toetuse saaja võimet täita taotluses ja määruses nimetatud eesmärke.

  (15) Toetuse saaja kohustub kindlustama elektrisõiduki kaskokindlustusega hiljemalt elektrisõiduki valduse toetuse saajale ülemineku ajaks. Elektrisõiduki ostmisel on toetuse saaja kohustatud kindlustuslepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt on elektrisõiduki hävimise, röövimise või varguse korral soodustatud isikuks KIK viie tuhande euro ulatuses. Liisingu puhul on toetuse saaja kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumise korral tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektrisõiduki liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise viie tuhande euro ulatuses KIKile.

  (16) Elektrisõidukiga esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat, mida tõendavad päritolutunnistuste elektroonilises registris toetuse saaja kasuks kustutatud päritolutunnistused, toetuse saaja elektritarbimise leping ja tarbimisandmete info või toetuse saaja taastuvenergia tootmisseadme tootmise ja tarbimise andmed.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (17) Toetuse saaja esitab § 16 lõikes 16 nimetatud taastuvenergia tarbimist tõendavad dokumendid KIKile vähemalt ühe korra aastas.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (18) Toetuse saaja kohustub kasutama elektrisõidukit taotluses kirjeldatud eesmärgil. Kasutuse muutmisel tuleb sellest teavitada KIKi.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (19) Toetuse saamise õigust ei saa loovutada.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

  (20) Toetuse saaja ei või anda kohustuste kestvuse perioodil toetuse abil soetatud elektrisõidukit kasutamiseks teisele toetuse saajale.
[RT I, 10.11.2020, 5 - jõust. 13.11.2020]

§ 17.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta toetuse saaja avalduse alusel või KIKi algatusel, kui sellega ei kaasne projekti tulemuste saavutamata jäämine.

  (2) Kui toetuse saaja ei täida käesolevast määrusest ja taotluse rahuldamise otsusest tulenevaid kohustusi, on KIKil õigus toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1821 kohaselt.

  (3) KIK võib teha taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja toetuse osaliselt või täielikult tagasinõudmise otsuse sõltuvalt rikkumise raskusest, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlblikkust;
  3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  4) ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti tegevuste tähtaegu ei ole järgitud;
  5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  6) toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta;
  7) elektrisõiduki kasutamine lõpetatakse enne nelja aasta möödumist toetuse väljamaksmisest arvates ja elektrisõiduk ei ole läbinud 80 000 kilomeetrit peamiselt Eestis;
  8) toetuse saaja võõrandab elektrisõiduki või annab elektrisõiduki soetamiseks sõlmitud liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle enne nelja aasta möödumist toetuse väljamaksmisest arvates, välja arvatud juhul, kui elektrisõiduki läbisõit on vähemalt 80 000 kilomeetrit peamiselt Eestis või elektrisõiduki uus omanik või liisingulepingu ülevõtja võtab üle toetusega kaasnevad kohustused ning vastab sealjuures käesolevas määruses taotlejale esitatud tingimustele;
  9) toetuse saaja ei taga, et elektrisõiduk on Maanteeameti liiklusregistris registreeritud nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest, välja arvatud juhul, kui registrist kustutamise tingivad õigusaktis sätestatud nõuded või on sõidukiga läbitud 80 000 kilomeetrit peamiselt Eestis.
  10) toetuse saaja ei täida toetusest soetatud elektrisõidukile seatud läbisõidukohustust.

  (4) Toetuse saaja võib elektrisõiduki võõrandada või anda liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle isikule, kes vastab käesolevas määruses taotlejale ja toetuse saajale esitatud nõuetele ning kes kohustub täitma kõiki toetuse saajale kehtestatud kohustusi.

  (5) Toetuse saaja muutmise eeltingimusena võib KIK nõuda elektrisõidukile registerpandi seadmist KIKi kasuks.

  (6) Toetuse tagasinõudmise korral tunnistatakse vastavas ulatuses taotluse rahuldamise otsus kehtetuks. Toetuse kogu ulatuses tagasinõudmise korral taotluse rahuldamise otsus tühistatakse.

  (7) Tagasinõutud toetus tuleb tagasi maksta 60 päeva jooksul. Tähtajaks tagastamata summale kohaldatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1821 lõikes 4 sätestatud viivist. Toetuse tagasinõudmise otsus kuulub sundtäitmisele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json