Teksti suurus:

Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord

Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 60

Täpsustatud nõuded kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseisule, tarnitud kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetodi, kütuse alusstandardi, kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise ning aruande esitamise kord1

Vastu võetud 02.10.2017 nr 41
RT I, 06.10.2017, 8
jõustumine 09.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetod;
  2) fossiilkütuste alusstandardi arvutamise viis;
  3) kasvuhoonegaaside heite mahukuse vähendamise arvutamise kord;
  4) kasvuhoonegaaside mahu aruande andmete koosseis.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid kohaldatakse kütustele, mida kasutatakse maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, põllu- ja metsamajandustraktorites, väikelaevadel ja siseveelaevadel, kui need ei ole merel, ning maanteesõidukites kasutatavale elektrienergiale.

§ 2.   Terminid

  (1) Looduslik bituumen käesoleva määruse tähenduses on rafineerimistehase tooraineallikas, millel on järgmised omadused:
  1) tihedus Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute – API) järgi on 10 kraadi või vähem, mõõdetuna kaevandamiskoha reservuaaris ASTMi (Ameerika Ühendriikide Materjalide Katsetamise Ühing) katsemeetodi D287 kohaselt;
  2) aasta keskmine viskoossus reservuaaritemperatuuril on suurem kui järgmise võrrandi abil arvutatuna: viskoossus (sentipuaas, cP) = 518,98e-0,038T, kus T on temperatuur Celsiuse kraadides;
  3) kuulub kombineeritud nomenklatuuri koodiga KN 2714 määratletud bituminoosse liiva mõiste alla, nagu on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 382–386);
  4) saab kasutusele võtta kaevandamise teel või soojendatud maapinnast raskusjõu toimel väljamise meetodil, mille käigus kasutatakse soojusenergiat peamiselt muudest allikatest kui lähteainest endast.

  (2) Põlevkivi käesoleva määruse tähenduses on rafineerimistehase tooraineallikas, mis asub põlevkivikihis, mis sisaldab tahket kerogeeni ja kuulub määruses (EMÜ) nr 2658/87 KN-koodiga 2714 määratletud põlevkivi mõiste alla. Tooraineallika saab kasutusele võtta kaevandamise teel või soojendatud maapinnast raskusjõu toimel väljamise meetodil.

  (3) Tavaline tooraine käesoleva määruse tähenduses on rafineerimistehase tooraine, mille tihedus API järgi on suurem kui 10 kraadi, mõõdetuna päritolukoha naftakihis ja katsemeetodil ASTM D287 ning mis ei kuulu määruses (EMÜ) nr 2658/87 KN-koodiga 2714 määratletud mõiste alla.

§ 3.   Kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutusmeetod ja arvutamise kord

  (1) Kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite mahukus arvutatakse käesoleva määruse lisas 1 sätestatud metoodika kohaselt.

  (2) Tarnitud kütuste ja energia kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamisel kasutatakse käesoleva määruse lisas 1 kirjeldatud kütuse olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite kaalutud mahukuse arvväärtusi kütuseliigi järgi.

§ 4.   Fossiilkütuste alusstandardi arvutamine

  (1) Fossiilkütuste alusstandardi arvutamiskäik on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Tarnija võrdleb käesoleva määruse § 3 lõike 2 kohaselt arvutatud kütuste kasvuhoonegaaside heitkoguste mahukust kütuse alusstandardiga 2010. aasta kohta.

§ 5.   Kasvuhoonegaaside mahu aruandlus ja aruande vorm

  (1) Tarnijad raporteerivad nõutud andmeid käesoleva määruse lisas 1 sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjast tarnijad raporteerivad nõutud andmeid käesoleva määruse lisas 1 sätestatud lihtsustatud tingimuste kohaselt.

  (3) Tarnijad on kohustatud esitama kõik kasvuhoonegaaside mahu aruande vormil nõutavad andmed.

  (4) Kasvuhoonegaaside mahu aruande vorm on avaldatud Kliimaministeeriumi kodulehel.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruandevormi on kohustuslik kasutada Eesti Tolli- ja Maksuameti hallatava kütuse käitlemist reaalajas jälgiva andmebaasi rakendumiseni.


1 Euroopa nõukogu direktiiv (EL) 2015/562, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (ELT L 107, 25.04.2015, lk 26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1513, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 239, 15.09.2015, lk 1–29).

Lisa 1 Kütuste ja energia olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite mahukuse arvutamise metoodika

Lisa 2 Fossiilkütuste alusstandardi arvutamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json