Teksti suurus:

Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 64

Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm1

Vastu võetud 06.09.2016 nr 28
RT I, 13.09.2016, 2
jõustumine 01.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2021RT I, 19.03.2021, 122.03.2021
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 52 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrust kohaldatakse Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja suhtes.

  (2) Tööandja on juriidiline isik, kelle töötaja tegutseb teises ettevõttes jälgimis- või kontrollialal. Käesolevas määruses sätestatud tööandja kohustused rakenduvad ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kes tegutseb teises ettevõttes jälgimis- ja kontrollialal.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (21) Ettevõtja on füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab kiirgustegevuse eest jälgimis- või kontrollialal ning kelle juures välistöötaja täidab tööülesandeid.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (3) Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis või teises riigis jälgimis- või kontrollialal välistöötaja saadud kutsekiirituse isikudooside seire andmed.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (4) Välistöötaja doosikaart on registri alusdokument keskkonnaministri 20.10.2016 määruse nr 41 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus” tähenduses.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (5) Välistöötaja doosikaardi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed

  (1) Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed on:
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  1) välistöötaja doosikaardi väljastaja andmed;
  2) välistöötaja isikuandmed;
  3) tööandja andmed;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  4) välistöötaja viimase viie kalendriaasta jooksul registreeritud isikudoosid enne doosikaardi väljastamist;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  5) välistöötaja viimase tervisekontrolli tulemused;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  6) välistöötaja isikudooside seireandmed ettevõtja juures.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (2) Välistöötaja isikuandmed on:
  1) välistöötaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood ja kodakondsus;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) kiirgusseaduse §-s 45 nimetatud kiirgustöötaja kategooria;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  6) isikudooside seire kestvus.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (3) Tööandja andmed on:
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  1) nimi;
  2) isiku- või registrikood;
  3) aadress;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  4) kontaktisiku nimi ja kontaktandmed.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (5) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (6) Välistöötaja tervisekontrolli tulemuste kohta välistöötaja doosikaardile kantavad andmed on:
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  1) tervisekontrolli tegija töötervishoiu ja tööohutuse seaduse tähenduses;
  2) tervisekontrolli kuupäev ja tulemuste kehtivuse aeg;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  3) sobivus kiirgustööle ja teave piirangute kohta.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (7) Välistöötaja isikudooside seire kohta välistöötaja doosikaardile kantavad andmed on:
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  1) ettevõtja nimi, aadress ja registri- või isikukood;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  2) välistöötaja amet, kiirgusseaduse §-s 45 nimetatud kategooria ning kiirgustöö algus- ja lõppkuupäev;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  3) seireperiood;
  4) väliskiirituse efektiivdoosi suurus;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  5) sisekiirituse efektiivdoosi suurus;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  6) radoonist põhjustatud efektiivdoosi suurus;
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]
  7) ekvivalentdoosi suurus silmaläätses, nahas, jäsemetes;
  8) välistöötaja doosikaardi täitja nimi.

§ 3.   Välistöötaja doosikaardi taotlemine

  (1) Välistöötaja doosikaardi saamiseks esitab tööandja või välistöötaja vabas vormis taotluse Keskkonnaametile.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (2) Tööandja või välistöötaja lisab taotlusele käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 loetletud andmed.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (3) Keskkonnaamet väljastab välistöötaja doosikaardi kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist, võttes arvesse, et välistöötajale on väljastatud korraga ainult üks kehtiv doosikaart.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (4) Tööandja informeerib Keskkonnaametit juhul, kui välistöötaja juba väljastatud doosikaardi alusel ettevõtja juures tööle ei asu.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

§ 4.   Välistöötaja doosikaardi täitmine ja tagastamine
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

  (1) Tööandja ja ettevõtja korraldavad kiirgustegevuse käigus saadud kutsekiirituse isikudooside ja terviskontrolli tulemuste kandmise välistöötaja doosikaardile.

  (2) Välistöötaja isikuandmed, andmed välistöötaja töösuhte kohta ja välistöötaja viimase viie kalendriaasta jooksul registreeritud isikudoosid enne doosikaardi väljastamist kannab välistöötaja doosikaardile Keskkonnaamet.

  (3) Kui välistöötaja jooksva aasta isikudooside seire andmed ei ole kantud riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse, siis korraldab jooksva aasta isikudooside kandmise välistöötaja doosikaardile tööandja.

  (4) Pärast välistöötaja tegevuse lõpetamist jälgimis- või kontrollialal korraldab tööandja välistöötaja doosikaardi tagastamise Keskkonnaametile andmete doosiregistrisse kandmiseks.
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.


1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

Lisa Välistöötaja doosikaardi vorm
[RT I, 19.03.2021, 1 - jõust. 22.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json