Teksti suurus:

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 76

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

Vastu võetud 05.03.2019 nr 9
RT I, 12.03.2019, 16
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT I, 08.05.2020, 211.05.2020
30.06.2023RT I, 13.07.2023, 216.07.2023

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri asutamine, eesmärk ja ametlik nimetus

  (1) Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register on tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel asutatud register, mis on riigi infosüsteemi kuuluv register avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (2) Registri ametlik nimetus on töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register (edaspidi register).

  (3) Registri pidamise eesmärgid on:
  1) tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive määra saavutamise ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamise eesmärgil tööturuteenuste ja -toetuste seadusega ning Vabariigi Valitsuse määruse, valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga kinnitatud tähtajaliste tööhõiveprogrammidega (edaspidi tööhõiveprogramm) pandud ülesannete täitmine;
  2) töötajate vaba liikumise soodustamiseks Euroopa Liidu õigusaktide alusel pandud ülesannete täitmine;
  3) tööandjale töökoha täitmiseks välismaalasega loa andmise otsustamine välismaalaste seaduse alusel;
  4) sotsiaalmaksuseaduse alusel sotsiaalmaksu maksmine tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osa võtnud mittetöötavate isikute eest;
  5) statistika ja analüüside tegemiseks vajalike andmete kogumine.

  (4) Sotsiaalministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tagatakse registrisse kantud andmete alusel statistilised andmed tööturu olukorra kohta statistiliste ja teaduslike uuringute tegemiseks.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa).

2. peatükk Registri ülesehitus ja pidamise kord 

§ 3.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalsed või paberil alusdokumendid.

§ 4.  Registriandmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T1S2.

  (2) Registri turbeaste on keskmine.

§ 5.  Andmete esitajad

  Registrisse esitavad andmeid:
  1) töötu;
  2) tööotsija;
  3) tööturuteenuse osutamist taotlenud ja tööturuteenust saanud isik, kes ei ole töötuna ega tööotsijana arvele võetud (edaspidi muu tööturuteenust saanud isik);
  4) tööandja;
  5) tööturuteenuse osutaja;
  6) töötukassa;
  7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osa võtnud mittetöötav isik, kelle eest töötukassa maksab sotsiaalmaksu (edaspidi sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isik).

§ 6.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) avaldus töötuna või tööotsijana arvelevõtmiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  2) avaldus töötutoetuse saamiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  3) taotlus tööturuteenuse saamiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  4) tööturuteenuse osutaja esitatud dokument, mis tõendab isiku tööturuteenuse saamist;
  5) tööturuteenuse osutamise korraldamise dokumendid;
  6) tööandja taotlus saada luba töökoha täitmiseks välismaalasega ja sellele lisatud dokumendid;
  7) avaldus sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku eest sotsiaalmaksu maksmiseks ja sellele lisatud dokumendid.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

1. jagu Registrisse kantavad isikuandmed 

§ 7.  Füüsilise isiku andmed

  (1) Registrisse kantakse töötu, tööotsija, muu tööturuteenust saanud isiku ja sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta järgmised andmed:
  1) isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg ja sugu;
  2) surmaaeg;
  3) ees- ja perekonnanimi;
  4) kodakondsus;
  5) elamisloa või elamisõiguse kehtivuse aeg;
  6) lühiajaliselt Eestis töötamise andmed;
  7) rahvusvahelise kaitse saaja seisund;
  8) rahvusvahelise kaitse taotleja seisund;
  9) elukoha aadressiandmed;
  10) kontaktandmed (sidevahendi liik ja number ning e-posti aadress).

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse registrisse:
  1) töötu kohta §-des 8 ja 11 nimetatud andmed;
  2) tööotsija kohta §-des 9 ja 12 nimetatud andmed;
  3) muu tööturuteenust saanud isiku kohta §-des 10 ja 12 nimetatud andmed;
  4) sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta §-s 34 sätestatud andmed.

  (3) Alaealise ja muu piiratud teovõimega isiku kohta kantakse registrisse esindusõiguse ja esindaja andmed.

§ 8.  Töötu andmed

  (1) Töötuna arvelevõtmise taotlemisel kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötuna arvelevõtmise otsustamise alusandmed.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud töötuna arvelevõtmise otsustamise alusandmed on andmed selle kohta, kas:
  1) isik töötab või on tööta ja töötamise lõppkuupäev;
  2) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, saab selle eest tasu ja vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
  3) isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, tema ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ja ta vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
  4) isik osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana ja on kantud maksukohustuslaste registrisse, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ja ta vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
  5) isik osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses;
  6) isik õpib statsionaarses või täiskoormusega õppes, sealhulgas viibib akadeemilisel puhkusel, ning täiskoormusega õppiva ja kutseõppes statsionaarses õppes õppiva isiku töötamise andmed viimase 12 kuu jooksul;
  7) isik viibib aja-, asendus- või reservteenistuses;
  8) isik saab abikaasatasu;
  9) isikule on määratud ennetähtaegne vanaduspension;
  10) isik saab vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust.

  (3) Kui isik võetakse töötuna arvele, kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise otsuse kuupäev ja number;
  2) töötuna arvelevõtmise kuupäev;
  3) töötukassasse pöördumise aeg;
  4) töötuna arveloleku lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  5) töötuna arveloleku lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (4) Kui isikut ei võeta töötuna arvele, kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) töötuna arvelevõtmisest keeldumise otsuse põhjus, kuupäev ja number.

  (5) Kui töötuna arvelevõtmise, arvelevõtmisest keeldumise või arveleoleku lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

§ 9.  Tööotsija andmed

  (1) Tööotsijana arvelevõtmise taotlemisel kantakse registrisse tööotsijana arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäev.

  (2) Kui isik võetakse tööotsijana arvele, kantakse registrisse:
  1) tööotsijana arvelevõtmise otsuse kuupäev ja number;
  2) tööotsijana arvelevõtmise kuupäev;
  3) töötukassasse pöördumise aeg;
  4) tööotsijana arveloleku lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  5) tööotsijana arveloleku lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (3) Kui isikut ei võeta tööotsijana arvele, kantakse registrisse:
  1) tööotsijana arvelevõtmise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) tööotsijana arvelevõtmisest keeldumise otsuse põhjus, kuupäev ja number.

  (4) Kui tööotsijana arvelevõtmise, arvelevõtmisest keeldumise või arveloleku lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

  (5) Kui tööotsijale osutatakse karjäärinõustamist tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 14 alusel, kantakse registrisse:
  1) töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate saamise andmed;
  2) töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev.

  (6) Kui tööotsijale osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 91 lõike 2 alusel, kantakse registrisse andmed selle kohta, kas:
  1) isik töötab;
  2) isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  3) isik osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana ja on kantud maksukohustuslaste registrisse;
  4) isik osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses;
  5) isik omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust;
  6) isik saab sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust;
  7) isikul on tuvastatud puue;
  8) isikul on tuvastatud püsiv töövõimetus;
  9) isikule on määratud invaliidsusgrupp tähtajatult;
  10) isikul on tuvastatud osaline töövõime.

§ 10.  Muu tööturuteenust saanud isiku andmed

  (1) Muu tööturuteenust saanud isiku kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuste ja -toetuste seaduses või tööhõiveprogrammis sätestatud tööturuteenuse saamise tingimustele vastamist tõendavad andmed;
  2) individuaalse tööotsimiskava andmed, kui tööturuteenuste ja -toetuste seaduse või tööhõiveprogrammi alusel koostatakse isikule individuaalne tööotsimiskava;
  3) töötukassasse pöördumise aeg.

  (2) Kui isikule osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 91 lõike 2 alusel, kantakse registrisse käesoleva määruse § 9 lõikes 6 nimetatud andmed.

2. jagu Individuaalse tööotsimiskava andmed 

§ 11.  Töötu individuaalse tööotsimiskava andmed

  (1) Töötule koostatud individuaalse tööotsimiskava kohta kantakse registrisse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (2) Individuaalses tööotsimiskavas sisalduvad isiku kutse- ja tööalaseid oskusi ning tööle asumist ja töötamise jätkamist soodustavaid asjaolusid kirjeldavad andmed on:
  1) töötamise ja töökogemuse andmed;
  2) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise andmed;
  3) ettevõtluskogemuse andmed;
  4) hariduse ja antud kutse, pädevuse või ameti andmed;
  5) keelteoskuse andmed;
  6) arvuti kasutamise ja tarkvara valdamise andmed;
  7) mootorsõiduki juhtimise õiguse andmed;
  8) muude tööle asumist ja töö säilitamist soodustavate oskuste andmed, mis selguvad tööotsimiskava koostamisel.

  (3) Individuaalses tööotsimiskavas sisalduvad isiku tööle asumist ja töötamise jätkamist takistavaid asjaolusid kirjeldavad andmed on:
  1) vähene töökogemus või selle puudumine;
  2) tööks vajalike oskuste vähesus või nende puudumine;
  3) puude raskusastme algus- ja lõppkuupäev;
  4) püsiva töövõimetuse algus- ja lõppkuupäev;
  5) tähtajatult määratud invaliidsusgrupi lõppkuupäev;
  6) osalise või puuduva töövõime algus- ja lõppkuupäev;
  7) tervisest tulenevad piirangud ja nende mõju tegutsemisvõimekusele;
  8) soovitused isikule sobivate töötingimuste ja töövõimet toetavate tegevuste kohta;
  9) muude tööle asumist ja töö säilitamist takistavate asjaolude andmed, mis selguvad tööotsimiskava koostamisel.

  (4) Tööturuteenuse osutamise otsustamiseks kantakse registrisse andmed selle kohta, kas isik on saanud sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, erihoolekandeteenust või abivahendi.

  (5) Individuaalse tööotsimiskava täitmise ja iseseisva tööotsingu andmed on:
  1) töötukassasse pöördumise viis ja aeg;
  2) töötukassasse määratud ajal pöördumata jätmise põhjus;
  3) tööotsimiskavas kokku lepitud tööturuteenuse s osalemine või sellest keeldumine;
  4) andmed iseseisvalt töö leidmise võimaluse kohta.

§ 12.  Tööotsija ja muu tööturuteenust saanud isiku individuaalse tööotsimiskava andmed

  (1) Kui individuaalne tööotsimiskava koostatakse tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks tööotsijale või muule tööturuteenust saanud isikule, kantakse registrisse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 10 lõike 2 punktides 1–3, 5, 9 ja 10 sätestatud andmed.

  (2) Kui tööhõiveprogramm näeb ette individuaalse tööotsimiskava koostamise isikule, kes ei ole töötuna arvele võetud, kantakse registrisse individuaalse tööotsimiskava andmed tööhõiveprogrammis sätestatud ulatuses.

3. jagu Tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed 

§ 13.  Tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed

  (1) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on juriidiline isik, kantakse registrisse juriidilise isiku vorm, registrikood, nimi, peamine tegevusala ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

  (2) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, kantakse registrisse füüsilisest isikust ettevõtja isikukood, nimi, peamine tegevusala ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

  (3) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on füüsiline isik, kantakse registrisse § 7 lõike 1 punktides 1, 3, 9 ja 10 nimetatud andmed.

4. jagu Tööturuteenuste andmed 

§ 14.  Tööturuteenuse osutamise andmed

  Töötule, tööotsijale, muule tööturuteenust saanud isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuse kohta kantakse registrisse §-des 15–27 nimetatud andmed.

§ 15.  Töövahendus

  (1) Töövahenduse kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) töökoha nimetus;
  3) töökoha asukoht;
  4) töö kestus (tähtajatu või tähtajaline);
  5) töökohale kandideerijale esitatavad nõuded;
  6) pakutava töötasu suurus, kui tööandja on selle teatanud;
  7) töökoha vahendamise viis;
  8) töötu keeldumine pakutud sobivast tööst.

  (2) Töövahendusteenuse osutamisel Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) kaudu kantakse registrisse peale lõikes 1 nimetatud andmete vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendamist reguleerivates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud andmed.

  (3) Kui isik on andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks tööandjale või EURESe portaali, tehakse registrisse vastavasisuline märge.

§ 16.  Tööturukoolitus

  Tööturukoolituse kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööturukoolituse nimetus;
  3) tööturukoolituse toimumise koht;
  4) tööturukoolituse toimumise ajavahemik;
  5) tööturukoolituse kestus;
  6) tööturukoolituse kogumaksumus ja maksumus osavõtja kohta;
  7) isiku tööturukoolitusel osalemise aeg.

§ 17.  Karjäärinõustamine

  Karjäärinõustamise kohta kantakse registrisse karjäärinõustamisel osalemise aeg ja isikule antud soovitused.

§ 18.  Ettevõtluse alustamise toetus

  (1) Ettevõtluse alustamise toetuse kohta kantakse registrisse:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse avalduse ja sellele lisatud dokumentide esitamise kuupäev;
  2) andmed ettevõtluskoolituse läbimise, majandusalase kutse- või kõrghariduse või ettevõtluskogemuse kohta.

  (2) Ettevõtluse alustamise toetuse andmise korral kantakse registrisse:
  1) otsuse kuupäev ja number;
  2) asutatava ettevõtja vorm;
  3) asutatava ettevõtte tegevusala;
  4) ettevõtluse alustamise toetuse suurus;
  5) ettevõtluse alustamise toetusega loodavate töökohtade arv;
  6) ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimise kuupäev;
  7) ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimise tulemus.

  (3) Kui ettevõtluse alustamise toetust ei anta, kantakse registrisse:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) ettevõtluse alustamise toetuse andmisest keeldumise otsuse kuupäev, number ja põhjus.

  (4) Kui ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse kehtetuks tunnistamise või muutmise otsuse kuupäev, number ja põhjus.

§ 19.  Palgatoetus

  Palgatoetuse kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) andmed eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, usaldusühingu või täisühingu osanikuna tegutsemise kohta;
  3) selle isiku isikukood, kelle tööle võtmise korral tööandjale palgatoetust makstakse;
  4) töökoha nimetus ja asukoht ning töölepingu kestus;
  5) palgatoetuse maksmise eeldatav ajavahemik ja töötasu suurus;
  6) tööandjale töölepingu seaduse § 66 alusel riigieelarvest hüvitatud puhkusetasu suurus ja töötaja puhkuse aeg;
  7) töötajale makstud töötasu suurus;
  8) tööandjale makstava palgatoetuse suurus;
  9) ajavahemik, mille eest palgatoetust arvutati;
  10) palgatoetuse arvutamise kuupäev;
  11) isiku töösuhte lõpetamise kuupäev ja põhjus.

§ 20.  Tööpraktika

  Tööpraktika kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) tööpraktika nimetus;
  3) tööpraktika toimumise koht;
  4) tööpraktika toimumise ajavahemik;
  5) tööpraktika juhendaja nimi;
  6) juhendamistasu arvutamise kuupäev ja ajavahemik, mille eest juhendamistasu arvutati;
  7) tööandjale makstava juhendamistasu suurus;
  8) isiku tööpraktikal osalemise aeg.

§ 21.  Tööharjutus

  Tööharjutuse kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööharjutuse toimumise koht;
  3) tööharjutuse toimumise ajavahemik;
  4) tööharjutuse kestus;
  5) tööharjutuse kogumaksumus ja maksumus ühe osavõtja kohta;
  6) isiku tööharjutusel osalemise aeg.

§ 22.  Tööruumide ja -vahendite kohandamine

  Tööruumide ja -vahendite kohandamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) kohandatava ehitise, ruumi, töökoha või töövahendi nimetus ja kohandamise viis;
  4) tööruumide ja -vahendite kohandamise eeldatav valmimise tähtaeg, maksumus ja hüvitamise määr;
  5) tööruumide ja -vahendite kohandamise eest tööandjale kuludokumentide alusel hüvitatud summa, hüvitamise määr ja kuupäev;
  6) isiku töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev ja põhjus.

§ 23.  Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamiseks andmine

  (1) Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamiseks andmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) töötamiseks vajaliku abivahendi liik ja nimetus;
  5) töötamiseks vajaliku abivahendi maksumus;
  6) töötamiseks vajaliku abivahendi kasutamise algus- ja lõppkuupäev;
  7) töötamiseks vajaliku abivahendi töötukassale tagastamise kuupäev.

  (2) Kui töötamiseks vajalik abivahend pärast töötamise lõppemist võõrandatakse isikule, kes seda kasutas, kantakse registrisse võõrandamise kuupäev ja põhjus.

§ 24.  Abistamine tööintervjuul

  (1) Tööintervjuul abistamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) töökoha nimetus;
  3) tööandja andmed;
  4) tööintervjuu toimumise koht ja kuupäev;
  5) tööintervjuul abistamise viis;
  6) tööintervjuul abistamise eest makstava tasu suurus.

  (2) Kui tööintervjuul abistamise teenust osutas isik oma vabast ajast ja tasu saamata, kantakse registrisse:
  1) isikule sõidukulu hüvitamise taotluse andmed;
  2) hüvitatud sõidukulu suurus.

§ 25.  Tugiisikuga töötamine

  Tugiisikuga töötamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja või tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) tugiisikuga töötamise algus- ja lõppkuupäev;
  5) tugiisikuga töötamise tundide arv kuus;
  6) tugiisikuga töötamise eest makstava tasu suurus;
  7) tugiisikuga töötamise eest tasu arvutamise kuupäev ja ajavahemik, mille eest tasu arvutati.

§ 26.  Tööalane rehabilitatsioon

  Tööalase rehabilitatsiooni kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) rehabiliteeriva tegevuse või rehabilitatsiooniprogrammi nimetus;
  3) tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koht;
  4) tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise ajavahemik;
  5) tööalase rehabilitatsiooni kestus;
  6) tööalase rehabilitatsiooni maksumus;
  7) isiku tööalase rehabilitatsiooni teenuses osalemise aeg.

§ 27.  Tööhõiveprogrammi alusel osutatavate tööturuteenuste andmed

  Tööhõiveprogrammi alusel tööturuteenuse osutamise korral kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööhõiveprogrammis sätestatud tööturuteenuse saamise tingimustele vastamist tõendavad andmed;
  3) tööturuteenust saanud isiku ja tööandja andmed;
  4) isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuse andmed.

5. jagu Tööturuteenuse osutamise korraldamise andmed 

§ 28.  Tööturuteenuse osutamise korraldamise dokumentide andmed

  (1) Registrisse kantakse tööturuteenuse osutamise korraldamiseks sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivuse ajavahemik ning tööturuteenus, mille osutamiseks leping sõlmiti.

  (2) Kui tööturuteenuse osutamiseks sõlmitud lepingut muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava lepingu lisa kuupäev ja number.

  (3) Kui tööturuteenuse osutamisel võtab töötukassa isikult tööturuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kantakse registrisse:
  1) isiku tööturuteenuse saamiseks registreerimise teate number ja kuupäev;
  2) tööturuteenuse osutajale isiku eest tasu maksmist kinnitava dokumendi number ja kuupäev.

  (4) Kui tööhõiveprogrammis on sätestatud tööturuteenuse osutamisel kulu hüvitamine isikule või tööandjale seda tõendava dokumendi alusel, kantakse registrisse kulu tõendava dokumendi andmed.

6. jagu Tööturutoetuse andmed 

§ 29.  Tööturutoetuse maksmise andmed

  Töötule, tööotsijale ja muule tööturuteenust saanud isikule makstud tööturutoetuse kohta kantakse registrisse §-des 30–32 nimetatud andmed.

§ 30.  Töötutoetus

  (1) Töötutoetuse taotlemisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse saamiseks avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 nimetatud tegevusega hõivatus ning hõive algus- ja lõppkuupäev;
  3) viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise põhjus;
  4) andmed selle kohta, kas töötu kuusissetulek on suurem kui 31-kordne töötutoetuse päevamäär.

  (2) Kui töötule määratakse töötutoetus, kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse määramise otsuse kuupäev ja number;
  2) ajavahemik, mille jooksul isikul on õigus saada töötutoetust.

  (3) Kui töötutoetust ei määrata, kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse saamise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  2) töötutoetuse määramata jätmise põhjus, otsuse kuupäev ja number.

  (4) Töötutoetuse arvutamisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse arvutamise kuupäev;
  2) ajavahemik, mille eest töötutoetust arvutatakse;
  3) arvutatud töötutoetuse suurus.

  (5) Töötutoetuse maksmise peatamisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise peatamise otsuse kuupäev ja number;
  2) ajavahemik, mille eest töötutoetust ei maksta;
  3) töötutoetuse maksmise peatamise põhjus.

  (6) Töötutoetuse maksmise ennetähtaegse lõpetamise korral kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  2) töötutoetuse maksmise lõpetamise põhjus ja kuupäev.

  (7) Töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamisel vanaduspensioniikka jõudmiseni kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamise avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamise kuupäev;
  3) ajavahemik, mille jooksul töötul on õigus saada töötutoetust.

  (8) Kui töötutoetuse määramise või määramata jätmise otsust või töötutoetuse maksmise peatamise, pikendamise või ennetähtaegse lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

§ 31.  Stipendium

  Stipendiumi maksmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse liik, millel osalemise eest stipendiumi makstakse;
  2) tööturuteenuse s osalemise ajavahemik;
  3) tööturuteenuses osaletud päevade arv;
  4) stipendiumi arvutamise kuupäev;
  5) arvutatud stipendiumi suurus.

§ 32.  Sõidu- ja majutustoetus

  Sõidu- ja majutustoetuse maksmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse liik, millel osalemise eest sõidu- ja majutustoetust makstakse;
  2) tööturuteenuses osalemise ajavahemik;
  3) tööturuteenuses osaletud päevade arv;
  4) tööturuteenuse osutamise koha ja isiku elukoha vaheline kaugus kilomeetrites;
  5) sõidu- ja majutustoetuse arvutamise kuupäev;
  6) arvutatud sõidu- ja majutustoetuse suurus.

7. jagu Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemise andmed 

§ 33.  Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemise andmed

  (1) Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemisel kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) taotluse esitamise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) töökohale esitatavad kvalifikatsiooni- ja kutsenõuded;
  5) töökoha asukoht.

  (2) Kui tööandjale antakse luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kantakse registrisse otsuse kuupäev ja number.

  (3) Kui tööandjale ei anta luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kantakse registrisse:
  1) taotluse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) loa andmisest keeldumise põhjus, otsuse kuupäev ja number.

  (4) Kui töökoha täitmiseks välismaalasega loa andmise või sellest keeldumise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

8. jagu Sotsiaalmaksu maksmise andmed 

§ 34.  Sotsiaalmaksu maksmise andmed

  (1) Sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise avalduse esitamise kuupäev;
  2) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimises osalemist tõendavad andmed;
  3) andmed selle kohta, kas isik töötab või on tööta;
  4) andmed selle kohta, kas isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  5) andmed selle kohta, kas isik saab riiklikku pensioni.

  (2) Kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise otsuse kuupäev ja number;
  2) sotsiaalmaksu maksmise alguskuupäev.

  (3) Kui isiku eest ei maksta sotsiaalmaksu, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise avalduse läbivaatamata jätmise teate number ja kuupäev või
  2) sotsiaalmaksu maksmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev.

  (4) Kui isiku eest sotsiaalmaksu maksmine lõpetatakse, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  2) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (5) Kui isiku eest sotsiaalmaksu maksmise, maksmisest keeldumise või maksmise lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

4. peatükk Andmetele juurdepääs ja andmeandjad 

§ 35.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registrist andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja teiste kehtivate õigusaktidega.

  (2) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

  (3) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 4 lõike 2 rakendamiseks loodud infosüsteemis Eesti juurdepääsupunkti ülesandeid. Nende ülesannete täitmisel tekkivate turvaintsidentide lahendamisel on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel õigus lugeda ja kustutada infosüsteemi kaudu edastatavaid isikuandmeid.

  (4) Registrile juurdepääsu õigus on ka registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Registri vastutav töötleja peab arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid registrist väljastatakse.

§ 36.  Andmeandjad ja nendelt saadavad andmed

  Register saab andmekogudest järgmisi andmeid:
  1) Eesti hariduse infosüsteem – põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrghariduse õppetasemel õppima asumise, õpingute lõpetamise ja katkestamise kohta õppeasutuse, õppetaseme, õppekava, õppevormi, õppekoormuse, finantseerimise allika ja akadeemilise puhkuse andmed;
  2) Eesti rahvastikuregister – füüsilise isiku isikuandmed, esindusõiguse ja esindaja andmed ning lapse vanuse andmed;
  3) kaitseväekohustuslaste register – isiku aja-, asendus- ja reservteenistuses viibimise aja andmed;
  4) kutseregister – isikule antud kutse andmed;
  5) liiklusregister – isiku juhtimisõiguse ja ametitunnistuse andmed;
  6) maksukohustuslaste register – isiku töötasu ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana osalemise andmed, isiku sotsiaalmaksuga maksustatava sissetuleku andmed, töötamise registrisse kantud töötamise andmed, isiku ettevõtluskonto andmed, tööandja makstava haigushüvitise andmed, isiku ajutise töövõimetuse hüvitise suuruse andmed ning töötuskindlustusmakse andmed;
  7) vangiregister – isiku vahi all, vanglas ja arestimajas viibimise aja andmed;
  8) sotsiaalkaitse infosüsteem – puude, püsiva töövõimetuse, tähtajatult määratud invaliidsusgrupi, riikliku pensioni määramise ja maksmise, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse saamise andmed ning tööandjale töölepingu seaduse § 66 alusel hüvitatud puhkusetasu andmed;
  9) riigiabi ja vähese tähtsusega abi register – ettevõtjale antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmed;
  10) riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register – rahvusvahelise kaitse saaja ja rahvusvahelise kaitse taotleja seisundi andmed;
  11) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister – hooldamise ja hooldajatoetuse saamise andmed;
  12) töötuskindlustuse andmekogu – töötuskindlustushüvitise saamise andmed;
  13) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu – osalise ja puuduva töövõime, töövõimetoetuse saamise ning töövõime hindamisel tuvastatud tervisest tulenevate tööle asumist ja töötamise jätkamist takistavate piirangute ja antud soovituste andmed;
  14) äriregister – tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed, füüsilisest isikust ettevõtjana ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena tegutsemise andmed, andmed usaldusühingu või täisühingu osanikuks või muu äriühingu omanikuks olemise kohta.

5. peatükk Registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentide säilitamine 

§ 37.  Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse alates nende registrisse kandmisest kuni kümme aastat pärast isiku suhtes alustatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud menetluse lõppemist või isiku surma.

  (2) Säilitustähtaja möödumisel registrisse kantud andmed pseudonüümitakse kord aastas säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.

  (3) Registrisse kantud pseudonüümitud andmeid säilitatakse 65 aastat, mille möödumisel andmed anonüümitakse kord aastas säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.

  (4) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud alusdokumente säilitatakse kümme aastat menetluse lõpukuupäevast arvates. Struktuuritoetuste korral säilitatakse alusdokumente vastavalt vastava perioodi struktuuritoetuse seaduses sätestatud tähtajale.

  (5) Vastutav töötleja säilitab andmetöötlusandmeid kaks aastat.

  (6) Säilitustähtaja möödumisel kustutatakse registrisse kantud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmed kord aastas hiljemalt kalendriaasta lõpus.

6. peatükk Registri rahastamine ja lõpetamine 

§ 38.  Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist rahastatakse töötukassa tegevuskulude eelarvest eraldatud vahenditest.

§ 39.  Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 40.  Üleminekusätted

  (1) Enne 1. jaanuari 1999. a töötuna arvel olnud isikute pensioniõiguslikku staaži tõendavaid andmeid säilitatakse 55 aastat töötuna arvelevõtmisest arvates.

  (2) Registrisse kantud andmed, mille säilitustähtaeg saabub vastavalt käesoleva määruse § 37 lõikele 1 enne 1. aprilli 2021. a, pseudonüümitakse hiljemalt 31. märtsil 2021. a.

§ 41.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json