Teksti suurus:

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 80

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord

Vastu võetud 20.03.2019 nr 34
RT I, 26.03.2019, 18
jõustumine 29.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2023RT I, 13.07.2023, 216.07.2023

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 23 lõike 21 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (edaspidi EURES) liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord.

§ 2.  Liikmeks vastuvõtmise tingimused

  (1) EURESe liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (edaspidi EURESe määrus), sätestatud tingimustele, sealhulgas selle lisas 1 sätestatud ühistele miinimumkriteeriumitele, ning täidab alljärgnevaid nõudeid:
  1) vastab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 38 sätestatud vastaval tegevusalal tegutsemiseks kehtestatud tingimusele;
  2) vastab halduskoostöö seaduse § 12 lõikes 2 sätestatud usaldusväärsust kinnitavatele asjaoludele;
  3) on tegutsenud töövahenduse ning töötajatele ja tööandjatele suunatud tugiteenuste valdkonnas vähemalt ühe aasta.

  (2) Maksuvõlaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 rakendamisel loetakse õigusaktidest tulenevate riiklike või isiku elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg), mis ületab kokku 100 eurot. Maksuvõlaks ei loeta ajatatud maksuvõlga.

§ 3.  Partneriks vastuvõtmise tingimused

  (1) EURESe partneriks vastuvõtmisele kohaldatakse käesoleva määruse § 2 nõudeid, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisust.

  (2) EURESe partneriks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes on tegutsenud töövahenduse või töötajatele ja tööandjatele suunatud tugiteenuste valdkonnas vähemalt üks aasta.

§ 4.  Vastuvõtmisest keeldumine ja vastuvõtmise kehtetuks tunnistamine

  (1) Eesti Töötukassal (edaspidi töötukassa) on õigus keelduda isiku liikmeks või partneriks vastuvõtmisest:
  1) kui isik ei vasta liikmeks või parteriks vastuvõtmise tingimustele;
  2) EURESe määruses sätestatud juhtudel;
  3) juhul, kui isik on esitanud liikmeks või partneriks vastuvõtmise taotlemisel ebaõigeid andmeid.

  (2) Töötukassa võib isiku EURESe liikmeks või partneriks vastuvõtmise kehtetuks tunnistada, kui peale isiku liikmeks või partneriks vastuvõtmist ilmnevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku EURESe liikmeks või partneriks võtmise.

§ 5.  Vastuvõtmise taotlemine

  (1) Isik esitab töötukassale taotluse EURESe liikmeks või partneriks vastuvõtmiseks.

  (2) EURESe liikmeks või partneriks vastuvõtmise taotlusele kantakse:
  1) taotleva isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) andmed käesoleva määruse §-s 2 või 3 sätestatud asjaolude kohta.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed ei ole kättesaadavad riiklikest andmekogudest, on töötukassal õigus nõuda täiendavaid dokumente või andmeid, mis tõendavad käesoleva määruse §-s 2 või 3 sätestatud asjaolusid.

§ 6.  Taotluse menetlemine

  Töötukassa teeb otsuse isiku EURESe liikmeks või partneriks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 7.  Aruandekohustus

  (1) EURESe liikmed ja partnerid esitavad töötukassale üks kord poole aasta jooksul töötukassa määratud tähtajaks EURESe määruses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud andmed, sealhulgas:
  1) oma juhtumikäsitlejate kontaktide arv töötajate ja tööandjatega;
  2) oma juhtumikäsitlejate poolt käsitletud ja töödeldud vabade töökohtade, töökohataotluste ja CVde arv ning nende töötajate arv, kes juhtumikäsitlejatele teadaoleva teabe põhjal või võimalike tehtud küsitluste põhjal selle tegevuse tulemusel teises liikmesriigis värvati.

  (2) Töötukassa teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üks kord poole aasta jooksul igast käesoleva määruse alusel:
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  1) vastu võetud EURESe liikmest ja partnerist;
  2) vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjusest;
  3) EURESe liikme ja partneri vastuvõtmise kehtetuks tunnistamisest ja selle põhjusest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json