Teksti suurus:

Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 84

Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus

Vastu võetud 14.09.2000 nr 58
RTL 2000, 101, 1589
jõustumine 28.09.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2023RT I, 13.07.2023, 216.07.2023

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Töökeskkonna Nõukoda (edaspidi Nõukoda) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures asuv valitsusasutuste ning tööandjate ja töötajate keskliitude töötervishoiu ja tööohutuse asjatundjatest koosnev nõuandekogu töökeskkonna küsimustes.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Nõukojal on õigus kaasata oma töösse eksperte, teha majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid uurimistööde ja ekspertiiside tellimiseks.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

§ 2.   Nõukoja koosseis

  (1) Nõukoja moodustamise, koosseisu ja esimehe kinnitab majandusvaldkonna eest vastutav minister oma käskkirjaga. Nõukoja koosseisu arvatakse:
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  1) viis liiget majandusvaldkonna eest vastutava ministri ettepanekul;
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  2) viis liiget tööandjate keskliidu ettepanekul;
  3) viis liiget töötajate keskliitude ettepanekul.

  (2) Nõukoja koosseisu tegevusaeg on kolm aastat.

  (3) Ennetähtaegselt arvatakse liige Nõukojast välja:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) liiget esitanud organisatsiooni ettepanekul.

  (4) Kui liige lahkub Nõukojast tegevusaja jooksul, nimetatakse asendusliige.

§ 3.   Nõukoja ülesanded

  (1) Nõukoja põhiülesanne on võimaldada valitsusasutuste ning tööandjate ja töötajate keskliitude (edaspidi sotsiaalpartnerid) esindajatel teha ettepanekuid ning avaldada arvamust töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

  (2) Nõukoda täidab järgmisi ülesandeid:
  1) hindab regulaarselt töökeskkonna olukorda riigis;
  2) kogub, vaatab läbi ja arutab sotsiaalpartnerite ettepanekuid töökeskkonna parandamiseks;
  3) analüüsib töökeskkonna parandamise abinõude tõhusust;
  4) teeb majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ning annab soovitusi töökeskkonna küsimustes;
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  5) arutab Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile esitatavate seaduste ja määruste eelnõusid ning annab neile hinnangu;
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]
  6) teeb ettepanekuid kehtivate õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.

  (3) Nõukoja esimees:
  1) juhatab Nõukoja istungeid;
  2) kinnitab töörühmade ja komisjonide koosseisud ning nimetab Nõukoja liikmete hulgast nende juhid;
  3) kutsub vajaduse korral Nõukoja tööst osa võtma eksperte;
  4) esitab üks kord aastas Nõukojale ja majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile aruande Nõukoja tööst.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

§ 4.   Nõukoja töökord

  (1) Nõukoja töövorm on istung. Istungi käik ja otsused protokollitakse.

  (2) Istung toimub vähemalt üks kord kvartalis. Istungi kutsub kokku esimees. Istung kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuab vähemalt viis Nõukoja liiget. Istungist teatatakse Nõukoja liikmetele ette kümme päeva, teatisele lisatakse päevakord koos ettevalmistatud materjalidega.

  (3) Nõukoda on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa 50% liikmetest ja esindatud on kõik kolm osapoolt.

  (4) Nõukoja otsused võetakse vastu konsensusega. Konsensuse mittesaavutamisel vormistatakse eriarvamuste protokoll.

  (5) Nõukoja istungeid korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
[RT I, 13.07.2023, 2 - jõust. 16.07.2023]

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json