Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2013, 6

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.08.2013 nr 119

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruses nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhaldur hüvitab kolmanda isiku taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning saamata jäänud keskmise töötasu 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mootorsõidukiga maksuhalduri juurde ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” §-s 5 sätestatud maksimaalses määras ühe kilomeetri kohta, mis korrutatakse asustusüksuste vahelise kaugusega kilomeetrites.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel, kuid mitte üle Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” § 3 lõikes 5 sätestatud ülemmäära.”;

4) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kolmandale isikule hüvitatakse saamata jäänud keskmine töötasu tööandja antud tõendi alusel, milles on märgitud töökoht ja amet ning keskmise tööpäevatasu suurus. Keskmine tööpäevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” järgi.

(2) Kui kolmas isik ei esita tõendit oma keskmise töötasu kohta, makstakse talle hüvitist iga päeva eest 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json