Teksti suurus:

Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2013, 10

Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord

Vastu võetud 14.05.2002 nr 157
RT I 2002, 42, 270
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2003RT I 2003, 89, 60001.01.2004
16.06.2005RT I 2005, 35, 27501.07.2005
31.05.2007RT I 2007, 40, 29216.06.2007
08.11.2012RT I, 13.11.2012, 1301.12.2012
09.08.2013RT I, 13.08.2013, 616.08.2013

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kulude hüvitamine kolmandale isikule

  Maksuhaldur hüvitab kolmanda isiku taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning saamata jäänud keskmise töötasu 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 2.  Kulude hüvitamine eksperdile

  Maksuhaldur hüvitab eksperdi taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning tasu tehtud ekspertiisi eest 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§ 3.  Kolmanda isiku taotlus

  (1) Kolmanda isiku taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul pärast „Maksukorralduse seaduse” § 66 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

§ 4.  Eksperdi taotlus

  (1) Eksperdi taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul pärast „Maksukorralduse seaduse” § 69 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

§ 5.  Sõidukulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

  (1) Maksuhalduri juurde sõidu ja tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu sõidukulu tõendava dokumendi alusel.

  (2) Mootorsõidukiga maksuhalduri juurde ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” §-s 5 sätestatud maksimaalses määras ühe kilomeetri kohta, mis korrutatakse asustusüksuste vahelise kaugusega kilomeetrites.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 6.  Majutuskulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

  Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel, kuid mitte üle Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” § 3 lõikes 5 sätestatud ülemmäära.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 7.  Majutuskulude määr
[Kehtetu - RT I 2007, 40, 292 - jõust. 16.06.2007]

§ 8.  Saamata jäänud keskmise palga hüvitamine kolmandale isikule

  (1) Kolmandale isikule hüvitatakse saamata jäänud keskmine töötasu tööandja antud tõendi alusel, milles on märgitud töökoht ja amet ning keskmise tööpäevatasu suurus. Keskmine tööpäevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” järgi.

  (2) Kui kolmas isik ei esita tõendit oma keskmise töötasu kohta, makstakse talle hüvitist iga päeva eest 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 9.  Eksperdile makstav tasu

  (1) Eksperdile makstakse tehtud ekspertiisi eest tasu vastavalt maksuhalduri ja eksperdi vahel sõlmitud lepingule.

  (2) Tasu suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eksperdi kvalifikatsiooni, töö keerukust ja tööks kulunud aega.

  (3) Ekspertiisi eest makstakse eksperdile tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäära, lähtudes ülesande täitmise ajal kehtivast kuupalga alammäärast.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

/otsingu_soovitused.json