Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2019, 7

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Vastu võetud 12.08.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruses nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekst „või muul sõjaväelisel otstarbel” tekstiga „või muul sõjalisel otstarbel”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 23–26 järgmises sõnastuses:

„(23) Alkülaatbensiin käesoleva määruse tähenduses on mootoribensiin, mida kasutatakse väljaspool teid töötava liikurmasina sädesüütega mootoris.

(24) Etanoolkütus E85 käesoleva määruse tähenduses on mootorsõiduki ottomootoris kasutatav kütus, mis vastab määruse lisas 12 esitatud keskkonnanõuetele ja KNi alamrubriigile 2207 20 00.

(25) Parafiinne diislikütus on käesoleva määruse tähenduses mootorsõiduki diiselmootoris kasutatav kütus, mis vastab määruse lisas 13 esitatud keskkonnanõuetele ja KNi alamrubriigile 2710 19 43.

(26) Diislikütus B30 on käesoleva määruse tähenduses mootorsõiduki diiselmootoris kasutatav kütus, mis vastab määruse lisas 14 esitatud keskkonnanõuetele ja KNi alamrubriigile 2710 20 11.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Erandina ei rakendata määruse lisas 2 või 3 sätestatud kliimast olenevaid nõudeid diislikütusele talveperioodil, kui seda lubatakse tarbimisse, käideldakse või kasutatakse ajavahemikul 1. detsember kuni 1. märts väljaspool teenindusjaama.

(6) Tarbimisse lubada, käidelda või kasutada võib alkülaatbensiini, mis vastab käesoleva määruse lisas 11 sätestatud nõuetele.”;

4) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisadega 11–14 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. augustil 2019. a.

Rene Kokk
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 2 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse kohta

Lisa 11 Nõuded sädesüütega mootorites kasutamiseks müüdava alkülaatbensiini kohta

Lisa 12 Nõuded ottomootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava etanoolkütuse E85 kohta

Lisa 13 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava parafiinse diislikütuse kohta

Lisa 14 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse B30 kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json